مبانی رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


مطالعه مبانی رفتاری سیاست خارجی قدرت های بزرگ گویای تاثیرگذاری مجموعه ای از عوامل و نیروهای داخلی، منطقه ای و جهانی است. در همین چارچوب فهم عوامل تاثیر گذار بر رفتار سیاست خارجی روسیه به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم می باشد. آنچه در پژوهش حاضر در جستجوی ان هستیم فهم و توضیح اهداف جهانی و اثرگذاری تعاملات سیاسی و اقتصادی روسیه با غرب در منظومه مبانی رفتاری سیاست خارجی این کشور در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. سئوال اصلی نوشتار حاضر این است که اهداف کلان سیاست خارجی و جایگاه منافع و روابط با غرب چگونه رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران را تحت تاثیر قرار داده است؟ فرضیه ما این است که در ادامه نگاه سنتی شوروی/روسیه نسبت به ایران در خصوص ضعیف نگاه داشتن ایران و جلوگیری از نفوذ غرب در ایران از یک سو و اهداف کلان سیاست خارجی روسیه بویژه تلاش برای کسب منافع حاصل از همکاری ها و تعاملات منفعت گرایانه و سه حوزه تعاملاتی با غرب شامل اقتصاد و خطوط لوله انرژی، کنترل تسلیحات و سپردفاع موشکی و نیز تحولات خاورمیانه عربی و سوریه از سوی دیگر رفتار سیاست خارجی این کشور را به سمت اتخاذ نوعی دیپلماسی چندجانبه گرایی محدود در قبال پرونده هسته ای ایران تحت تاثیر قرار داده است. نظریه نوواقع گرایی به منظور بررسی و فهم عوامل و عناصر سطوح کلان تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت ها به عنوان چارچوب تحلیلی مقاله پیشرو در نظر گرفته شده است. روش توضیحی-تبیینی مبتنی بر جمع اوری و استنباط دسته بندی شده متغیرها و تبیین روابط میان انها به منظور رسیدن به یک الگوی تحلیلی با استفاده از مطالعه متون تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر مورد استفاده نگارندگان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of Russia Foreign Policy Behavior Toward the I.R. of Iran's Nuclear Case

نویسندگان [English]

  • Hossein Pourahmadi
  • Amir Abbasi Khoshkar
چکیده [English]

We are looking for, in this research, understanding and explaining macro goals and political and economical interactions of the Russia to the West influencing its foreign policy behavior toward the I.R. of Iran's nuclear case. The principal question is: how the Russian foreign policy macro goals and the interests of relations to the West influence its foreign policy behavior toward the I.R. of Iran's nuclear case? The hypotheses: continuing the Soviet/Russia historical view to Iran for weakening this country from one part, and to prevent western influence in Iran from other part, have affected the macro goals of Russian foreign policy especially in some efforts to acquire the interest of profit-oriented cooperation and interaction and three interactive zones to the West including economy, energy pipe lines, weapons control and the Missile Defense Shield. These macro goals and transformations of the Arabic Middle East and Syria have affected Russian foreign policy behavior to "A Limited Multilateral Diplomacy" toward the I.R. of Iran's nuclear case.
In this article, we have chosen the neorealist theory for studying and understanding some factors of the macro levels of influencing foreign policy behavior of the States. The explanatory and analytical methodology of this article based on collection and deduction of classified variables and explanation of the relations between them to access an appropriate analytical pattern utilizing the study of especial texts linked to present research subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neorealism
  • Russian foreign policy behavior
  • Iran's Nuclear Case
  • international system structure
  • limited multilateral diplomacy