«زبان و مقبولیت ایدئولوژی های سیاسی» در نظریه پل دومان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای مطالعات فرهنگی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه های توبینگن (آلمان) و برگامو(ایتالیا)

چکیده

یکی از اهداف شالوده شکنی، براندازی و ایجاد تشکیک در مفاهیم پایه‏ای ایدئولوژی های سیاسی است چرا که زیربنای ایدئولوژیهای سیاسی، معانی برساخته‏ای تصور می‏شود که عوامل زبانی، محیطی و تاریخی موجب شده‏اند آنها را تثبیت یافته فرض کنیم. پل دومان در کسوت یکی از این شالوده‏شکنان برای شناورسازی معانی مستتر در ایدئولوژیهای سیاسی و پاسخ به چرایی مقبولیت آنها، زبان ادبی را مطمح نظر قرار داده  و خصایص زبان ادبی را دلیلی قاطع برای بی‏اعتباری مضامین و مفاهیم ایدئولوژی‏های سیاسی می‏داند. با توجه به این فرض، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که مقبولیت ایدئولوژی‏های سیاسی نزد مخاطبین آن، نتیجه چه روندی در ساحت زبان بوده و نقد ادبی پساساختارگرا چگونه اعتبارزدایی از این روند را قابل توجیه می‏سازد؟ در این جستار تلاش شده است که به مراحل این روند در اندیشه پل دومان، پرداخته شود ضمن اینکه، برای فهم بهتر آن، دیدگاه اندیشمند مارکسیست فردریک جیمسون که منتقد نگاه دومان است ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language and Acceptability of Political Ideologies in Paul de Man's Theory

نویسندگان [English]

  • Vahideh Ahmadi 1
  • Abdollah Karimzadeh 2
1
2
چکیده [English]

One of goals of deconstruction is to overthrow and create suspicion in the basic concepts of political ideologies because it is presumed that there are constructed meanings at the foundation of political ideologies which we presumed to be stabilized them because of linguistic, systemic and historical factors. As one of this deconstructionists, Paul de Man has focused on literary language in order to float the hidden meanings in political ideologies and respond to the question that why they are acceptable. He regards the features of literary language as a strong reason for discrediting the motives and concepts of political ideologies. Given this assumption, this article tries to respond this question: What trends in linguistic sphere have made political ideologies acceptable for their audiences and how does poststructuralist critique make it justified to discredit this trend? The author tries to deal with the stages of this trend in Paul de Man's thought, meanwhile examine Fredric Jameson's views as the critic of de Man's theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • studiousness
  • metonymy
  • literary language
  • reading
  • Paul de Man
منابع فارسی
احمدی، بابک(1375). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز
آلن، گراهام(1380). بینامتنیت، ترجمه: پیام پزدانجو، تهران: نشر مرکز ایچسون، جین(1370). زبان شناسی همگانی، ترجمه: حسین وثوقی، تهران: علوی
تسلیمی،علی(1388). تحلیل سه قطره خون با رویکرد جامعه شناسی ساختگرا، فصلنامه تخصصی ادب پژوهی ، شماره هفتم و هشتم: دانشگاه گیلان
پولادی، کمال(1383). تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران: نشر مرکز
تاجیک، محمد رضا(1377)، «وانموده، متن و تحلیل گفتمان، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره یک
دومان، پل(1372)، مقاومت در برابر نظریه. ترجمه: بیژن بهاروند، کیهان فرهنگی، شماره 97
کهون، لارنس(1382). متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی
لارین ،خورخه(1386). مفهوم ایدئولوژی،  ترجمه:.فریبرز مجیدی ، وزارت خارجه
ماتیوز، اریک(1378). فلسفه فرانسه در قرن بیستم ، ترجمه: محسن حکیمی ، ققنوس
مک للان، دیوید(1385). ایدئولوژی، ترجمه: محمد رفیعی مهرآبادی ، آشیان
مگی، برایان (1374). مردان اندیشه، ترجمه: عزت الله فولادوند. تهران: طرح نو
میلنر،اندرو و براویت ،جف (1385) درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر . ترجمه: جمال محمدی، تهران: ققنوس
هیوز، استوارت(1378). هجرت اندیشه های اجتماعی. ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو
منابع انگلیسی
 
Bond, Edward. (1972). Lear. London: Methuen.
De Man, Paul (1982). The Resistance to Theory. Yale French Studies 63: Yale University Press.
De Man, Paul) 1979(. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust. New Haven: Yale University Press.
Derrida, Jacques (1993). Aporias, trans. Thomas Dutoit .Stanford: Stanford University Press
Eagleton, Terry (1997). Literary Theory: An Introduction, 2nd ed. Oxford: Blackwell
Kiberd, Declan. (2006). Reinventing England. A Companion to Modern British and Irish Drama 1880-2005. Ed. Mary Luckhurst. Oxford: Wiley-Blackwell.
McQuillan, Martin (2001) Paul De Man, London and New York: Routledge
Montrose, Louis. (1989). Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of
Culture. The New Historicism. Ed. Adam E. Veeser. New York: Routledge
Rebellato, Dan. (1999). 1956 and All That: the Making of Modern British Drama.
London: Routledge.
Roberts, Adam (2000). Fredric Jameson, London and New York: Routledge
Searle, J. R. (1999) Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge and New York: Cambridge University Press
Whorf, Benjamin L.(1940). Science and Linguistics, in the Routledge Language and Cultural Theory Reader (2000)