بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری سیاسی : یک تحلیل تئوریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از طریق تاثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهره وری نیروی کار اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ، این سئوال می تواند طرح گردد که آیا بی ثباتی های یاد شده می توانند بخشی از نوسانات کلی و یا سیکل های تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهد. نویسندگان معتقدند که تاثیر یاد شده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولاً اقتصاد های رانتی و دولت های رانتیر حامل بی ثباتی های سیاسی هستند و این بی ثباتی سیاسی می تواند بخشی از عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی را توضیح دهد. در حقیقت آنها به دنبال طرح نوع جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی هستند که مختص اقتصاد های رانتی است. به نظر می رسد که این چارچوب تئوریک می تواند مقدمه ایی برای طراحی مدلهای کمی در حوزه مطالعات سیکلهای تجاری تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of a Rentier Economy with an Emphasis on Political Business Cycles: A Theoretical Analysis

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Gorgi
  • Ali Reza Eghbali
چکیده [English]

Nowadays, the theory of political instabilities resulted from a rentier economy and a rentier state is once again criticized by academic circles and theorists in economic and political science. A majority of critics believe that empirical observations are not so much compatible with the instabilities resulted from this theory. Thus, this article tends to introduce instability as a factor creating economic fluctuations and study the case within the context of political business cycles. In fact, it attempts to discuss a new type of political business cycles which is a characteristic of rentier economies. This theoretical framework may be deemed as an exordium to design quantitative and technical models in the field of business cycles studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Instability
  • Rentier Economy
  • Rentier State
  • Economic Fluctuations
  • Political Business Cycles
  • Theoretical Framework