دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

دیپلماسی اقتصادی با گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای نوین سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. جهانی شدن اقتصاد در فرایند تکامل خود از منطق های درونی برخوردار می باشد که شناخت آنها لازم و ضروری است. چراکه، نادیده گرفتن آنها باعث می گردد، دیپلماسی اقتصادی نتواند در سیاست خارجی از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. در واقع زمانی که همسویی اولیه میان منطق های جهانی شدن اقتصاد با صورت بندی های حاکم بر سیاست خارجی وجود داشته باشد دیپلماسی اقتصادی مجال ظهور پیدا می کند. در این مقاله به این سوال پرداخته می شود که دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دوران سازندگی از چه جایگاه و نقشی برخودار بوده است؟ فرضیه تحقیق اینست که علی رغم اولویت یافتن منطق توسعه اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی به دلیل اولویت عرصه داخل بر عرصه بین الملل و تداوم نقش دولت در حوزه اقتصادی و تاثیر گذاری موضوعات سیاسی بر اقتصاد، به صورت واکنشی مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Diplomacy of Iran during Construction Era

نویسنده [English]

  • Mokhtar Salehi
چکیده [English]

As one of new instruments in foreign policy, the economic diplomacy has been propounded as the result of economic globalization. In its evolution process, economic globalization enjoys an internal logic which needs to be understood because ignoring them may cause that economic diplomacy cannot secure its appropriate position. Economic diplomacy emerges when there is an initial coordination between rationales of economic globalization and the formations dominated on foreign policy. In this article, I will deal with this question: What was the position of economic globalization in the foreign policy of the Construction Era? The hypothesis is that in spite of prioritizing economic development in this era, economic diplomacy was considered in a reaction way due to the priority of domestic scene on the international scene and continuation of political issues on economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic diplomacy
  • globalization
  • Iranian foreign policy
  • Construction Era