اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افلاطون در "جمهور" بر اساس مبانی معرفتی و هستی¬شناسانه به صورتبندی آرمانشهری پرداخته است که می¬توان آن را جزء نخستین صورتهای اندیشه جامع و منسجم در باب سیاست دانست. این آرمانشهر از دیرباز مورد تفسیر و برداشتهای مختلف قرار گرفته است.
نوشتار حاضر در صدد است با خوانش آرمانشهر جمهور در بستر سیاسی اجتماعی یونان کلاسیک از یک سو و مبانی فکری و فلسفی آن از سوی دیگر، وجه تمایز مقوله آرمانشهری در تفکر افلاطون را از دیگر صورتهای آرمان اندیشی مورد بررسی قرار دهد.
در پرتو این خوانش به نظر می¬رسد ویژگی پولیس محوری یونان باستان و مبانی فلسفی چون ایده¬ها و نسبت آنها با واقعیت، ایده خیر و ... موجب شده است مقوله آرمانشهری در منظر افلاطون از هر نوع ایدآلیسم ذهنی، آرمان¬گرایی ناکجا¬آبادی و هزاره¬باوری متمایز گردیده، در عین ایده¬ال، واقعی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Ideal state in Plato’s Republic: Differences and Distinctions

نویسندگان [English]

  • Hatam Ghaderi
  • Mostafa Younesi
  • Abdorasool Hasanifar
چکیده [English]

Plato, in his famous political opus, “Republic”, has formalized an Ideal state according to epistemological and ontological bases, which can be mentioned as the first comprehensive and coherent thought about politics. This Ideal state, from years ago, has been construed in different interpretations. The present article seeks to examine the distinctions of Plato’s Ideal state from others by reading this Ideal state on the sociopolitical context of classical Greece on the one hand and Plato’s intellectual and philosophical basics on the other hand. According to this reading, it seems that the sociopolitical characteristics of classical Greece and Plato’s intellectual and philosophical basics have caused that the Ideal (actual) state on Plato’s view be distinguished from any abstract Idealism, on the one hand, and Utopianism and Millenarianism on the other hand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal state
  • Plato
  • Republic
  • Philosopher King
  • Idea of Good