آمریکا و چین و چشم انداز نظام بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

توسعه اقتصادی و قدرت یابی چین و آغاز فرایند ترجمه قدرت اقتصادی این کشور به موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین الملل متغیر، سیال و انتقالی معاصر از رخدادها و پدیده های شاخص دوره پساجنگ سرد به شمار می رود. چین به مثابه نماینده قدرت های نوظهور و آمریکا به عنوان نماینده قدرت های سنتی نمادهای دو فرایند رقیب و متعارض در سیاست جهانی سده بیست ویکم محسوب شده و روابط آن ها به مهم ترین گزاره ادبیات سیاست بین الملل این دوران تبدیل گشته است. باتوجه به نسبت معنادار تحول در روابط آمریکا و چین با چرخش قدرت در روابط بین الملل، فهم ماهیت و مولفه­های اثر گذار بر روابط این دوکشور می­تواند در فهم مشخصه ها و چشم انداز نظام بین الملل هم سودمند و روشنگر باشد.
تردیدی نیست که اهمیت مناسبات چین و آمریکا و به ویژه نقش این دوکشور در نظام بین الملل دوره انتقالی و پیامدهای آن بر بازتوزیع قدرت، نقش و جایگاه بازیگران اقتصاد و سیاست جهانی، پرسش مهم مناظره های بین المللی جاری را تشکیل می دهد. نوشتار حاضر با طرح این پرسش که روابط چین و آمریکا چه تاثیری بر نظام بین الملل دوران انتقالی دارد؟ در صدد است تا با بررسی و واکاوی موضوعات و مباحث مهم روابط این دو کشور به تحلیل و ارزیابی پیامدهای آن بر نظام بین الملل بپردازد. برمبنای یافته های این مقاله ، چین و آمریکا پیش تر نوعی "سیاست همکاری توام با رقابت" را در پیش گرفته بودند. این سیاست اینک در دهه دوم سده جاری و در دوره انتقالی نظام بین الملل درحال تبدیل شدن به "سیاست رقابت توام با همکاری" است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US, China and Prospect of International System

نویسنده [English]

  • Hadi Soleimanpour Soleimanpour
چکیده [English]

One of prominent phenomena of post-Cold War era is China’s economic development and the beginning of turning its economic power to the political power and influence in the changing, fluid and transient international system. China as the representative of emerging powers and the US as the representative of traditional powers are regarded as the symbol of two competing contending processes in the 21st century world politics. Their relation has become the most important statements of international politics. Given the significant relation between the US-China ties and power shift in the international relations, understanding the nature and components affecting their relations may be useful in understanding the features and prospects of international system. There is no doubt that the significance of the US-China relations, particularly the special role of the two states in transient international system and its consequences on power redistribution, the role and position of world economic and political actor constitutes the main question of current international debates. By raising the question how China-US relations affect the transient international system, this article seeks to analyze and evaluate the impacts of these relations on international system. According to the findings, China and the US had previously adopted a kind of “cooperation accompanied by competition” policy. In the second decade of present century and transient era of international system, this policy is becoming “competition accompanied by cooperation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • US
  • Asia
  • International system
  • emerging powers
  • traditional powers