نظریه های مختلف دولت سازی: به سوی یک چارچوب بندی نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از دهه 1970 به این سو ما شاهد رشد ادبیاتی هستیم که بازگرداندن دوباره دولت به مطالعات علوم سیاسی را دنبال می کند. در این ادبیات به طور خاص، نظریه های دولت سازی اهمیت بالایی یافته اند. همین اهمیت باعث شده است تا ما با تعدد و تکثر نظریه های دولت سازی مواجه شویم که ادبیات مربوطه را دچار نوعی آشفتگی متنی ساخته است. بدین سان در مطالعات جدید دولت سازی این ضرورت وجود دارد تا از طریق یکی از شیوه های چارچوب بندی یعنی رهیافتهای نظری، آشفتگی متنی مزبور را سامانی تئوریک داده و سازه های نظری منسجمی را در حوزه نظریه های دولت سازی بنا نهیم. در شیوه ای که نظریات بر اساس استدلا لهای تقریباً مشابه، برنامه های پژوهشی و نیای نظری مشترک دسته بندی می شوند، مقاله نظریه های دولت سازی را از حالت پراکنده به شکل چهار رهیافت نظری که به ترتیب بر متغیر جنگ، متغیر بحران ها و پویایی های اقتصادی و اجتماعی فئودالیسم، متغیر های فرهنگی و نهایتاً موضوعات مربوط به جهان سوم تاکید می کنند، متحول می سازد. در مرحله بعد و پس از ایجاد این رهیافتهای نظری، با نقدی آسیب شناختی از نظریه های دولت سازی موجود، بایسته های تئوریکی را به بحث می گذاریم که این سازه های نظری بدان نیازمند هستند. در این آسیب شناسی مشخص می سازیم که نظریه های دولت سازی در غرب باید رویکرد تک علیتی در نظریه های دولت سازی را به نفع رویکرد چند علیتی وانهند. همین طور با نگاهی آینده پژوهی و برای تکمیل نظریه های دولت سازی در کشورهای جهان سوم، نوعی دستورکار پژوهشی تدارک می بینیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Theories of State-Building: Towards a Theoretical Framework

نویسنده [English]

  • Abbas Hatami
چکیده [English]

Since the 1970s, we have been witnessing an increasing call for "bringing the state back in" to political science studies. In particular, the theories of state-building earned a great importance. This led to the multiplicity and diversity of state-building theories and as a result a kind of textual disorder in this literature. Thus, we argue that it is a must to give some theoretical order to these theories and build some coherent theoretical structures in the field of state-building theories through one of the methods in theory-framing that is theoretical approaches. In doing so, this article offers four main theoretical approaches to state-building theories including war approach, approach of economic and social crisis and dynamics of feudalism, cultural approaches and finally Third World approach. This article then follows a critical and pathological perspective and discusses the theoretical imperatives to be observed by the above-mentioned theoretical approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State-Building
  • Theoretical Approaches
  • War
  • Feudalist Crisis
  • Religious Reforms
  • Third World