تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی می پردازد. تبارشناسی در اینجا به معنای پی‌جویی گسست در دوره‌های مختلف زمانی این گفتار، یعنی دوران پیش از تبعید، تبعید، نوفلوشاتو، قم و تهران است. موضوع این تبارشناسی، بررسی نوشته‌ها و گفته‌های آغازین تشکیل‌دهنده‌ی گفتار انقلابی است. گفتار انقلابی، گفتار خواهان قدرت و همان ایدئولوژی تغییر است که در بایدها و نبایدهای سخنان و نوشته‌های رهبر انقلاب آشکار می‌شود. پژوهش در سطح جامعه‌ی‌آماری انجام‌شد که از جمله‌های حاوی بایدها و نبایدهای موجود در سخنرانی‌ها، پیام‌ها، اطلاعیه‌ها و نامه‌های امام خمینی، موجود در نرم‌افزار «صحیفه‌ی امام» به‌دست آمد.  در هر یک از 4338 جمله‌ی جامعه‌ی آماری این پژوهش، ارزش هفت متغیر مخاطبان مستقیم، مخاطبان پیام، اشاره به شعارها، پشتوانه‌ی گفتار، هدف گفتار،  ساختار و محتوای پیام تعیین‌شد. روش تحقیق، تحلیل محتوا و آزمون آماریِ همایندیِ تغییرِ متغیرهای جمله‌ها بود. در ارزش‌گذاری اولیه‌ی متغیرها، به روش زمینه‌ای عمل شد و برای انجام آزمون‌های همایندی، خی‌دو و ضریب توافق، کدگذاری مجدد با ملاحظات نظری انجام گردید. آزمون‌های آماری، همایندی تغییر این متغیرها با تغییر دوره‌ها‌ی تاریخی را نشان داد. در نتیجه، در دوره‌های مختلف زمانی، گفتار دارای ابعادی ثابت نمی‌باشد و ناپیوسته ارزیابی می‌شود. به این ترتیب، در بعد نظری، ناپیوستگی گفته‌ها و نوشته‌های آغازین گفتار به معنای وجود زمینه‌های برداشت‌های متفاوت است و در بعد کارکردی، گروه‌های متفاوتی می‌توانند ادعا کنند گفتاری همانند گفتار امام خمینی دارند زیرا برداشتی واحد از این گفتار، با توجه به گسستگی درونی و تفاوت گفتار در دوره های مختلف،  ناممکن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy of Imam Khomeini's Revolutionary Discourse:Tracing discontinuity in different periods of Imam Khomeini' Shoulds and Shouldn'ts

نویسندگان [English]

  • karim Rezadoost
  • Abdoreza Navvah
  • Sadegh Peyvasteh
چکیده [English]

This research deals with the genealogy of power in Imam Khomeini's Revolutionary Discourse. Genealogy, in the current study, means tracing discontinuity among historical periods of this discourse separated and labeled as “Before Exile”, “Exile”, “Paris”, “Qom” and “Tehran”. The subject of this genealogy is the body of Imam Khomeini's early writings and speeches in his Revolutionary Discourse. This means the discourse of the will to power or ideology of change that was indexed with Shoulds and Shouldn'ts in writings and speeches of the Leader of Revolution. The study was conducted at the statistical population level. The statistical population was a sum of 4338 sentences consisting of Shoulds and Shouldn'ts.  The data were analyzed to test and answer the research questions, as well as investigate the relationship between the variation of support, goal, structure, addressee, refer, impresa and content, as variables of discourse and variation of historical periods. First, variables were given values with grounded method. Then, considering the theoretical considerations, values recoded to make possible the statistical tests: Chi Square and contingency coefficient. The results showed that there was a strong relationship between variation in periods and variations in variables of discourse. “Revolutionary Discourse”, thus, is dissimilar in each period. This means “Discontinuity of Discourse” in its theoretical outcome. In practical outcome, many different groups can claim similarity in discourses with this discourse, because of the internal discontinuity of it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • genealogy
  • Revolutionary Discourse
  • Imam Khomeini
  • discontinuity
  • Shoulds and Shouldn'ts