تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش و بررسی در خصوص نشریات علمی و تحلیل محتوایی و موضوعی آنها امروزه اهمیت یافته است. بر همین اساس در این پژوهش برای اولین بار به بررسی توصیفی و تحلیل استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی ایران پرداخته شده است.هدف این پژوهش بررسی وضعیت مقاله‌هایمنتشر شده در پژوهشنامه علوم سیاسی از سال 1384 تا 1391، 28شماره  است که از روش توصیفی و تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مقالات 28 شماره منتشر شده این نشریه (شماره 1 الی 28) است که به صورت تمام شماری تمامی مقالات منتشره در این 28 شماره به تعداد 187 مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعیین گرایش و پراکندگی موضوعی، رتبه علمی نویسندگان، دانشگاه یا موسسه پژوهشی نویسندگان، تعداد نویسندگان مقالات، میزان استناد به منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.روش و ابزار گردآوری دادها مشاهده اسنادی و تهیه فهرست اولیه است.نتایج تحقیق نشان داد بیشترین پوشش موضوعی حوزه اندیشه سیاسی بوده است. همچنین بین میان مشارکت مردان نسبت به زنان در این نشریه تفاوت معناداری وجود دارد. برای تعیین و پراکندگی موضوعی مقالات پس از بررسی چند مقوله در نظر گرفته شده است.. بررسی مقوله‌ها نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به حوزه موضوعی اندیشه سیاسی است. ضمن آنکه برخی حوزه‌های موضوعی فاقد مقاله در این نشریه بوده اند. همچنین بررسی ها نشان داد که23.5 درصد از مجموع مقالات توسط  8 نویسنده به نگارش در آمده است. همچنین  مشخص گردید که 62 درصد از مقالات به صورت تک نفره و 29 درصد به صورت دونفرهو 9 درصد با بیش از 2 نفر نویسنده به نگارش در آمده است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Descriptive and Citation Analysis of Research Letter of Political Science

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Maghsoudi
  • Reza Doostdar
چکیده [English]

Research and examination of scientific journals and the content analysis of their topics has gained significance nowadays. On this basis, we have dealt with descriptive and citation analysis of the articles of Research Letter of Political Science in this research for the first time in Iran. The aim of this research was to examine the condition of published articles in this journal form 2004 to 2012 (28 issues) by using descriptive and citation analysis. The statistical population of this research is the articles of 28 issues (187 articles) of this journal which were completely counted and examined. In this research, several issues were considered including tendency and dispersion of subjects, scientific status of the authors, affiliation of the authors in terms of university and research center, the number of authors, and the amount of citation to different sources. The research method was citation observation and providing primary list. The results showed that the most covered subject was political thought. Also there was a significant difference between male and female participation in this journal. Several categories were considered in order to determine the dispersion of subjects. Examination of categories shows that political thought has the most frequency. Meanwhile some topics were not covered at all in the articles. Also examinations have shown that 23.5 percent of all articles have been written by 8 authors. 62 articles were written by one author, 29 percent by two authors, and 9 percent were written by more than two authors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • articles
  • Research Letter of Political Science
  • descriptive-citation analysis
  • subject areas