الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برلین

چکیده

مقاله در پی توضیح و تبیین الاهیات سیاسی و رویکرد های گونا گون آن است. الاهیات سیاسی در تعبیری عام دربرگیرنده انواع ارتباط و پیوستگی میان دین و سیاست است. این تعبیر اگرچه به یک معنا کهن است،  اما محتوی و منظور از این واژه در دوره های مختلف زمانی متفاوت بوده است. دین و سیاست بطور مشترک ابعاد گوناگون اجتماعی و فردی  سپهر زندگی انسان را تعیین  می کنند.  در مقاله پیوستگی دین و سیاست بعنوان موضوع یکی از زیر شاخه های علوم سیاسی تحت نام "علوم سیاسی دین" معرفی می شود. این زیر شاخه از علوم سیاسی بعنوان گرایش جدید آکادمیک شناخته می شود. در ادامه به سه نوع الاهیات سیاسی پرداخته می شود:  نهادی،  حقوقی ـ دولتی و الاهیات سیاسی عدالتگرایانه. نمایندگان فکری برجسته هر کدام از سه نحله معرفی و به شرح دیدگاه آنان می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Theology as a Framework for Understanding Mutual Relationships between Religion and Politics

نویسنده [English]

  • Hasan Malaekeh
چکیده [English]

This article seeks to explain political theology and its different approaches. Political theology in general interpretation entails different kinds of relations and continuity between religion and politics. Although this interpretation is an old one but its content and purpose differs from one period to another. Religion and politics jointly determine different individual and social aspects of human life. The article considers the continuity of religion and politics as one of the sub-branches of political science which is known as “political science of religion”. This sub-branch of political science is known as new academic discipline. The paper deals with three types of political theology, namely institutional theology, legal-governmental theology and political theology for social justice. The representatives of each school of thought are introduced and their viewpoints are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political science of religion
  • Institutional political theology
  • State-legal political theology
  • justice Political Theology for Social justice