واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دستیابی به فضای ذهنی سوژه جنگ نیازمند مطالعه جامعه موردنظر است. در این پژوهش نیز با استفاده از مصاحبه عمیق به نمونه موردی سوژه‌های جنگ ایران و عراق  از منظر تأثیر اقتدار بر جنگ و مرگ پرداخته شده است. اقتدار در فضای اجتماعی به صورت‌های مختلف وجود دارد، اما در جنگ  در حد اعلای خود بازتولید می‌شود و بر فراوانی مرگ نیز ممکن است اثرگذار باشد. اما اقتدار در جنگ تولید نمی‌شود و ریشه آن منشأ بیرونی دارد. در پژوهش حاضر مشخص شد که در جنگ و پس از جنگ با تکثر و گونه گونی رفتاری سوژه‌ها مواجه هستیم. بر همین اساس یازده نوع سوژه بر اساس ویژگی‌های رفتاری آنان در جنگ و سه نوع الگوی رفتاری آنها پس از جنگ از پژوهش استخراج شده است. ازاین‌رو تنوع رفتاری سوژه‌های جنگ و بعد از جنگ با ساختار شخصیتی  متفاوتی همراه است که نشان می‌دهد آنها ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دارند. اما اقتدار به منزله تجمیع و همپوشانی این تنوعات در جنگ عمل می‌کند. ساختار و الگوهای گوناگون رفتاری موجود در سوژه‌های جنگ در فضای فرهنگی و سیاسی ایران بعد از جنگ و اکنون نیز اثرگذار است. بنابراین بدون توجه به تنوعات رفتاری سوژه‌های جنگ، مدیریت ساختار سیاسی و فرهنگی کارآمد، در جامعه ممکن نیست و نیازمند توجه به تنوعات رفتاری موجود در سوژه‌ها و الگوهای رفتاری‌شان است. اقتدار موجود در جنگ از نظر سوژه‌ها می‌تواند به طرق مختلف به عرصه فرهنگی و سیاسی کنونی منتقل ‌شود، یعنی از شکل قدرت به اقتدار تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Authority on Death Prevalence among War Subjects

نویسنده [English]

  • Fateh Moradi
چکیده [English]

To access the mental atmosphere of war subjects, the intended society should be studied. In this study, a case study has been conducted through in-depth interviews with Iran-Iraq war subjects regarding the impact of authority on war and death. There are different forms of authority in the social space, but it is reproduced in its highest form in war and is also effective on mortality frequency. But authority is not produced in war and is rooted from external sources. In this study, it is found that we face diversity and plurality of subjects during and after war. Accordingly, eleven kinds of subjects based on their behavioral characteristics during war and three types of behavioral patterns after war have been derived from the research. Therefore, the diversity of war and post-war subjects’ behavior is associated with a different personality structure indicating they have different personality traits. But authority acts as an integration and overlap of these variations in war. Existing behavioral structures and patterns are also effective in war subjects in cultural and political atmosphere of Iran after war and now. Accordingly, regardless of the behavioral diversity of war subjects, an efficient management of political and cultural structures is not possible in society, and it is needed to pay attention to the diversity of behaviors in the subject and their behavior patterns. The subjects’ authority in war can be transmitted into the current political and cultural fields in different ways, i.e., it changes from power to authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death
  • Authority
  • Subject
  • War
  • Narration