پیش ‏نظریه‏ ای درباره روابط بین‏ الملل: نگاهی خاورمیانه ‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، بررسی زمینه‏های ارائه نوعی پیش نظریه اجماعی-بومی روابط بین الملل با نگاهی خاورمیانه‏ای است.با توجه به وجود عناصر نظری موجود در خاورمیانه، امکان ارئه نظریه‏ای غیر غربی وغیر متعین با خوانشی خاورمیانه‏ای وجود دارد؟ این رویکرد مستلزم کمک گرفتن از نظریه‏های انتقادی روابط بین‏الملل وسازه انگاری روانشناختی درجهت تکمیل این عناصراست. به تبع، اجماع میان نخبگان دانشگاهی روابط بین الملل ایرانی، ترکی، وعربی برسرمبانی روش‏شناسی، هستی شناسی ومعرفت شناسی واحد در راستای مطالعه روابط بین الملل؛ این بدلیل نظری راهموار می‏سازد.به عبارتی، حوزه‏های دانشگاهی روابط بین الملل بویژه درکشورهای عرب زبان به شدت تابع مفروضات واقع‏گرایی ونوواقع‏گرایی می‏باشند وتحولات درون جوامع خویش را اصولا تابع فعل وانفعالات سیاسی قدرت‏های بزرگ وتوزیع مادی سامانه بین‏المللی می انگارند.آسیب شناسی این رویکرد، وتشویق به تشریک مساعی درباب الگوهای نظری بدیل برای مطالعه تعاملات بین المللی وشناخت روابط بین الملل با تکیه بر اجماع نظری روابط بین الملل خاورمیانه‏ای ازاهم اهداف کلی نوشتارحاضراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pre-Theory on International Relations: a Middle-Eastern Viewpoint

نویسنده [English]

  • Nabi-Allah Ebrahimi
چکیده [English]

The main goal of this article is to examine the preconditions of providing a sort of consensus-native pre-theory of international relations with a Middle Eastern viewpoint. Given the existence of theoretical elements in the Middle East, is it possible to provide a non-Western and non-deterministic theory with a Middle Eastern reading? This approach requires borrowing from critical theories of international relations and psychological constructivism in order to complete these elements. Obviously, consensus among Iranian, Turk and Arab scholars of international relations over a united ontology, epistemology and methodology for studying international relations will pave the way for this theoretical alternative. In other words, the academic realms of international relations, particularly in Arab countries are strongly affected by realism and neo-realism. They consider their societies’ domestic developments as a function of political interactions of great powers and the material distribution of international system. The main aims of this article include: the pathology of this approach, promoting cooperation regarding alternative theoretical patterns for studying international interactions, and knowledge of international relations relying on the theoretical consensus of the Middle Eastern international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Khaldun
  • intuitionalism
  • Middle East
  • International Relations
  • ontology
  • Epistemology
  • postcolonial
  • multi-vocal reading