تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از نمایه نامه های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی به بررسی وضعیت تولیدات علمی در رشته روابط بین‌الملل در یک دوره ده ساله (از سال 2000 تا 2009) پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم سنجی بوده و جامعه پژوهش را مدارک نمایه شده در حوزه روابط بین‌الملل در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی تشکیل می دهند.
نتایج بررسی نشان داد که میزان تولیدات علمی جهان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در حوزه روابط بین‌الملل در فاصله زمانی 2009-2000 تعداد 34685 مدرک بوده است که "Freedman" و "Ikenberry" به ترتیب با 140 و 135 تولید علمی (79/0 درصد) پرتولیدترین پژوهشگران در عرصۀ روابط بین الملل بوده اند. دانشگاه های ""London School of Economics and Political Science"" با 497 تولید علمی (42/1 درصد)، "Harvard University" با 391 تولید علمی (13/1 درصد)، و "King's College London" با 370 مدرک (07/1 درصد) فعال ترین دانشگاه ها در سطح جهان در عرصۀ روابط بین الملل بوده اند. روند تولیدات علمی نیز نشان داد که از سال 2005 به بعد نوعی رشد در میزان تولیدات به وجود آمده است. شایان ذکر است که از بین همه مجلات مورد بررسی، مجله "International Affairs" با انتشار 86/8 درصد از کل تولیدات علمی بیشتر مدارک در حوزۀ روابط بین الملل را به چاپ رسانیده است.
از جانب دیگر، یافته ها مشخص نمود که سهم ایران از تولیدات علمی جهان در رشته روابط بین الملل تنها 15 مدرک بوده است که معادل 043/0 درصد از کل تولیدات علمی این رشته می باشد. «سریع القلم» و «برزگر» پرتولیدترین پژوهشگران ایران در این حوزه به شمار می روند. از 15 تولید علمی ایران، 5 مدرک در مجله "Middle East Policy" به چاپ رسیده است.
در نهایت، مقالۀ "The paradox of Iran`s Nuclear consensus " تنها با دریافت 2 استناد پراستنادترین و به عبارتی تاثیرگذارترین مقاله ایران در عرصۀ روابط بین الملل به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Scientific Productions in the Discipline of International Relations

نویسندگان [English]

  • Ahmad Doost mohammadi
  • Aliakbar Khaseh
  • Mahdi Mahmoudi
چکیده [English]

Using bibliographic records from the ISI database, this paper seeks to give a complete view of scientific products in the field of international relations. The time period considered in this study is 2000-2009. Findings revealed 34685 scientific products indexed in ISI database in the field of international relations during the period of 2000-2009. Results indicated that "Freedman" and "Ikenberry" with 140 and 135 products, respectively, (0.79 %) hold the first rank in producing scientific works in the realm of international relations. "London School of Economics and Political Science" holding 494 records (1.42%), "Harvard University" holding 391 records (1.13%), and "King's College London" holding 370 records (1.07%) have been the most active institutes, worldwide, in the field of international relations. The trend of scientific production also showed some onward increase in products since 2005. It should be noted that among all journals studied, "International Affairs", having published 8.86% of the total social products, has earned the first rank in publishing products in the field of international relations. On the other hand, it revealed that Iran’s share in the world scientific products in the field of the international relations has been only 15 which is equal to 0.043% of the total products in the same field. "Sariolghalam" and "Barzegar" are known as the most productive researchers in the said field in Iran. From among 15 products in Iran, 5 works have been published in the journal of "Middle East Policy". Finally, the article entitled "The paradox of Iran`s Nuclear consensus" which has received 2 citations is considered as the most cited and influential Iranian article in international relations arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discipline of International Relations
  • Scientific production
  • Scientometrics
  • ISI citation indexes of science
  • Iran