حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 فارغ التحصیل علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظریه پردازی و نگرش فلسفی به تاریخ یکی از راههای تحلیل و فهم مسایل اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصر بوده است. فردید یکی از مهمترین اندیشمندان چند دهه اخیر است که می کوشد با طرح حکمت معنوی و حوالت تاریخی نسبت اندیشه و تاریخ مدرن جامعه ایرانی را با اندیشه و تاریخ تمدن غربی قابل فهم و مشخص سازد . او تحولات فکری و اجتماعی جوامع شرقی را با مقایسه با تاریخ تفکر غربی و پیدایی متافیزیک در قالب ادوار تاریخی مطرح می کند ،که جابجایی دوره های تاریخی بنا بر حوالت اسماء الهی و هویت غیب انجام  می پذیرد . سیر دوره های تاریخی با حتمیت و ضرورت خود و اندیشه جبر تاریخ و گریز ناپذیری حوادث و رویدادها را فردید با حوالت تاریخی و مکر لیل و نهار توضیح می دهد . مهمترین تضمن سیاسی حکمت تاریخ فردید نادیده گرفتن و بی توجهی به مقوله کنش سیاسی می باشد که نوشته حاضر ضمن توصیف و تحلیل اندیشه فردید در باب تاریخ چگونگی ارتباط و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری کنش انسانی را در نظریه تاریخ و همچنین درمبانی فکری او مورد لحاظ و توجه قرار  می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Change and the Position of Political Action in Ahmad Fardid's Thought

نویسندگان [English]

  • Hatam Ghaderi 1
  • Moharram taherkhani 2
چکیده [English]

Theoretical and philosophical approach to history is one of the ways for interpreting and understanding Iran's social and political problems in the contemporary era. Ahmad Fardid  is one of the most prominent Iranian philosophers in recent decades who tries to determine and understand the relationship between Iranian modern history and thought with the western civilization and thought throgh proponding spiritual knowledge and historical change. He compares intellectual and social changes of western societies with the history of eastern thoughts and investigates the emergence of metaphysics in the framework of historical eras in which the changes in historical eras are taken place according to the destiny of god's names and invisible identity. Fardid explains the evolution of historical eras with all its certainty and necessity, historical determinism and inevitability of events through historical change and the tricks of geist. The most significant shortage of Fardid's philosophy of history is the igniration of political action issue. This article explains and anlyzes Fardid's thought regarding history and deals with how human action affects or is affected in his theory of history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fardid
  • history
  • metaphisics
  • west
  • east