تبیین جامعه‌شناختی احزاب پوپولیستی راست رادیکال جدید در دموکراسی‌های تثبیت‌یافته اروپا (از دهه 1970 به بعد)

چکیده

بیش از سه دهه است که احزاب پوپولیستی راست رادیکال جدید در بیشتر دموکراسی‌های تثبیت‌یافته اروپایی شکل گرفته‌اند. شکاف‌های اقتصادی جدید میان کارگران بومی و خارجی و شکاف‌های فرهنگی ـ هویتی میان شهروندان بومی و مهاجران (بر اثر فرایند جهانی‌شدن اقتصادی ـ اجتماعی و همگرایی اقتصادی ـ منطقه‌ای در اروپا) به پیدایش این احزاب در اروپا انجامیده است. از دید این احزاب، جهانی‌شدن و مهاجرت فزاینده به عدم امنیت عمومی و شغلی، رشد چندفرهنگی و تهدید هویت ملی و فرهنگی در کشورهای مربوطه انجامیده است. این احزاب در فراگرد مشارکتی و انتخاباتی در مخالفت با مهاجرت و فرایند همگرایی اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، موضع‌گیری کرده‌اند. در این نوشتار، نگارنده نخست تبیین‌های مهم نظری ـ جامعه شناختی در ارتباط با پیدایش این احزاب و موفقیت‌های انتخاباتی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ سپس برای روشن شدن اهمیت هریک از تبیین‌ها، نتایج برخی از پژوهش‌های مهم کمّیِ انجام‌شده، به اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Explanation and the New Populist Radical Right Parties in Europe

چکیده [English]

More than three decades, new populist radical right parties have been shaped in more European consolidated democracies. New economic cleavages between native workers and foreigners and cultural- identical cleavages between natives and immigrants, (because of socio-economical globalization) have been led to the emergence of these parties. From the viewpoint of these parties, globalization and increased immigration have been led to the public and job insecurity, multi-culturalism and threatening national and cultural identity in certain countries. In the participatory and electional process, these parties opposed to the immigration and global & regional integration. In this study, first, the researcher explains the main theoretical & sociological explanations about the emergence and electional successfulness of these parties and then, for clarifying the importance of each explanation, the results of some main quantitative researches have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Consolidated Democracies
  • Insecurity
  • Multiculturalism
  • New Economic & Cultural Cleavages
  • New Populist Radical Right Parties