مفهوم «جامعة بین‌المللی» از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از زمانِ آغاز نظریه‌پردازی درباره روابط بین‌الملل به مثابة یک رشته دانشگاهی، مهمترین بحث هستی‌شناختی در نظریه‌ روابط بین‌الملل همانا نحوة استدلال‌پردازی دانش‌پژوهان درزمینة عرصه دانش‌پژوهیِ آن بوده است، عرصه ای که  در مکتب انگلیسی  از آن تحت عنوان «جامعه بین‌المللی» یاد شده است. در این چارچوب، با توجه به اهمیت این مفهوم و ابهامات رایج دربارة آن، مقاله حاضر در ابتدا می‌کوشد جایگاه این مفهوم را در نظریه مکتب انگلیسی بازشناسد. سپس، نقدها بر آن مفهوم را می کاود؛ در وهلة سوم، نسبت آن را با مفهوم نظام بین المللی توضیح  می‌دهد. در پایان نیز برپایة نقدها در یک ارزیابی، استدلال می‌شود که جامعه بین‌المللی به‌شدت اروپامحور است و اروپازدایی از آن را ضروری می‌داند، که دو محور پژوهشیِ فراروی دانش پژو.هان روابط بین الملل خواهد گشود: نخست، تبارشناسی تاریخی که تامل انتقادی غیاروپایی‌محور درباره نحوه گسترش جامعه بین‌المللی را ایجاب می کند؛ و دوم که نیازمند نوعی آینده پژوهیِ نظری، با امکان تحول جامعه بین المللی کنونی سروکار دارد.. این دو محور چه بسا می تواند به بازسازی مفهوم جامعه بین‌المللی بیانجامد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CONCEPT OF “INTERNATIONAL SOCIETY” FROM THE ENGLISH SCHOOL OF THOUGHT: A CRITICAL ANALYSIS

نویسنده [English]

  • Rouhollah Talebi Arani
چکیده [English]

Since the commencement of theorization in International Relations as a university branch of science, the primary ontological issue pertaining to the theory of international relations has been how to argue about its area of scholarship, referred to as "International Society" in the English School.In this framework, given its significance as well as ambiguities prevailing among IR scholars, the current study primarily tries to recognize the place of this concept within the English School. Then the article seeks to explore its critiques. In the third section, international system/society distinction will be critically explained.Based on the mentioned critiques, it follows that "International Society" is a deeply Europe-centric notion requiring its de-Europeanization, which may provide IR scholars with a historical genealogy, critically reflecting the expansion of international society, and a theoretical investigation on its future, dealing with the possibility of its transformation.Finally, it will be argued that, on the balance, these two investigating pivots may lead to the reconstruction of the concept of "International Society".

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Society
  • English School
  • International system
  • Critical Assessment