بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

امر سیاسی تنها یک مفهوم نیست، بلکه اشاره ای هستی شناختی به ماهیت و چیستی روابط و فرآیندهای سیاسی در یک جامعه دارد. به طوری که با درکِ ماهیت و چیستی امر سیاسی در یک اجتماع سیاسی می توان به بنیادها و منطق سیاسی حاکم بر آن پی برد. در این میان پرداختن به امر سیاسی در اجتماع های سیاسی یونان باستان علاوه بر این که موجب درک ما از کیفیت و ساختار سیاست در یونان باستان می شود، می تواند بنیاد های تفکر سیاسی در یونان باستان را نیز آشکار سازد. در واقع امر سیاسی محصول تلاقی ساخت سیاسی یک جامعه با تفکر سیاسی حاکم بر آن می باشد. در همین راستا نگارندگان ابتدا به عنوان تمهیداتی نظری به آراء اندیشمندانی همچون کارل اشمیت، ژاک لاکان و شانتال موف در باب امر سیاسی می پردازند. سپس به ساخت و روابط سیاسی حاکم بر یونان باستان اشاره می شود؛ در اینجا پولیس به عنوان متعین ساخت سیاسی یونان باستان به مثابۀ یک گفتمان تشخیص داده می شود که امر سیاسی برساخته آن می باشد. در واقع رویکرد پژوهش حاضر به امر سیاسی گفتمانی می باشد و به امر سیاسی در بستر گفتمان اندیشیده می شود. بعد از نشان دادن پولیس به مثابۀ یک گفتمان که امر سیاسی را بر می سازد، به برآمد آن که ظهور امر سیاسی در یونان باستان است، پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of the Political in Ancient Greece and the Role of Police in its Formation

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kazemi
  • Ali Alihosseini
  • Seyed Javad Emamjomehzadeh
  • Alireza Aghahosseini
چکیده [English]

The Political is not only a concept, but refers to the essence of the ontological relations and political processes in a society. So as understanding the essence and nature of the political in a political community can lead us to the realization of its foundations and political logic. Addressing the political in ancient Greek political communities not only originates our understanding of the quality and structure of the policy in ancient Greece, but it can also reveal the foundations of political thought in ancient Greece. In fact, the political is the product of the political structure of a society along with its political thought. In this regard, theoretical ideas of thinkers such as Karl Schmidt, Jacques Lacan and Chantal Mouffe regarding the political are reviewed. Then the political relations in ancient Greece are mentioned. The police here as determined political structure of ancient Greece is recognized as a political discourse that the political is its reconstructed. In fact, the approach of the present study is the political discourse and the political is considered as a discourse. After indicating the police as a political discourse that reconstructs the outcome political, the emergence of the political in ancient Greece will be discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Political
  • Schmidt
  • Ancient Greece
  • the Police
  • Discourse Approach