گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش تلاشی است در جهت تبیین قدرت‌های اجتماعی در یک متن گفتمان‌مدار ادبی به نام گلستان. در این تبیین عوامل قدرت و ایدئولوژی در اجتماع قرن هفتم نقش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایفا می‌کنند. دغدغه‌ی این تحقیق کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان‌مداری است که منجر به ایجاد سلطه و نابرابری در جامعه و تبلور این نابرابری در زبان می‌شود.
    برای این منظور از نظریه‌های مایکل هلیدی جهت تحلیل متن (فرانقش اندیشگانی با تمرکز بر فرآیندها و نام‌گذاری‌ها) و نورمن فرکلاف جهت تبیین ابعاد اجتماعی در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین و چگونگی پیوند آن با متن استفاده شد.
   در نهایت یک گفتمان مقتدر مرکزی تحت عنوان «گفتمان حکومتی» تعریف شد. با تبیین نقش و جایگاه مشارکان این گفتمان¬ به این نکته دست یافتیم که گفتمان حکومتی برای مشروعیت‌بخشی به حضور خود و تثبیت آن در جامعه از ایدئولوژی‌ای یاری می‌گیرد که او را دست‌نشانده و تأییدشده از طرف خداوند معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governmental Discourse in Sa’di’s Gulistan

نویسندگان [English]

  • nasrin faghih malek amarzban
  • marjan Ferdosi
چکیده [English]

The present research is an attempt to elucidate social powers in a literary discursive text called Gulistan. In such elucidation, power and ideology are factors playing an important role in the 7th century society. This study tends to explore strategies and discursive tools resulting in the creation of dominance and inequality in the society and the divulgement of such inequality in language. For such purpose, Michael Halliday’s Theory (Ideational meta-function emphasizing processes and namings) to analyze the text, and Norman Fairclough’s theory to elucidate social aspects in three levels of description, interpretation and explanation and the manner it is related to the text, are used.
Finally, a central powerful discourse titled as “Governmental Discourse” is defined. Explaining the role and place of participants in such discourse, it is delineated that to legitimate its presence and consolidate it in the society, governmental discourse gets help from an ideology introducing it as a representative of God and approved by Him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norman Fairclough
  • Michael Halliday
  • Power
  • Ideology
  • Governmental Discourse
  • Sa’di’s Gulistan