نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی (مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فهم اندیشه ها و افکار سیاسی مسلمانان صدر اسلام از سویی در گرو مطالعه و بررسی رویدادهای سیاسی اجتماعی این دوران بوده ، از سویی دیگر، نیازمند فهم برداشت آنان از آموزه های مکنون در قرآن و سنت است. از این رو، در تعامل زمینه ها ی سیاسی اجتماعی و برداشت های آنان از متون، می توان به فهم افکار و اندیشه های سیاسی آنان نائل آمد . امّا در این میان، آنچه از منظر نوشتار حاضر مهّم به نظر می رسد، فهم مناظره هایی است که در فرایند ارجاع دهی تحولات و رویدادهای سیاسی اجتماعی به متون دینی جریان یافته است . این مناظره ها که از خصلت کلامی برخوردار است زمینه شکل گیری برداشت های مختلفی از متون دینی را فراهم ساخته است .مقاله حاضر، با بررسی دو رویداد بسیار مهم صدر اسلام- حادثه سقیفه و جنگ صفین- چگونگی تکوین مناظره های کلامی نخستین و در نتیجه، تأثیرگذاری آنها بر افکار و اندیشه های سیاسی مسلمانان در این دوره را توضیح می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Early Islam's Political Events in Initiating the First Theological Debates: A Case Study of Saqifeh and Seffin War)

نویسنده [English]

  • Mansoor Mirahmadi
چکیده [English]

One can say that understanding the political thought of Muslims in early Islam depends, on the one hand, on the study of the socio-political events of that time, and on the other, requires understanding of their conceptions of the Holy Quran and the Sunnah teachings. Thus to understand the political thoughts of this period, one has to put the Muslim conceptions of the texts in their socio-political context. In order to do this, it is important in our view to understand the debates regarding these events and how they have been judged referring to the religious texts. These debates, which were theological, formed different conceptions of religious texts. Studying two important events at that time- the Saqifeh and Seffin war- this article explains how the early theological debates were formed and consequently influenced the Muslim political thoughts of that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theological Debates
  • Political Thought
  • Saqifeh
  • Seffin War
  • Imamate
  • Caliphate