فرهنگ نگاری تخصصی علوم سیا سی و روابط بین الملل در ایران : آسیب هاو راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت وضع موجود فرهنگ های تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل و فهم بهتر وضعیت این فرهنگ ها و شناسایی تنوع و فراوانی و آسیب ها و خلا های موجود در این زمینه سازماندهی گردیده است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی و آسیب شناسی بیش از 100 فرهنگ تخصصی اعم از فرهنگ های توصیفی ، دوزبانه ،سیاسی مطبوعاتی و دانشنامه های موجود در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل پرداخته شده است. برخی از نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال جهت گیری های سیاسی در فرهنگ نویسی ،تشریح واژه های سیاسی در خدمت احزاب و تبلیغات،کم دقتى ها در برابر گذاری ها، عدم ورود اساتید علوم سیاسی و روابط بین الملل در کار فرهنگ نویسی، نا آشنایی با نماد های فرهنگی حوزه های مختلف دانش سیاسی در هر دو زبان مبدا و مقصد،عدم آشنایی با فنون و شیوه های نوین فرهنگ نویسی،عدم انجام کار تخصصی توسط موسسات انتشاراتی در زمینه علوم سیاسی، نبود کار تیمی و گروهی در فرهنگ نویسی ،عدم رعایت استانداردهای بین المللی همراه با بومی سازی از مهمترین آسیب های فرهنگ نگاری تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران می باشد.در پایان ضمن جمع بندی و نتیجه گیری ،راهکارهایی برای تقویت فرهنگ نویسی تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathological Survey of Dictionaries/Encyclopedias of Political Science & International Relations in Iran: Problems and Solutions

نویسنده [English]

  • Reza Delavari
چکیده [English]

This article seeks to conduct a pathological survey on the dictionaries and encyclopedias of Political Science and International Relations in Iran since the beginning of the 20th century when these two fields of science were established in Iranian universities. In this article we study around 100 dictionaries and encyclopedias of Political Science and International Relations in Iran including the descriptive ones, those bilingual dictionaries, and those with media and journalism emphasis. Our research findings indicate that the most important deficiencies of these dictionaries are as follows: some are influenced by political orientations, others explain political terms in accordance to some political parties’ interests , some are unfamiliar with cultural symbols in various spheres of political knowledge in English &Persian languages, some are not precise enough in finding Persian equals of English terms, most are not written by political scientists who are familiar with Lexicography, many are unfamiliarity with modern methods and techniques of Lexicography, and least but not last many are not observing the regulations and standards of Lexicography. The article concludes with some recommendations for improving the status of the dictionaries/encyclopedias of Political Science and International Relations in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dictionaries/Encyclopedias of Political Science and International Relations
  • Lexicography
  • Iran
  • Pathological Survey