ارائه چارچوبی برای مطالعه علل ایجاد و گسترش اندیشه و رفتار تروریستی (با تاکید بر داعش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

در این پژوهش در پاسخ به پرسش از نحوه شکل گیری اندیشه و رفتار تروریستی، نظریه «شناخت اجتماعی» به عنوان چارچوبی برای مطالعه نحوه شکل گیری و تبیین علی رفتار تروریست ها و بالاخص مهم ترین گروه تروریستی موجود یعنی داعش مطرح شده است. این نظریه بر مبنای تعامل فرد با محیط و با طرح موضوعاتی چون «خاستگاه شناختی»، «سبک های شناختی»، «الگوهای شناختی» و «ظرفیت شناختی» به  بررسی «زبان»، «خاستگاه زیستی روانی»، «سازه های ذهنی» و «فرهنگ اجتماعی» پرداخته و ریشه های شکل گیری شناخت تروریست های داعش را توضیح می دهد. در این پژوهش که از سنخ پژوهش های اکتشافی است از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. ابتدا با جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، اسنادی و گزارش های علمی، چارچوبی فراهم می آید و سپس «مدل نظری» ارائه می شود. این مدل نظری با نگرشی جامع (شامل جوانب روانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، در بررسی نحوه شکل گیری ذهنیت تروریستی و راهبردهای نفوذ شناختی می تواند کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROVIDING A FRAMEWORK TO STUDY CAUSES OF THE CREATION AND SPREAD OF TERRORIST THOUGHTS AND BEHAVIOR (Case Study: ISIS)

نویسنده [English]

  • Hadis Eghbal
چکیده [English]

In this study, the theory of "social cognition" has been proposed as a framework to study the causal explanation of the behavior of terrorists, especially ISIS as the most important terrorist group.Social cognitive theory based on individual interaction with the environment (field theory, environment) and presentation of subjects such as "the origin of cognition", "cognitive styles", "cognition patterns" and "cognitive capacity" has investigated "language” (metaphors, commentary treasures), "bio – psychological origin” (biological, neurological, character analysis, genetic), "mental structures” (the ideology, system of thought, beliefs and attitudes) and "social culture” (identity, family, group) trying to explain the roots of the formation of ISIS cognition.At this kind of exploratory research, descriptive - analytical method has been used. Firstly, necessary data were gathered from different sources, documentary and scientific reports. Then the new "theoretical model" has been proposed. This model with a comprehensive approach including psychological, political, economic, social and cultural approaches will be useful to study and explain the way and manner in which terrorist thoughts are formed and cognitive influence strategies are found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognition
  • ISIS
  • Cognitive Origin
  • Social Cognition
1)      افتخاری، اصغر (1378)، خشونت و جامعه، تهران: نشر سفیر.
2)      افتخاری، اصغر (1391)، امنیت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
3)      بشلر، ژان (1370)، ایدئولوژی چیست؟ ترجمه علی اسدی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
4)      بلامی، الکس (1386)، جوامع امن و همسایگان، ترجمه محمود یزدان فام، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
5)      بیرو، آلن (1380)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: کیهان.
6)      جمالی، جواد (1390)، مدل تئوریک تحلیل افراط گرایی، آفاق امنیت، شماره (12).
7)      رایش، والتر (1381). ریشه های تروریسم، ترجمه سید حسین محمدی نجم، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ.
8)      شکرکن، حسین و دیگران (1390)،مکتب های روانشناسی و نقد آن، انتشارات سمت .
9)      عبدالملکی، سعید (1394)، تحلیل روانشناختی پدیده داعش، با تاکید بر روان شناسی سیاسی، تهران: نشر علم.
10)  فکوهی، ناصر (1378)، خشونت سیاسی؛ نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها، تهران: پیام امروز.
11)  قناعتی‌پناه، احمد (1395)، ما در برابر آنها: تحلیلی بر روانشناسی سیاسی گروه تروریستی داعش، قابل دسترسی در http://anthropology.ir.
12)  کریمی، یوسف(1393)، روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات ارسباران.
13)  یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس (1391)، نظریه و روش در تحلیل گفتمانف ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
 
14)Akhter, S.(1999). The Psychodynamic Dimension of Terrorism. Psychiatric Annals.
15)Borum, Randy, (2007), Psychology of Terrorism, University of South Florida: http: //world defense review. Com /docs/ psychology of Terrorism.
16)Dodge, K. & Schwartz, D. (1997). Social information processing mechanisms in aggressive behavior. In D. Stoff, & J. Breiling, (Eds.)). Handbook of antisocial behavior. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
17)Crenshaw, M(1986). The Psychology of  the Self. L.Z. Freedman & Alexander (EDS), Perspective on Terrorism, Wilmington, Delawer: Scholarly resource.
18)Creswell, J. (2003). Research design, qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 2th edition. California: Sage publications.
19)Davies, B and Harre, R (1990), Positioning the Discursive Production of Selves, Journal for The theory Social Behavior.
20)Erikson, E. 1959. Identity and the life cycle, 171. Psychological Issues Monograph 1. New York: International University Press.
21)Ferracuti, F., and F. Bruno. 1981. Psychiatric aspects of terrorism in Italy. In The mad, the bad and the different:Essays in honor of Simon Dinitz, edited by I. L. Barak-Glantz and C. R. Huff. Lexington, MA:Lexington Books.
22)Hollway, W (1989), Subjectivity and Method in Psychology: Gender, Meaning and Science, London, Sage.
23)Hollway, W (1995), Feminist Discourse and women`s Heterosexual Desire, in S. Wilkinson and Kitzinger, Feminism and Discourse: Psychological Perspective, London: sage.
24)John Dollard, Leonard Dobb, Neal Miller, O.H. Mower, and Robert Sears (1939), Frustration and Aggression ,New Haven, CN: Institute of Human Relation.
25)Justin Frank (2004), Bush on the Couch: Inside the Mind of the President (New York: HarperCollins.
26)Lass well, Harold, (1930) ,Psychopathology and Politics (Chicago, IL: University of Chicago Press.
27)Lezak, M. D. (1995), Neuropsychological assessment. 3rd ed. New York: Oxford University Press.
28)Millgramm, Stanlly(1974), Obedience to Authority: An Experimental View New York: Harper a Row.
29)Olsson, P. A. (1988),The terrorist and the terrorized: Some psychoanalytic consideration. Journal of Psychohistory 16.
30)Post, J(1986), Narcissism and the Charismatic Leader- Follower Relationship, Political Psychology 7.
31)Potter, J and Weherell ,M (1987) Discourse and social Psychology. London: Sage.
                                                               
32)Rosenberg, D., L. Waddell, and S. Smalley. 2002. A troubled teenager’s tragic flight plan. Newsweek,January 21.
33)Satterfield, J. M. 1998. Cognitive-affective states predict military and political aggression and risk taking: Sage Publication.
34)Sieck, W. R., L. J. Rasmussen, et al. (2010). Cultural network analysis: A cognitive approach to cultural modeling. Network Science for or Military Coalition Operations: Information Extraction and Interaction.
35)Sidanius, J. 1985.Cognitive functioning and sociopolitical ideology revisited. Political Psychology .
36)Sidanius, J., and F. Pratto. 1999. Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
37)Skinner, F, B (2005) .Walden Two (Indianapolis, IN: Hackett Publishing.
38)Taylor, M., and E. Quayle. (1994). Terrorist lives. London: Brassey’s.