تحلیل سیاسی جنگ‌های پیامبر اکرم

چکیده

دغدغه اصلی مقاله این است که با هدف فهم میزان گرایش اسلام به جنگ و خشونت، جنگ‌های پیامبر اسلام را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگارنده بر این باور است که مراجعه مستقیم به قرآن و سنت و بازخوانی آنها، ضمن اینکه ما را از اشتباهات احتمالی که دانشمندان گذشته دچار آن بوده‌اند رها می‌کند، می‌تواند در حل مسائل امروزمان مفید باشد. در این مقاله، ابتدا به تبیین ماهیت جنگ‌های پیامبر اکرم (ص) پرداخته‌ایم که این مهم از طریق تحلیل شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان پیامبر (ص)، تحلیل ساختاری و ماهوی جنگ‌های ایشان فراهم آمده است. مقاله دو بخش مهم دیگر نیز دارد: نخست تحلیل جنگ‌های مهم پیامبر با مشرکان و کفار و دوم تحلیل جنگ‌ها و برخوردهای پیامبر (ص) با یهودیان که به اجمال بدانها پرداخته شده است. در طول مقاله سعی شده از طرح مباحث توصیفی پرهیز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Analysis of the Prophet of Islam's Wars; a Strategy for Today

چکیده [English]

This paper is concerned with understanding Islam's tendency to war and violence by examining the wars waged by the holy Islam's Prophet. The author believes that direct reference to the Koran and the Prophet's deeds (Sunna) and re-reading them could help resolve the today's problems of the Muslim societies. This paper, first, deals with the nature of the Prophet's wars by analyzing the social and cultural conditions dominating the Prophet's era as well as with structural and substantive analysis of his wars. The two other parts of the paper involve an analysis of the Prophet's significant wars with the pagans and infidels, and an examination of the Prophet's conflicts and skirmishes with the Jews, which are dealt with briefly. At last, the author tries to offer a general conclusion of the aforementioned discussions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Jews
  • Political Thought
  • Prophet of Islam
  • Violence
  • War