مارکس به دو روایت: پوپر و دریدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

مارکس در زمره ی فیلسوفانی است که تاثیر عمیق و گسترده ای در ساحت نظر و عمل بر فلسفه و جریان های سیاسی و اجتماعی قرن بیستم داشته است. اندیشمندان در نحله های گوناگون از جمله پوپر و دریدا به ایجاب و سلب او را مورد ملاحظه قرار دادند. بررسی هم زمان مواجهه آن ها با مارکس از جهات گوناگون دارای اهمیت است. پوپر به وجهی سلبی در جهت تحقق کاپیتالیسم به نقد همه جانبه ی مارکس می پردازد. اما دریدا مطابق با رویکرد ساختارزدایی برخی از مفاهیم مارکس را به نقد می گیرد و برخی دیگر را بازآفرینی می کند. رویکرد دریدا زمینه ی عبور از دوگانه سوسیالیسم و کاپیتالیسم حاکم بر تمامی ارکان اندیشه های قرن بیستم را فراهم می کند. این مقاله سه مورد را به طور خاص تبیین می کند:1- مواجهه ایجابی و سلبی پوپر با مارکس. 2- مواجهه ایجابی و سلبی دریدا با مارکس. 3- شباهت ها و تفاوت های مواجهه پوپر و دریدا با مارکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MARX IN TWO COMMENTARIES: POPPER AND DERRIDA

نویسنده [English]

  • Mehdi Khabazi Kenari
چکیده [English]

Marx is one of those philosophers that has had a vast and profound influence on the philosophy and social - political movements of the twentieth century in the realm of theory and practice. Scholars in such diverse school of thoughts such as Popper and Derrida have considered Marx from positive and negative aspects. Simultaneous examination of their encounter with Marx is important in many ways. Popper negatively criticizes Marx comprehensively in order to substantiate capitalism.But Derrida according to the deconstruction approach criticizes some of Marx's concepts and reconstructs some others. Derrida's approach provides a context for passing the duality of socialism and capitalism that governed all elements of the ideas of the twentieth century.This article explains three cases in particular: 1- Positive and negative encountering of Popper with Marx, 2- Positive and negative encountering of Derrida with Marx, 3- Similarities and differences of Popper and Derrida in facing Marx.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marx
  • Popper
  • Derrida
  • Capitalism
  • Socialism
1-      پوپر، کارل(1377) جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزا الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی
2-      -------- (1389) استعاره چارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، ترجمه علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو
3-      -------- (1374) شناخت عینی، برداشتی تکاملی، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
4-      -------- (1375) جهانی باز، برهانی در تایید نامعینیگری، جزء دوم از پیوست بر منظق اکتشافی علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سروش
5-      -------- (1393) می دانم که هیچ نمی دانم، گفتگوهایی در باب : سیاست، فیزیک و فلسفه، ترجمه پرویز دستمالچی، تهران نشر ققنوس
6-      -------- (1- 1391) زندگی سراسر حل مساله است، ترجمه شهریار خواجیان، تهران: نشر مرکز
7-      -------- (2- 1391) سرچشمه های دانایی و نادانی، ترجمه عباس باقری تهران: نشر نی
8-      خبازی کناری، مهدی، سبطی، صفا (1396) ساختارگرایی و پساساختارگرایی، رویکرد فلسفی، تهران: نشر حکایت قلم نوین
9-      شی یرمو، جرمی (1378) اندیشه سیاسی کارل پوپر، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو
 
9 - Ahmad, Aijaz (1999) Reconciling Derrida, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinke, London: verso, (88- 109)
10 - Bevic, Mark (1994) Objectivity in History, in: History and Theory, Volume 33, No. 3, (328- 344)
11 - Caplan, Jane (1989) Postmodernism, poststructuralism Deconstruction: Noted for Historians, in: Central European, Volume 22 issue 3- 4, (260- 278)
12 - Choat. Simon (2010) Marx Through Post- structuralism Lyotard, Derrida, Foucault, Deleuze, Continuum: Landon and New York
13 - Cixous, Helene (2012) Shakespeare Ghosting Derrida, in: The Oxford Literary Revew, 34:1, (1- 24)
14 - Collins, Kins (1967) Marx On the England Agricultural Revolution: theory and Evidence, in: History and Theory, Volume 6, N.3, (351- 381)
15 - Derrida, Jacques (1999) Marx and Sons, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinker, London: verso, (213- 269)
16 - Derrida, Jacques (1994) Specters of Marx, The State of the Debt, The Work of Mourning and the New International. trans: Peggy Kamuf, New York and London: Routledge
17 - Derrida, Jacques and Bernard Stiegler (2002) Echographies of Telerision, trans. Jennifer Bajorek, Cambridg: Polity
18 - Eagleton, Tetty (1999) Marxism Without Marxism, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinker, London: verso, (83- 87)
19 - Euerman, David (2010) Marxism as a capitalist Tool, in: The Journal of Socio- Economics, 39, (696- 700)
20 - Evans, Fred (1990) Language and Political Agency: Derrida, Marx and Bakhtin, in: The Southern Journal of Philosophy, Volume 1. XXVIII, No. 4
21 - Feaver, George (1988) Popper and Marxism, in: studies in comparative communism, University of Southern California, volume 21
22 - Gibson, Graham. J. K (1995) Haunting Capitalism in the Spirit of Marx and Derrida in Rethinking Marxism, in: A Journal of economics, culture & Society, (25-39)
23 - Hamacher, Werner (1999) Lingua Amissa: The Messianism of commodity- Language and Derrida's Specter of Marx, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinke, London: verso, (168- 212)
24 - Hudelson, Richard (1979) Popper's Critique of Marx. in: Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition
Vol. 37, No. 3 (259- 270).
 
25 - Jay, Gregory. S (1988) Values and Deconstructions: Derrida, Saussure, Marx, in: Cultural Critique, No. 8, (153- 196)
26 - Jamson, Fredric (1999) Marx's Pulrloined Letter, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinker, London: verso, (26- 67)
27 - Jasay, Antoni de (1991) The Twistable Is Not Testable Reflexions On the Political Thought of Karl Popper, in: Journal des Economistes et des Etudes Humaines, Volume 2, n.4, (499- 512)
28 - Joseph, Jonathan (1999) A Symposium on Jacques Derrida's Specter of Marx, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinker, London: verso, (265- 285)
29 - Joseph, Jonathan (2001) Derrida's Specters of Ideology, in: Journal of Political Ideologies, 6.1 (95- 115)
30 - Kellogg, Catherine (1998) The Messianic Without Marxism: Derrida’s Marx and the Question of Justice, in: Cultural Values, 2: 1, (51- 68)
31 - Kleinberg, Ethan (2012) Back to Where We've Never Been: Heidegger, Levinas, And Derrida on Tradition and History, in: History and Theory, 51, (114- 135)
32 - Lewis, Tom (1996/97) The Politics of   »Hountology « In Derrida’s Specters of Marx in Rethinking Marxism, in: A Journal of Economics, Culture & Society, Volume 9, Number (fall 1996/97)
33 - Lobkowic, Nikolaus (2006) The Latent Seduction Marx (and Hegel), in: 20th- century German Philosophy, in: Forum Fur Osteuropaische Ideen- und Zeitgeschichte, 10 Jahrgahg Heft 1 (33- 54)
34 - Macherey, Pierre (1995) Remarx: Derrida’s Marx: Marx Dematerialized or the Spirit of Derrida, trans. Ted Stoles, In Rethinking MARXISM, Volume & Number 4 (winter 1995), (18- 25)
35 - Macherey, Pierre (1999) Marx Dematerialized or the Spirit of Derrida, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinker, London: verso, (17- 25)
36 - McLachlan, Hughr (1990) Popper Marxism and the Nature of Social Laws, in: The British Journal of Sociology, volume 31, No. 1, (66- 77)
37 - McClintock, Anne (1995) Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality In The Colonial Contest, London: Routledge
38 - Montag, Warren (1999) Sprits Armed and Unarmed: Derrida's Specter of Marx, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinker, London: verso, (68- 82)
39 - Morton, Stephan (1999) Post Colonialism and Spectrality, in: International Journal of Postcolonial studies, 1:4, (605- 620)
40 - Mason, Mark (2008) Historiopectography? Sande Cohen on Derrida's Specters of Marx, in: Rethinking History, The Journal of Theory and Practice, 12:4, (483- 514)
41 - Negri, Antonio (1999) The specter's Smile, in: Ghostly Demarcations, edited by Michael Sprinker, London: verso, (5- 17)
42 - Rajagopalan, Kenavillil (1998) Between Marx and Derrida: An Exercise in Literary Semantics, in: Journal of Literary Semantics, 27. 2. S, (72- 96)
43 - Shearmur, Jeremy (2008) Popper's Critique of Marxism, in: Critical Review: aJournal of Politics and Society, 1: 1, (62- 72)
44 - Simmons, Laurence (2011) Jacques Derrida's Ghost Face, in:  Angelaki: Journal of The Theoretical Humanities, 16:1, (129- 141)
45 - Stoian, Valentin (2010) Historicism and its Critics: The Case of Karl Marx, CEU Political Science Journal, Volume 5 No. 3, (429- 445)
46 - Suchting, W. A (2008) Marx, Popper and Historicism, in: Inquiry: An Inter Disciplinary Journal of Philosophy, The University of Sydney, (235- 266)
47 - Wise, Christopher (2002) Saying "yes" to Africa: Jacques Derrida's Specter of Marx, in: Research in Africa Literatures, Volume 33, No. 4, (124- 142)
48 - Theophanous, Andrew (2004) The philosophy of Marx's Science, in: Politics, 14:1, (19- 28)
49 - Willman, Skip (2010) Specter of Marx in Thomas Pynchon’s Vinland, in: Study in contemporary Fiction, 51: 3, (198- 222)
50 - Yearley, Steven (1985) Intentionality: Popper, Demarcation and Darwin, Freud and Marx, Department of social studies, The Queen's University, Belfast, (337- 350)