خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

با نگاه واشکافی تبارشناختی به دو جمله نمادین زیر از جامعه طبیعی هابز مبنی بر "جنگ همه بر ضد همه" و "انسان گرگ انسان است"، چکیده پیام این مقاله در پاسخ بدین سوال شکل گرفته است: آیا جنبه‌های پنهان خشونت را می‌توان در وضع طبیعی هابز جستجو نمود؟ سرچشمه خشونت در وضع طبیعی هابز کجاست؟ انسان یا جامعه؟ (پرسش). نوشتار حاضر به‌منظور تحلیل گونه‌های خشونت در وضع طبیعی هابز از مبنای نظری اسلاوی ژیژک بهره می‌برد که بر خشونت سه وجهی (خشونت آشکار، خشونت پنهان و خشونت غیرقابل نمادین) که در مجموع شامل شش نوع است، تأکید می‌گذارد (مبنای نظری). با ابتناء بر نگاه ژیژک به ‌نظر می‌رسد وضع طبیعی هابز بیش از هر چیز با خشونت کنشگرانه، کنش‌پذیرانه و نمادین توأم می‌باشد. آن‌چه به چنین خشونت‌هایی دامن می‌زند از یک سو ریشه در ذات شرور بشر دارد که سبب استمرار ترس در جامعه می‌گردد (وضعیت ترس دائم) و از سوی دیگر نیز فقدان اقتدار برتر است که بتواند علل خشونت را مهار نماید (یافته‌ها). مقاله حاضر از روش هرمنوتیک متن محور بهره می‌برد (روش).

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

VIOLENCE IN HOBBES’S STATE OF NATURE: REPRESENTATION OF VIOLENCE IN LEVIATHAN

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Allahdadi
  • Mohammad Ali Tavana
چکیده [English]

Focusing on Hobbes’s description of human natural condition as "war against all" and "man is the wolf of man", this paper aims to answer the following main questions: Are there hidden aspects of violence in Hobbes's natural state? Where is the source of violence in Hobbes's natural state? Man or community? (Questions) The present paper uses the theoretical basis of Slavoj Zizek to analyze the forms of violence in natural state of Hobbes, which emphasizes upon tri-dimensional violence (apparent violence, hidden violence and non-symbolic violence), which in total consists of six types (theoretical basis). Hobbes's natural state of affairs is more than anything else associated with action and symbolic violence. What contributes to such violence rooted, on the one hand, in the nature of human evil that causes ongoing fear in society (the state of constant fear), and on the other hand, the lack of supreme authority that can control the causes of violence (the findings).The present study uses the text-based hermeneutic method (method).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hobbes
  • Leviathan
  • Natural State
  • Violence
  • Fear
آربلاستر، آنتونی (1377). ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز.
آرنت، هانا (1359) خشونت، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، چاپ اول، تهران، خوارزمی.
استوتزل، ژان (1363) روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه علی‌محمد کاردان، تهران، دانشگاه تهران.
اسوندس، لارس (1394)  فلسفه ترس، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ چهارم، تهران، گمان.
اشمیت، کارل (1393الف) امر سیاسی، ترجمه یاشار جیرانی و رسول نمازی، تهران، ققنوس.
اوزر، آتیلا (1386)دولت در تاریخ اندیشه­ی غرب، ترجمه­ی عباس باقری، تهران: فرزان‌روز.
برونسکی، ج و بروس مازلیش (1378) سیر اندیشه در غرب، ترجمه کاظم فیروزمند، تبریز: اختر.
بنیامین، والتر (1388) «نقد خشونت»، در کتاب قانون و خشونت به اهتمام مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی، چاپ چهارم، تهران، رخ داد نو.
توانا، محمدعلی و فرزاد آذرکمند (1394) «مقایسه حکومت اقتدارگرا و جایگاه مردم در آن در اندیشه «امام محمد غزالی» و «توماس هابز»، پژوهش سیاست نظری، شماره 17: صص 49-76.
جونز، و.ت (1392) خداوندان اندیشه­ی سیاسی، ترجمه­ی علی رامین، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر.
خوانساری، احمد (1378). «انسان و اندیشه­ی سیاسی»،دانشگاه انقلاب، شماره 69: صص 24-25.
ژیژک، اسلاوی (1392) خشونت، پنج نگاه زیر چشمی، ترجمه­ی علی­رضا پاکنهاد، چاپ چهارم، تهران، نی.
شریعت، فرشاد (1385) «فلسفه سیاست، بورژوازی و غایت نظام سرمایه‌داری «از نگاه روسو و مارکس»»، دانش سیاسی، شماره 4.
فاستر، مایکل (1358) خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
فرایا، هلن (1389). خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، ترجمه عباس باقری، تهران: فروزان­روز.
فوکو، میشل (1392) مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ یازدهم، تهران، نشر نی.
فوکو، میشل (1387) «سوژه، قدرت»، در کتاب فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، نویسندگان: هوبرت دریفوس و پل رابینو، ترجمه حسین بشیریه، چاپ هفتم، تهران، نشرنی.
گر، تد رابرت (1386) «خشونت سیاسی»، در کتاب فلسفه و جامعه و سیاست، نوشته و ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران: ماهی.
مکفرسون، سی. بی (1387) «مقدمه کتاب لویاتان»، نوشته توماس هابز، ترجمه حسین بشیریه، چاپ پنجم، تهران، نی.
میسنر، مارشال (1385)  فلسفه هابز، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
میلر، پیتر (1384) سوژه، استیلا و قدرت، ترجمه نیکو سرخوش، چاپ دوم، تهران، نشرنی.
نقیب‌زاده، احمد و مجید استوار (1391) «بودیو و قدرت نمادین»، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره2.
هابز، توماس (1387) لویاتان، ترجمه‌ی حسین بشیریه، چاپ پنجم، تهران، نشر نی.
یونسی، مصطفی و نورالدین اکبری (1394) «بررسی روش هابز در تأسیس و تشکیل دولت با تأکید بر کتاب لویاتان»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال 16، شماره 4: صص 93-114.
Bauman, Z(1995) Violence, Postmodern. In Z. Bauman (Ed.).
Bourdieu, pierre(1986) Liitusionbiographique in Actes de La Recherche  en Sciences cociales. no 62- 63.
Dtlefsen, Karen(2012). Margaret Cavendish and Thomas Hobbes on Freedom, Education, and Woman, The Pennsylvania State UniversityPress: pp 145-169.
Grcic, joseph (2007) Hobbes and Raels and Political Power, etica and political ethics, ix, 2, pp. 371-392.
Hobbes, Thomas (1968) Leviathan, Ed. C.B Macpherson, London: Penguin Classics.
Milton. P. Hobbes, Heresy and Lord Arlington,History of Political Thogh: pp 501- 546.
Negretto, gabrial L (2001) Hobbes Leviathan.the irresistible power of a mortal god, analisi a diritto, acuradip, comanducci R. guastini.
Oksala, Johanna(2012) Foucault, Politics, and Violence, Notre Dame:Northwestern University Press.
Packman, carl(2009)Towards a Violent Absolute: Some Reflections on Zizekian Theology and Violence, Internation Journal of Zizek Studies.
Riedel, M. & W. Welsh(2002) Criminal Violence. Patterns, Causes, and Prevention.Los Angeles: Roxbury.
Skinner, Q(1988) Meaning and understanding in the history of ideas, Meaning and Context.Edited by James Tully, New Jersey: Princeton University Press.
T. Tennis(2013) Ethosand Ideology Of Knowledge Organization: toward Precepts for an Engaged Knowledge Organization, Knowledge Organization. January: pp 42-49.
Van der Linden, H(2012) On the Violence Of Systemic Violence: A Critique Of SlavojZizek. Radical Philosophy Review: pp 33-51.
Weiner, N(1989) Violent criminal careers and ‘violent career criminals’. An overview of the research literature.In N.A.
Waddington, P.A.J., D. Badger & R. Bull(2004) Appraising the inclusive definition ofworkplace ‘violence’. British Journal of Criminology, 45, 141–164.