ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وجود نظریه­های منفرد و متعدد در خصوص روابط بین دولت و جامعه علی­رغم داشتن نقاط مثبت، دچار نوعی تقلیل­گرایی نظری و روشی هستند که مانع از ایجاد یک چارچوب تحلیلی مناسب جهت انجام مطالعات چندبعدی و چندسطحی در مطالعات تطبیقی-تاریخی می­شود. از طرفی همواره این دغدغه وجود داشته که تا چه میزان این تئوری­ها در وهله اول قدرت پاسخگویی(توان نظری) به سوال چرایی و چگونگی ایجاد شکاف دولت-ملت را دارند و در وهله دوم اینکه تا چه میزان از قابلیت پیوند خوردن با دیگر تئوری­ها(توان تلفیقی) برخوردارند. این مقاله بدون اینکه ادعای نظریه­سازی داشته باشد، تلاشی است در تلفیق نظری نظریه­های مختلف در یک چارچوب تحلیلی واحد و منسجم با هدف بالا بردن قدرت نظری و تبیینی و میزان موفقیت آن نیز مشروط به نقد و نظر دیگران و آزمودن در میدان عمل و تجربه است. الگو تحلیلی ارائه شده در این مقاله مبتنی بر نظریه عام قدرت است و از اینرو بیش از آنکه حائز ویژگیهای نظریه­های خاص باشد به عنوان یک الگوی نظری عام معرفی می­شود. این مقاله حاصل استفاده از شیوه آزمایش فکری یا تحلیل ذهنی برای بررسی انتقادی نظریه های مختلف است که در نهایت با اتخاذ رویکرد سیستمی در تلفیق نظریه­ها، مدل جدیدی را به طور عام برای بررسی روابط بین دولت و ملت و به صورت خاص جهت مطالعه شکاف دولت-ملت پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Framework for Study of Nation-State Cleavage: modeling and pattering of relations between state and society

نویسندگان [English]

  • Abdolali Ghavam 1
  • Mehdi Malmir 2
چکیده [English]

There are numerous theories about the relationship between the state and society. But despite the positive points, these theories involve theoretical and methodological reductionism that prevents the establishment of an appropriate analytical framework for multidimensional and multilevel studies in comparative-historical studies. Furthermore, there is always the concern that how these theories answer to how and why questions about the nation-state cleavage (theoretical power). And secondly, are these theories capable integrate to other theories (combined power)? Without claiming theory-making, this article is an attempt to combine different theoretical approaches in a unified analytical framework in order to raise its theoretical and explanatory power and its success is conditioned to review and critiques by others and testing in field experience. Analytical framework presented in this paper is based on the general theory and hence it is a general framework that is a specific theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • state
  • society
  • Power
  • relation between state and society
  • nation-state cleavage
-      اندرسون، پری(1390). تبارهای دولت استبدادی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، نشر ثالث
-      بدیع، برتران و بیرن­بوم، پیر(1379). جامعه­شناسی دولت، ترجمه احمد نقیب­زاده، تهران، انتشارات باز
-      بشیریه حسین و قاضیان، حسین(1380). بررسی تحلیلی مفهوم شکاف های اجتماعی، پژوهشنامه علوم انسانی شماره 30صص74-39
-      بشیریه، حسین(1377). جامعه­شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی
-      بشیریه، حسین(1378). دولت و جامعه­ی مدنی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
-      پرهام، باقر(1378). جامعه و دولت، تهران، نشر و پژوهش فرزان
-      چلبی، مسعود(1375). جامعه­شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی
-      چلبی، مسعود(1393). "یک برنامه پژوهش در جامعه شناسی نظری" در  تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه­شناسی، تهران، نشر نی صص 17-51
-      دلیرپور، پرویز(1388). درآمدی بر نظریه­های گوناگون پیرامون جامعه­شناسی سیاسی شکاف­های اجتماعی، در جامعه­شناسی سیاسی شکاف­های اجتماعی نوشته پیپا نوریس و نیکی کدی، ترجمه پرویز دلیرپور و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران، انتشارت کویر، صص30-15.
-      قوام، عبدالعلی(1382). چالش­های توسعه سیاسی، چاپ دوم، تهران، نشر قومس.
-      وینسنت، اندرو(1389). نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
 
-      Becker, Jaime  and Goldstone, Jack A.(2005). State development after revolutions - Rapid state building or transforming existing structures under pressure?, in States and Development: Historical Antecedents of Stagnation and Advance M. Lange, D. Rueschemeyer, eds. Palgrave Macmillan, pp. 183–210.
-      Bornschier, Simon(2009). Cleavage Politics in old and new democracies. Living Reviews in Democracy , available at: http://www.livingreviews.org/lrd-2009-6
-      Comisso, Ellen (1986). Introduction: State Structures, Political Processes, and Collective Choice in CMEA States, International Organization, Vol. 40, No. 2, (Spring, 1986), pp. 195-238
-      Deegan-Krause, K. (2007). New Dimensions of Political Cleavage. In, Oxford Handbook of Political Behaviour ,edited by R. J. Dalton & H.-D. Klingemann.pp:538-556 Oxford: Oxford University Press
-      Etzioni, Amitai(1996). The Responsive Community: A Communitarian Perspective, American Sociological Review, Vol. 61, No. 1, pp. 1-11
-      Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton, N.J: Princeton University Press.
-      Goertz, Gary and Mahoney, James(2005).Two-Level Theories and Fuzzy-Set Analysis, Sociologeical Methods & Reserch, Vol. 33, No. 4, pp 497-538
-      Haider, Huma (2011). State-Society Relations and Citizenship in Situations of Conflict and Fragility, Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC), University of Birmingham
-      Higley, John and Burton, Michael G.(2006).Elite Foundations of Liberal Democracy, ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC
-      Janoski,Thomas and Gran, Brain (2003)."Political Citizenship:Foundations of Rights" in HANDBOOK of CITIZENSHIP STUDIES, edited by ENGIN F. ISIN and BRYAN S. TURNER, London, SAGE Publications pp 13-52
-      Jessop, Bob (2010). Redesigning the State, Reorienting State Power, and Rethinking the State, pp41-62 in Handbooks of Sociology and Social Research, Edited by Kevin T. Leicht and J. Craig Jenkins, New York, Springer Press
-      Jessop, Bob. (2007). State power: A strategic-relational approach. Cambridge: Polity.
-      Lange, Matthew and Rueschemeyer, Dietrich (2005).States and Development, in  States and development : historical antecedents of stagnation and advance, edited by Matthew Lange and Dietrich Rueschemeyer, PALGRAVE MACMILLAN pp3-25
-      Lange, Matthew(2005). The Rule of Law and Development: A Weberian Framework of States and State-Society Relations, in  States and development : historical antecedents of stagnation and advance, edited by Matthew Lange and Dietrich Rueschemeyer, PALGRAVE MACMILLAN pp48-66
-      Lipset, S. M. & Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction, In S.M. Lipset& S. Rokkan (Eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives (pp. 1-64). New York: Free Press.
-      Mahoney, James(2004).Revisiting General Theory in Historical Sociology, Social Forces, 83(2):pp 459-489
-      Mann, M. (1986). The sources of social power: Vol.1. Cambridge: Cambridge University Press.
-      Mann, M. (1993). The sources of social power: 2. Cambridge: Cambridge University Press.
-      Migdal, Joel S.(1988). Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, Princeton University Press
-      Migdal, Joel S.(2001). State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge studies in comparative politics. Cambridge: Cambridge University Press
-      Moore, M. (2005). Consultant’s report on published studies, principally on Burkina Faso and Ethiopia, The Institute of Development Studies, Sussex, UK in ‘Methods of Analysing Power—A Workshop Report’, Division for Democratic Governance, Sida
-      Moreno, A.(1999). Political Cleavages. Issues, Parties, and the Consolidation of Democracy. Boulder, CO: Westview Press.
-      Morriss, P. (2002). Power: A philosophical analysis. Manchester: Manchester University Press.
-      POULIGNY, Béatrice (2010)State-Society Relations and Intangible Dimensions of State Resilience and State Building: A Bottom-Up Perspective, EUI RSCAS; 2010/33; European Report on Development, ( http://hdl.handle.net/1814/13855)
-      Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, N.J: Princeton University Press
-      Rae, Douglas W. and Taylor, Michael(1970). The Analysis Of Political Cleavages, New Haven and London: Yale University Press
-      Ragin, Charles C. (1987). The Comparative Method. Berkeley: University of California Press.
-      Sellers, Jefferey M.(2011). State-Society Relations, in The SAGE Handbook of Governance, edited by Mark Bevir, London: Sage Publications
-      Tilly, Charles (2000).Processes and Mechanisms of Democratization Sociological Theory, Volume 18, No 1, pp 1–16
-      Turner. Janathan H. (2003). Human Institution: A Theory of Societal Evolution, Rowman & Littlefield Publisher, Oxford
-      Zuckerman, Alan S.(1975). Political Cleavage: A Conceptual and Theoretical Analysis. British Journal of Political Science,No 5(2),pp 231-248.