فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

پیوند میان آزادی و برابری به عنوان دو اصل در فلسفۀ سیاسی جان رالز، نقطۀ عزیمت او در برساختن نظریه ای دربارۀ عدالت بود. رالز با تکیه بر میراث فیلسوفان دوران روشنگری و به ویژه با بهره گیری از پشتوانه های فلسفی ایمانوئل کانت در انسان شناسی و اخلاق، بنیان های نظریۀ خویش را تبیین کرد و به بحث پیرامون چیستی، چرایی و چگونگی دستیابی به عدالت پرداخت. سنت شکنی و نوگرایی رالز در نظریه ای دربارۀ عدالت، برصدر نشاندن برابری در کنار آزادی بود. در مقالۀ حاضر، با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، پیش زمینه های دو اصل عدالت و هم چنین منطق اولویت آزادی نسبت به برابری را مورد بحث و ارزیابی قرار خواهم داد. هرچند رالز به دلایل انسان شناختی در چارچوب نظریۀ فلسفی خویش دربارۀ عدالت، به فرض تقدم آزادی نسبت به برابری دست یافت، اما می توان دریافت که او با رهیافت های فلسفی و سیاسی، و در پرتو استدلال های منطقی، روابط همسایگی و همبودی میان آزادی و برابری پدید آورد تا در سایه سار آن، امکان تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه های انسانی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Philosophy of Compatibility between Liberty and Equality in John Rawls’ Theory of Justice

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Mahmoudi
چکیده [English]

Connections between liberty and equality in John Rawls political philosophy was a departure point towards creating the Theory of Justice. Based upon the heritage of philosophers of enlightenment and getting advantage of the origins of Immanuel Kant’s philosophy on anthropology and morality in particular, Rawls explained the foundations of his theory. He also discussed the essence of justice and explained that why and how justice can be achievable. Rawls’ breaking with tradition together with his renewal in a theory regarding justice, promoted equality by putting such a basic right besides liberty. In this article, I will discuss presuppositions of the two principles of justice and also the logic of priority of liberty over equality by applying the methodology of conceptual analysis and critical evaluation. Although Rawls achieved the assumption of the priority of liberty over equality through his anthropological reasons within a framework of a philosophical theory, it is understandable that he applying philosophical and political approaches in the light of reasonable arguments made neighboring and simultaneous relationships between liberty and equality. Therefore, Rawls made his attempts to provide a possibility for the attainment of social, political and economic justice in human societies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberty
  • Morality
  • Human Being
  • Equality
  • Justice