بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

 به‌طورکلی درباره‌ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال‌توسعه، در دوره‌ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط اثر متغیرهای اتو کراسی، شاخص خانه آزادی، آزادی مدنی و حقوق سیاسی بر رشد اقتصادی منفی و معنی‌دار هستند. در کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط اثر اتوکراسی مثبت و معنی‌دار و دیگر پراکسی‌های دموکراسی اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین در کشورهای با درآمد بالا اثر متغیرهای مخارج مصرفی، آموزش و جمعیت، منفی و معنی‌دار و اثر طول رژیم و تورم بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی‌دار است و در کشورهای با درآمد پایین مخارج مصرفی، سرمایه ثابت ناخالص، تورم و طول رژیم اثر مثبت و معنی‌دار، جمعیت اثر منفی و معنی‌داری بر رشد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF DEMOCRACY ON THE ECONOMIC GROWTH OF DEVELOPING COUNTRIES

نویسندگان [English]

  • Ali Feqh Majidi
  • Fariba Salami
  • Zahra Zarouni
چکیده [English]

Generally, there is no consensus among economists about positive or negative effects of democracy on economic growth. This study aims to investigate the impacts of democracy on economic growth in 99 developing countries over the period of 1980-2013 using the panel data method. The results show that in upper middle income countries, the autocracy, Freedom House index, civil liberties, and political rights have negative and significant effects on economic growth. But in lower middle income countries, autocracy has positive and significant effect on economic growth, while other democracy proxies have insignificant impact on economic growth, statistically. Moreover, government consumption expenditure, education and population have negative and significant effects and regime duration and inflation have positive and significant effect on economic growth in upper middle income countries, statistically. In lower middle income countries, government consumption expenditure, gross fixed capital, inflation and regime duration have positive and significant effects and population have a negative effect on the economic growth, statistically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liberties
  • Democracy
  • Economic Growth
  • Political Rights