«پارادایم قدرت» به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظریات «دولت» و «نظام سیاسی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

«نظریۀ دولت» و برداشت های مختلف و متعارض از آن، رهیافتی مسلط در دانش سیاسی معاصر به شمار می آید. الگوهای مختلف لیبرالی، مارکسیستی و جهان سومی «نظریة دولت» ، همواره بازتاب گسترده‌ای در مطالعۀ سیاست در جوامع مختلف غربی و غیر غربی داشته و تئوری مرکزی غالب بویژه در ادبیات اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی تاریخی بوده است. موضوع و هدف اصلی این مقاله، تلاش در جهت صورت بندی یک رهیافت نظری جدید و جایگزینِ نظریات «دولت» و «نظام سیاسی» به گونه ای است که این رهیافت نظری جدید (تحت عنوان رهیافت «پارادایم قدرت») در عین اجتناب از برخی تقلیل گرایی های موجود در نظریات «دولت» و «نظام سیاسی» ، از قابلیت ها و مطلوبیت های معرفتی، روشی و نظری بیشتری برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Paradigm of Power” as a New Theoretical Approach and an Alternative to “State” & “Political System” Theories

نویسنده [English]

  • Sajad Sattarim
چکیده [English]

“State theory” and different and contradictory perceptions of it, is counted as a prominent approach in the contemporary political knowledge. Various liberal, Marxist and Third World models of “state theory” have always had a widespread reflection on the study of politics in different Western and non-Western societies and have been the central predominant theory particularly in the literature of political economy, political sociology and historical sociology. The main objective of this article is an attempt to formulate a new theoretical approach and an alternative to “state” and “political system” theories so that the new theoretical approach (titled as “paradigm of power” approach) may enjoy epistemic, methodological and theoretical capacity and desirability, while avoiding some existing reductionism in “state” and “political system” theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm of Power
  • Agency and Structure
  • Structural Attraction & Repulsion
  • the Dependent and Paradigmatic Circulation of Elite