نفوذ فزاینده چین در شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ سرد: از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

رابطه بین چین و شورای همکاری خلیج فارس جزء مهمی از مجموعه روابط بین چین و خلیج فارس تلقی می‌گردد. چین یکی از قدرت‌هایی است که موقعیت آن با سرعتی شگفت‌انگیز در سیاست بین‌الملل ارتقا می‌یابد. انرژی صنعت اصلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و چین برای توسعه اقتصادی خود، به یک بازار باثبات انرژی نیاز دارد. توسعه سریع اقتصادی در چین باعث افزایش تقاضای انرژی شده است و همکاری این کشور با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حوزه انرژی سنگ بنای رابطه و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دوجانبه است، که خود را در تجارت، سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز نشان می‌دهد و ابعاد همکاری اقتصادی- سیاسی را گسترش می‌دهد. با توجه به گسترش روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر، این سوال مطرح می شود که گسترش روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در چه زمینه هایی قابل ترسیم است؟ این تحقیق بر این فرضیه تاکید دارد که  چین به عنوان یک قدرت نوظهور سیاسی -اقتصادی جهت  تثبیت جایگاه خود و نقش آفرینی بیشتر در همه زمینه ها در صدد توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه با شورای همکاری خلیج فارس می باشد و  در آینده قادر خواهد بود به  عنوان یکی از بازیگران فرامنطقه ای مطرح، به فعالیتهای سیاسی و اقتصادی مثبت خود ادامه دهد. بنابراین، رابطه سیاسی-اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج فارس در آینده امید بخش خواهد بود. این تحقیق در صدد است  تا ضمن بررسی  مناسبات سیاسی و اقتصادی چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تصویری شفاف ازچشم انداز این مناسبات ارایه نماید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China's Increasing Influence in Persian Gulf Cooperation Council after Cold War: from economic power to political influence

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ebrahimifar 1
  • Mirsaeed Hedayati 2
1
2
چکیده [English]

 
Relationship between China and the Persian Gulf Cooperation Council (GCC) is a significant part of China's relations with the Persian Gulf countries. China is one of powers enhancing its position in the international politics with an amazing speed. Energy is the main industry of GCC countries and China needs a stable energy market for its economic development. China's cooperation with the GCC countries in the energy filed is the cornerstone of their bilateral economic-political cooperation that is demonstrated in commerce, investment and building projects. Given the expansion of China-GCC relations in recent years, this question is raised: What fields are expectable for expanding China-GCC relations? The research emphasizes this hypothesis that China, as an emerging political and economic power, seeks to expand its bilateral relations with the GCC in order to stabilize its position and role-playing in all fields of the region. As one of main super-regional powers, China will be able to continue its positive political and economic activities in future. Therefore China's political-economic ties with the GCC will be flourishing in future. This research tries to examine China-GCC economic and political relations and provide a transparent image of these relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic power
  • political influence
  • China
  • GCC
  • investment
    کتاب ها:
1- ابراهیمی فر، طاهره،(1388)، سیاست بین الملل،تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
2- الهی، همایون،(1384)، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: نشر قومس
3- امامی، محمد علی، (1389)، تأثیر قدرت های بزرگ در منطقه خلیج فارس،تهران: دفتر مطالعات سیاسی
4- ونت، الکساندر،(1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه
مقالات:
1- سحرخیز، علی اصغر،(1388)، "روابط اقتصادی چین و کشورهای خلیج فارس" ، رویدادها و تحلیلها، مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسه، شماره 236
2-  شریعتی نیا،محسن،(1384)، "چین، انرژی و خاورمیانه"، رویدادها و تحلیلها،مرکز تحقیقات استراتژیک،معاونت پژوهشهای سیاست خارجی،گروه مطالعات آسیا
3- شریعتی نیا،محسن،(1385)، "سیاست خاورمیانه ای چین"،رویدادها وتحلیلها،معاونت پژوهشهای سیاست خارجی،گروه مطالعات آسیا ،شماره83
4- زارع،محمد،هرمزی،پیوند،(1390)،"انرژی معضل استراتژیک چین"، گزارش راهبردی،مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت پژوهشهای سیاست خارجی،.شماره366
 
 
 
Books:
 
1.   Bingbing,Wu ,(2011), Strategy and Politics ib the Gulf as SeenFrom Chian,in: China and the Persian Gulf, Edited by Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 
2.China National Bureau of Statistics. (2010). China statistical yearbook. Beijing: China Statistics Press.
 
3.Cordesman, Anthony H,(2003), Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century: The Political, Foreign Policy, and Energy Dimensions ,London: Praeger.
 
4.Department of Trade and External Economic Relations Statistics, China National
Bureau of Statistics. (2009). China Trade and Foreign Economic Statistical
yearbook. Beijing: China Statistics Press.
 
5.Downs,Erica,(2011), Chian-Gulf  Energy Relations, in: China and the Persian Gulf, Edited by Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 
6.Han, N, (1987), Contemporary Chinese Diplomacy, Beijing: Chinese Social Science Press.
 
7.Hokayem, Emile,(2011),Looking East: A Gulf Vision or a Reality?,in: China and the Persian Gulf, Edited by Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 8.Hongtu, Zhao ,(2010) “China's Growing Role in the Middle East:
Implications for the Region and Beyong”, Washington, DC The Nixon Center.
 
9.Kellner,Thierry,(2012), The GCC State of the Persian Gulf and Asia Energy Relation,France: Ifri
 
10.Molavi, Afshin,(2011), The New Silk  Road, “Chindia,” And The Geo-Economic Ties That Bind The Middle East AndAsia ,in: China and the Persian Gulf, Edited by Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 
11.Sharan,Viva and Thiher,Nicole,(2012),) “Oil Supply Routes in the Asia Pacific: China’s StrategicCalculations”, New Delhi: Observer Reshearch Foundation, Occasional Paper,no.24,(Septamber 2011).
 
12..Seznec,Jean-François,(2011), China And The Gulf In 2010: A Political Economic Survey, in: China and the Persian Gulf, Edited by Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars
 
13. Wakeield, Bryce and Levenstein,Susan L,(2011), China and the Persian Gulf, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars
 
14.Yixian, Xie,(2009), Contemporary History of China’s Foreign Relations (1949-2009), Beijing: Youth Press.
 
15.Zhenqiang,Pan,(2010),China  and  Middle East, in : China’s Growing Role In the Middle East: Implications for the Region and Beyond, Edited by Abdulaziz sager and Geoffrey Kemp,Washengton DC:The  Nixon  Center.
 
 
Articles:
 
1.BP, (2011: June), BP statistical review of world energy.
 
2.China Dec crude oil imports and exports,” Reuters, January 21, 2010
 
3.Chinese Ministry of Commerce,(2009)," China National Bureau of Statistics, China State Administration of Foreign Exchange". Statistical Bulletin of China’s
Outward Foreign Direct Investment.
 
4. Mo,CHEN ,(2011), “ Exploring Economic Relations between China and the GCC States”, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 5, No.884
 
5.IEA, World Energy Outlook,( 2007), China and India Insights, Paris: OECD/IEA.
 
6.International Energy Agency, World Energy Outlook,(2011) ,Are we entering a golden age of gas?, Special Report, Paris, June 2011. 
 
7.Jingle,Wang,(2010),”Review and Thoughts  over the Relationship between China and the Middle East”Journal of Middle Eastern and Islamic Studies(in Asia),vol.4,No.1
 8. US Energy Information Administration. (2001). Persian Gulf Fact Sheet
 
Electronic  Resource:
 
1- CCTV News.(2011), Retrieved August 8, 2011, available at:
 http://news.cntv.cn/china/20110802/111232.Shtml.
 
2- Chinese Ministry of Commerce.(2011), Oman’s oil exporting to China increased by 43%
last year, available at:
 
3- Chinese Ministry of Commerce.(2010), Omanoil purchases shares of Petro Power
(Shanghai) Holding Company available at:
 
4- China National Petroleum Corporation. Review of the development of onshore oil
and gas field of China Petroleum. Retrieved August 9, 2011, available at:
http:// www.cnpc.com.cn/CNPC/ywycp/yqsyyw/yqsyall/6bca68c9-763d-4c5c-b7fb-8e6ddd40f4b5. htm