تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امنیت غذایی از جمله پدیده هایی است که سیاستگذاری جهانی را در سال های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده است و به عنوان بحثی جدی در ادبیات روابط بین الملل وارد شده است . طی دو دهه گذشته از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل بحث امنیت غذایی در کانون توجه بازیگران بین المللی قرار گرفته و به مرور شاهد شکل گیری رژیم بین المللی امنیت غذایی هستیم . ماهیت رژیم بین المللی امنیت غذایی چیست؟ چه عناصری در شکل گیری این رژیم موثر هستند؟ چگونه رژیم بین المللی امنیت غذایی در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی قابل ارزیابی است؟ در این پژوهش سه عنصر یک رژیم بین المللی یعنی "کارکردهای هنجار سازی" و "ایجاد مقررات بین المللی" و" سیسستم نظارتی" به مورد امنیت غذایی تعمیم داده خواهد شد و روشن خواهد گردید که رژیم بین المللی امنیت غذایی به عنوان یک رژیم مستقل قابل شناسایی است . رژیم بین المللی امنیت غذایی خود روشن کننده نیاز نظریه های امنیتی به ابعاد نرم و غیر نظامی در تحلیل مولفه های ناامنی می باشد . در این پژوهش در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی مدلی برای رژیم بین المللی امنیت غذایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Change and Components of the International Food Safety Regime

نویسندگان [English]

  • mohammad kazem sajadpour
  • amir reza ahmadi khoi
چکیده [English]

Food safety is among the phenomena affecting the global policy making in the recent years and it has entered into the literature of international relations as a serious discussion. For the past two decades, food safety has become the focus of attention of international actors via organs affiliated to the UNO and we are gradually witnessing the formation of the international food safety regime. What is the nature of the international food safety regime? This research would generalize the three elements of an international regime i.e. “normalization functions”, “establishment of international regulations” and “regulatory system” to the case of food safety and it would be clarified that the international food safety regime is recognizable as one independent regime. The international food safety regime is already illuminating the need of security theories to focus on soft and civil aspects in analyzing the components of insecurity. In this study a model for international food safety regime is offered compared to other international regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • international regime
  • food safety
  • components forming the food safety regime