تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با دموکراسی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر با نفی بعضی رویکردهای روان¬شناسی، علوم¬سیاسی و حقوق به دنبال بررسی این مفهوم با استناد به تئوری¬های جامعه¬شناسی در سطح جنبش¬های اجتماعی می¬باشد. از آن¬جا که پایه¬های شکل¬گیری برخی از اشکال تروریسم جدید در جهان بیش از آن¬که اهداف سیاسی- نظامی باشد ریشه در عوامل اجتماعی- هویتی دارد؛ از این رو تروریسم جدید یک جنبش¬ اجتماعی جدیدِ معکوس در دنیای مدرن سیاست می¬باشد که «استراتژی زندگی» را که مهمترین مفهوم لیبرال دموکراسی است به چالش کشانده است. گسترش فزایده تروریسم همزمان با مسلط شدن نظام¬های دموکراسی و جامعه مدنی نشانگر شکل¬گیری مقاومتی جدید از سوی نیروهای اجتماعی مدافع حقوق اقلیت¬ها است. مجادلات جامعه¬شناسان درباره مفهوم تروریسم در قالب 2 دیدگاه طرح می¬شود:1) دموکراسی می¬تواند امنیت را به جامعه جهانی بازگرداند. 2) دموکراسی خود عامل تنش¬زا و تولید کننده تروریسم تلقی می¬شود. این مقاله با تحلیل¬های نظری و شواهد آماری اثبات می¬کند که جنبش¬های تروریستی مقاومتی علیه گونه¬های خاصی از نظام¬های دموکراتیک می¬باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism as a New Social Movement against Democracy

نویسندگان [English]

  • Naima Mohammadi
  • Ali Mohammad Hazeri
چکیده [English]

In this article we seek to study terrorism as a new social movement (NSM) with a sociological approach while criticizing the approaches used by other disciplines such as psychology, political science and law to study this issue. Our main arguments is that since terrorism in all around the world is a social and identity phenomenon rather than political and military one, therefore “New Terrorism” may be considered as a counter new social movement which is challenging liberal democracy in modern politics. The simultaneity of expanding terrorism on the one hand and dominating democratic systems and civil society on the other may be said to show new forms of resistance by minorities. The scholars in the discipline of sociology have two general views about terrorism: one is that democracy can bring security back in the global society while the other is that democracy itself produces tension and terrorism. In this article, we seek to argue that the terrorist movements can be said to be mainly against some kind of democratic systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political violence
  • Terrorist wars
  • Democracy
  • Risk society