ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای تخصصی زبان¬شناسی همگانی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از راهبردهای ادب در سخنرانی­های سیاسی کاربرد نشانگرهای تقویت/ تعدیل است.  تأثیر عامل قدرت در نظریه­های زبان­شناسی ادب همواره مورد تأکید بوده است، اما شیوه­ی این تأثیر در همه­ی بافت­ها یکسان و الزاماً مطابق با پیش­بینی نظریه­ها نیست.­ تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی کاربرد نشانگرهای تقویت/ تعدیل را در ارتباط با ادب، قدرت سیاسی و وجهه در ده کنفرانس مطبوعاتی سیاسی داخلی رؤسای دو قوه رئیس قوه مجریه (دوره دهم) و رئیس قوه مقننه (دور هشتم) در سال­های 1388 و 1389 مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. در بافت مورد بررسی راهبردهای ادب مثبت و منفی در راستای حفظ وجهه گوینده و مخاطب مستقیم یا مخاطب هدف و مهم­تر از آن کنش تهدید وجهه مثبت و منفی (در برابر جناح مخالف و مخاطب خارجی) مشاهده شد. عامل قدرت نیز در تعامل با عواملی چون نوع سوال، مخاطب و هم­چنین سبک گفتار شخصی بروز پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politeness and Power: a study of boosting and hedging in political language

نویسندگان [English]

  • Maryam-al-Sadat Ghiasian 1
  • Tahere Zakeri 2
چکیده [English]

Some of the strategies of politeness in political speeches are boosting and hedging. The impact of power factor on linguistics politeness theories had been emphasized consistently but the sort of this impact is not necessarily similar in all contexts and according to the theories. By using descriptive-analytical method, this research has proceeded to investigate and compare boosting and hedging in respect of political politeness, power and prestige in ten political press conferences of the two heads of high-level political powers (executive and legislative) held in Iran from 2009 until 2011. The study demonstrates negative politeness strategies coexist not only with positive politeness strategies regarding the speaker and direct or target audience but, more importantly, with threat to positive face and negative face (against opposition bench and outside audience). The power factor is manifested with interacting of the kind of question, audience, as well as, personal speech style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hedging
  • boosting
  • political politeness
  • Power
  • face
  • political press conferences
·         استاجی، اعظم و حامدی شیروان، زهرا (1389)،«بررسی تأثیر دو مؤلفه نحوی وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی». نشریه علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. تابستان 1389، شماره 19.
·         استیون لوکس (1375) ،"قدرت، نگرشی رادیکالی "ترجمه عماد افروغ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول.
·         پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ایران:www.parliran.ir      
·         پایگاه اطلاع­رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران:  www.president.ir
·         جلیلی­فر، علیرضا و علوی، مریم (1390)،«قدرت سیاسی در کارکرد زبان: بررسی استفاده از عبارات احتیاط­آمیز در مصاحبه­های سیاسی». مجله آموزش مهارت­های زبان. شماره 3.
·         ذاکری، طاهره (1385)، «مطالعه تفاوت­های نوشتاری در آثار نویسندگان معاصر ایرانی با توجه به متغیر جنسیت». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. تهران.
·         سایت خبرگزاری فارس: www.Farsnews.com
·         غیاثیان و همکاران(1392)، «نشانگرهای تعدیل در کنفرانس­های مطبوعاتی سیاسی رئیس جمهور»، جستارهای زبانی، زمستان 1392.
·         غیاثیان،مریم سادات(1388)،"بازتاب نگرش فرهنگی غرب نسبت به ایران در ساخت های زبانی نشریات انگلیسی زبان" فصلنامه تحقیقات فرهنگی،دوره دوم، شماره 1.
·         یارمحمدی، لطف­الله؛ خسروی نیک، مجید (1380)،«شیوه­ای در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه­های فکری- اجتماعی». نشریه علوم اجتماعی نامه فرهنگ. شماره 42.
 
·   Alavi- Nia, Jalilifar, A. (2013)," We believe the Iranian nation The manifestation of power in Iranian televised presidential debates"' language & communication-33.
·   Berlin, L. (2008),"I Think, Therefore … Commitment in Political Testimony", Journal of Language and Social Psychology. V. 27, N. 4, Sage Publications.
·   Bhatia Aditi. (2006), "Critical Discourse Analysis of Political Press Confrences". Macquarie University, Australia. Discourse of Sociaty.
·   can:
·   Bloor, M & Bloor, T. (2007)," The practice of critical discourse analysis". London. Hodder Arnold.
·   Bousfield,D. (2008),” Impoliteness in Interaction “, John Benjamin, Amsterdam.
·   Brown & Levinson, (1987)," Politeness: Some Universals in Language Usage". Cambridge University Press, Cambridge.
·   Chilton. (2004),” Analysing Political Discourse: Theory and Practice”, Routledge. London.
·   Coates, J. (1987), "Epistemic modality and spoken discourse". Transactions of the philological society 85.
·   Fairclough, N. (1995), "Critical Discourse Analysis", New York: Longman.
·   Fraser, B. (2009), " Hedging in political discourse", In papers from the 2d International conference on PD Warsaw, Poland (edited by piotrcap).
·   Fraser, B.  (2010), " Pragmatic competence:The case of Hedging” Edited by Gunther Kaltenbock,Wiltrud Mihatsch and Stefan Scheider:Emerald.
·   Harris,S.(2001) ,“Being politically impoliteness: extending politeness theory to adversarial political discourse”,Discourse&Society,vol.12
·   Hyland, K. (1996), "Writing without conviction? Hedging in science research article". Applied linguistics 17(4): 433- 454.
·   Hyland, k. (1998), "Boosting, Hedging and Negotiation of Academic Knowledge", Text, 18(3), pp.349-382
·   Gardia-Paster, MD.( 2008), "Political campaign debates as zero-sum games: impoliteness and power in candidates's exchange", In: Bousfeild, D Locher, M.A (Eds), Impoliteness in language, Berlin/Newyork (100-128).
·   Mayers, G. (1989), "The pragmatics of politeness inscientific and H.Schroder (eds)- articles". Applied linguistics 10 (1): 1-35.
·   Orwell, G. (1946)," Politics and the English languade", In inside the whale and other essays (pp. 143-157). Berlin: Mouton de Gruyter.
·   Richardson, John. (2007), "Analyzing Newspapers: An Appoach from Critical Discourse Analysis” NewYork: Parave Publishing.
·   Van Dijk. (2006), "Politics, Ideology, and Discourse". Elsevier Encyclopedia of language and linguistics, vol. On political and language (Ruth Wodak  ed); pp. 228- 740.