ساختارهای سیاسی مساعد در ظهور جنبش ملی نفت بر اساس نظریه جنبش نیل اسملسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف عمده مقاله حاضر عبارت است از ارزیابی ساختارهای سیاسی مساعد برای ظهور جنبش ملی نفت براساس نظریه رفرم اسملسر. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه ماهیت ساختارهای سیاسی در دوره قاجاریه و پهلوی اول چگونه شرایطی مساعد را برای بروز و ظهور جنبش ملی نفت فراهم نموده است. یافته های تحقیق نشان داده است که ساختار سیاسی دوره قاجاریه بر مبنای دو مولفه کلان استبداد شرقی و پاتریمونیالیسم قابل تبیین است. یافته ها همینطور بیان می کند که سال های 1299 و 1305 دوره حاکمیت دوگانه است و ماهیت ساختار سیاسی دوره پهلوی اول نیز به دو بخش دیکتاتوری شبه مدرن (1305-1312) و استبداد شبه مدرن (1312-1320) بوده است. مقاله نتیجه گرفته است که فقدان قانون مندی در ساختار سیاسی بلندمدت، شرایط مساعدی را برای ظهور جنبش ملی نفت در دهه 1320 فراهم نموده است. روش تحقیق مقاله تاریخی بوده و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proper Political Structures in the Emergence of Oil Nationalization Movement Based Upon Neil Smelser Movement Theory

نویسندگان [English]

  • Abbas Naeemi Jourshari
  • Mansour Vosoughi
  • Alireza Kaldi
چکیده [English]

The main aim of the present paper is to assess proper political structures affecting oil nationalization movement based upon Smelser Movement Theory. The main question of the study is that: How did the nature of political structures in Qajar and First Pahlavi periods helped to provide the proper conditions for the emergence of Oil Nationalization Movement? The data shows that the political structure in Qajar period can be explained through two major factors that are despotism and patrimonial. Moreover, collected data indicates that the years between 1920 and 1926 is the era of dual sovereignty and the nature of political structure in the period of First Pahlavi can be divided into two sectors: Pseudo-modern dictatorship (1926-1933) and Pseudo-modern authoritarian (1933-1941) periods. The paper concludes that the lack of rule of law in the long term political structure of Iran has provided proper conditions for oil nationalization movement in 1940’s. Research methodology in this study is historical and the data is gathered through library studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Structure
  • National Oil Movement
  • Neil Smelser
  • Qajar
  • First Pahlavi