مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که مهمترین آنها بحران اقتدار و مشروعیت است. از منظر جامعه شناسی سیاسی آسیب پذیری دو عامل "نقش" و "نهاد" که به ترتیب به "کارگزارن سیاسی " و "نهادها" اشاره دارند، نظام را درگیر بحران اقتدار می¬سازد. ماهیت تمرکز گرای نظام سیاسی ایران و به تبع آن تمرکز همه نهادهای سیاسی در تهران به عنوان یکی از زلزله خیزترین شهرهای ایران، امکان این آسیب¬پذیری را بیشتر ساخته است. با وقوع زلزله¬ای مخرب در تهران علاوه بر اینکه نخبگان تصمیم گیرنده نظام(که طیف کوچکی راتشکیل می دهند) و نهادهای سیاسی(که اغلب در مجاورت گسلهای زلزله قرار گرفته اند)آسیب¬پذیر می¬شوند، محیط پیرامونی داخلی وخارجی نظام سیاسی نیز مهیای حرکتهای بحران¬خیز می¬شود. فائق آمدن بر این بحران مستلزم انجام اقدامات مدیریتی کوتاه مدت و بلند مدت است که به طور همزمان باید اتخاذ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Crisis Management in the Event of Tehran Probable Earthquake: The Crisis of Political Authority and Legitimacy

نویسندگان [English]

  • Rasool Afzali
  • Eslam Yari sheghefti
چکیده [English]

Political crises are not always arisen from human factors and may occur due to some natural disasters including earthquake, flood, volcanic eruptions, drought, etc. A probable earthquake in Tehran may cause tectonic political crises in the Iranian political system. This paper argues that as a consequence of a probable earthquake in Tehran, the political system may face two main crises of authority and legitimacy. From a politico-sociological perspective, the vulnerability of the two factors of “Role” and “Institution” which refer to “Political Agents” and “Institutions”, respectively, would engage the system in the crisis of authority. The centralized nature of Iran’s political system and consequently the centralization of all political institutions in Tehran as one of the major earthquake-prone cities in Iran, has elevated the feasibility of such vulnerability. In the event of a destructive earthquake in Tehran, elite decision-makers of the system (constituting a small scope) and political institutions (often in the vicinity of earthquake faults) would become vulnerable, while the internal and external surroundings of the political system would be ready for crisis-prone movements. Overcoming such crisis requires some long-term and short-term management practices which should be taken simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Tehran
  • political system
  • Crisis of Authority and Legitimacy
  • Crisis Management