مناقشه هسته ای ایران : لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئو رئالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده

حسب شواهد و قرائن، مناقشه هسته ای ایران همواره استمرار داشته و بر گستردگی آن افزوده شده است.به نظر می رسد نظریه های اصلی روابط بین الملل قادر باشندتبیین نسبتا دقیقی از مفهوم منازعه و به طور خاص منازعه هسته ای ایران ارائه دهند.
در این مقاله سعی شده است تا نشان دهیم که ایالات متحده و غرب به عنوان یک جهت گیری کلی و همیشگی در منازعات بین المللی و از جمله منازعه هسته ای ایران ، به رویکرد نئورئالیسم توجه و تمرکز دارند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در منازعه هسته ای خود با غرب و به ویژه ایالات متحده سعی دارد به صورت تاکتیکی از مؤلفه ها و مدعاهای رویکرد نئولیبرالیسم برای صورتبندی مذاکرات خود بهره گیرد. بدیهی است این ادعا به معنی آن نیست که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود تابع نظریه های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی است.
این مقاله تلاش دارد تاضمن بیان تفاوت دو رویکرد نئورئالیسم و نئولیبرالیسم در منازعات بین المللی،رویکردهای ایالات متحده و غرب را از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران را از طرف دیگر مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Nuclear Conflict: institutional liberalism versus neo-realism

نویسندگان [English]

  • Ghodrat Ahmadian
  • Saideh Al-Sadat Ahmadi
چکیده [English]

According to the present evidence, Iran’s nuclear conflict has always continued and expanded.  It seems that the main theories of international relations are able to provide a relatively precise explanation about the concept of “conflict”, particularly Iran’ nuclear conflict. In this article, the authors have tried to illustrate that the US and the West focus on neo-realist approach a general and eternal orientation in international conflicts, including Iran nuclear conflict. While in it nuclear conflict with the West particularly with the US, the Islamic Republic of Iran has tried to use tactically neoliberal components and claims for formation of its negotiation. Of course, this claim does not mean that the Islamic Republic of Iran is following liberal and neoliberal theories in its foreign policy. This article tries to explain the difference between neo-realism and neo-liberalism in international conflicts, and examine the US and West’s approaches on the one hand and Iran’s ones on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neo-realism
  • neo-liberalism
  • conflict
  • cooperation
  • Security
  • nuclear issue
  • conflict management