رابطه بین توسعه یافتگی اقتصادی استان ها با رفتار انتخاباتی مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

توسعه اقتصادی نابرابر در کشور موجب تعارض شدید استان­ها در خواسته­های سیاسی و انتظارات از نتایج انتخابات می­گردد. در انتخابات مجلس دهم، برای اولین بار، لیست­های جداگانه اصلاح طلبان و اصولگرایان، به طور مشخص، در اقصی نقاط کشور رو در روی هم قرار گرفت و نتایج آنداده­های مناسبی را برای پژوهش­های مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم کرد. در این پژوهش، رابطه بین میزان توسعه یافتگی اقتصادی استان­ها با تعداد نمایندگان اصول­گرا و اصلاح طلب مورد بررسی قرار گرفته است.مطابق با نظریه سلسه مراتب نیازهای مازلو،انگیزه انسان­ها برای رفع نیازهای خود به صورت سلسله مراتبی از نیازهای زیستی شروع و به نیازهای اجتماعی و فرهنگیمی­رسد.بنابراین فرض اساسی این تحقیق آن بود که چون اصول­گرایان اغلب با تأکید بر مضامینی نظیر معیشت، افزایش یارانه، توسعه مسکن مهر، پرداخت سهام عدالت و ... سطح اول نیازهای مازلو را هدف قرار می­دهند، برنده انتخابات در استان­های کمتر توسعه یافته هستند و اصلاح طلبان از آنجا که با طرح شعارهایی نظیر گسترش آزادی­های فردی، حمایت از مطبوعات آزاد، توجه به علم و هنر، قانون گرایی، نظم و انضباط اجتماعی، تعامل سازنده با جهان و شکوفایی استعدادهای مختلف، عمدتاً سطوح بالاتری از سلسه مراتب نیازها را مطرح می­کنند، برنده انتخابات در استان­های توسعه یافته تر هستند. روش این تحقیق اسنادی و اجرای تجزیه و تحلیل­های آماری نظیر تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD بر روی داده­های موجود بوده است.نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه میزان توسعه­یافتگی اقتصادی استان­ها بالاتربوده، گرایش مردم به اصلاح طلبان بیشتر بوده است و بالعکس هر چه میزان توسعه یافتگی اقتصادی استان­ها کمتر بوده، تعداد کاندیداهای اصول­گرای بیشتری وارد مجلس شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF PROVINCES AND PEOPLES’ ELECTORAL BEHAVIOR IN THE 10TH ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY ELECTION

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Hosseini 1
  • Leila Bahrami Layegh 1
  • Seyyed Hasan Ghashami 2
1
2
چکیده [English]

Uneven economic development in the country causes severe conflict between provinces in the political demands and expectations of the results of elections. In the tenth parliamentary election, for the first time, separate lists of reformists and fundamentalists, in particular, faced each other around the country and the results provided suitable data for various social and political studies. In this study, the relationship between economic development of the provinces with the number of fundamentalist and reformist representatives has been examined. According to the theory of Maslow’s "hierarchy of needs", people are firstly motivated to meet their biological needs and then aim to attain social and cultural needs. So the underlying assumption of this research was that since fundamentalists often focused on themes such as livelihoods, increased subsidies, housing development, paying equity stakes as the first level of Maslow's needs won the election in less developed provinces. But the reformists with slogans such as expanding individual freedoms, supporting free media, paying attention to science and art, rule of law, social discipline, constructive interaction with the world and actualization of different talents aiming at higher levels of the hierarchy were the winner in the more developed provinces. This study was a documentary research and implemented statistical methods such as ANOVA analysis and LSD on existing data. The results showed that the higher the economic development of provinces, the more intention people showed toward reformists and vice versa, the lower the economic development of provinces, the more fundamentalist candidates were elected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Reformist
  • Fundamentalist
  • Hierarchy of Needs
ابوالقاسمی، عباس و کردی، حسن (1389)، رابطه بین سلسه مراتب نیازهای مازلو و جهت گیری پیشرفت در کشتی گیران شرکت کننده در دومین المپیاد ورزشی ایرانیان، فصنامه المپیک، سال هجدهم، شماره 3.
افتخاری، لاله (1394) توجه اصول­گرایان به معیشت
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/21/996477
امینی، پرویز (1391) تحلیل جامعه‌شناختی آرای احمدی ‌نژاد و موسوی، ۲۸ جدول مقایسه‌ای تحلیلی
ایوبی، حجت الله (1382)، مشارکت انتخاباتی، علل و انگیزه­ها، فصلنامه روز، شماره 9.
بهشتی، محمد باقر (1382)، توسعه اقتصادی ایران، انتشارات دانشگاه تبریز
حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف (1384)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخص­ها در تعیین عوامل مؤثر بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله جغرافیا و توسعه
حداد عادل، غلامعلی (1394) شعارهای اصلی اصول­گرایان http://nasimonline.ir/Content/Detail/2010060
رزمی، سید محمد جواد و کاووسی، شراره (1393)، بررسی رابطه توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان­های ایران، مجله اقتصاد و توسعه منطقه­ای، سال بیست و یکم، شماره 8
زارع، بیژن و زندی، علی اکبر (1390)، مطالعه رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی-اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان­ها، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 3.
زاهدی، محمد جواد (1382)، توسعه و نابرابری، انتشارات مازیار، تهران.
دارابی، علی(1387)، جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، نشریه مطالعات سیاسی، دوره 1، شماره2.
سلیمانی، داوود (1395) روشنفکری دینی و اصلاح طلبی سیاسی http://puyesh.net/fa/news/74577
شاملو، سعید (1377)، مکتب­ها و نظریه­ها در روان­شناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد.
شجاعی، محمد صادق (1386)، نظریه های معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسه مراتب نیازهای مازلو، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، سال اول، شماره 1.
ضرابی، اصغر و شاهیوندی، احمد (1389)، تحلیلی بر پراکندگی شاخص­های توسعه اقتصادی در استان­های ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 21، شماره پیاپی38، شماره 2.
ضیایی، بیگدلی و کلانتری، صمد، رابطه بین میزان باروری کل و توسعه اقتصادی-اجتماعی ، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم شماره 21
مهرگان، نادر و عزتی، مرتضی (1385)، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال ششم، شماره اول.
لهسایی زاده، عبدالعلی (1381)، جامعه شناسی توسعه، انتشارات پیام نور، تهران
قاضی زاده، امیر حسین (1394)، اختلاف آراء اصول­گرایان و اصلاح طلبان در مناطق محروم و مرفه مشهود است. http://tnews.ir/news/a12b58713975.html
عیوضی، محمد رحیم (1388)، تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی، نشریه پژوهش­های ارتباطی، شماره 57، ص 174-157.
کشاورز، یحیی سادات (1391)، تحلیل جامعه شناختی رفتار انتخاباتی، فصلنامه مطالعات انتخابات، سال اول، شماره 1، ص 34-9.
نوروزی، زینب، اسلام، علی رضا و کرمی، محمد حسین (1391)، بررسی شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریه مازلو، متن شناسی ادب فارسی، سال چهارم، شماره 4.
یزدی، محمد حسین و حسین، سناجردی (1382)، نظریه­های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، تهران.
Boswell,Terry& William, I. Dixon (1993) “Marx’s Theory of Rebellion: A Cross- National Analysis of Exploitation, Economic Development and Violent Revolt”, ASR, 58: 681-702.
Lazarsfeld, Paul (1994). Bernard Berelson, Hazel Gaudet, The Peoples Choice, Columbia University Press.