مک‌فرسون و دنیای واقعی دموکراسی

چکیده

مقاله حاضر بر بررسی رویکرد انتقادی مک‌فرسون به نظریه لیبرال دموکراسی و نیز بازسازی وی از این نظریه و نقد آن متمرکز شده است. مک‌فرسون ضمن استدلال در اثبات ابتنای شالوده این نظریه بر دو ادعای حداکثری (ادعای حداکثرسازی منافع فردی و قدرت فردی) و یا در واقع، بر دو مفهوم از ذات انسان (مفهوم ذات انسان به‌مثابه مصرف‌کننده و تصاحبگر مرزناشناس و مفهوم ذات انسان به‌مثابه رشددهنده و به‌کارگیرنده استعدادهای انسانی‌اش)، بر روی تناقض (غیرمنطقی بودن) این دو ادعا یا دو مفهوم از ذات انسان تأکید می‌ورزد و معتقد است نظریه لیبرال دموکراسی نمی‌تواند به ادعای دوم خود که مبنای هر نظریه‌ای در باب دموکراسی است، جامه عمل بپوشاند. از این رو، ابتدا استدلال مک‌فرسون در این زمینه تبیین خواهد ‌شد و سپس ویژگی‌ها و خصوصیات بازسازی وی که مبتنی‌بر طرد مفهوم بازاری ذات انسان است، توضیح داده می‌شود و در پایان نیز، ضمن نقد رویکرد انتقادی مک‌فرسون به مهم‌ترین عاملی که قدرت نقد وی را از مفهوم «اصالت فرد انحصارطلبانه» کاهش می‌دهد، اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

McPherson and the Real World of Democracy

چکیده [English]

This paper deals with McPherson’s critical approach to theory of liberal democracy, his reconstruction of the theory and its critique. While arguing in confirmation of basing this theory upon two maximal claims (claim of maximizing individual interest, and claim of maximizing individual power) or indeed upon two concepts of human nature (the concept of human nature as consumer in possession of unknown boundary, and the concept of human nature as developer and user of his/her human potentials), McPherson emphasizes the contradiction (illogical nature) of these two claims or two concepts of human nature. He believes that the liberal democracy theory cannot meet its second claim, which is the basis of any theory on democracy. Hence, the paper first describes McPherson’s argument in this respect and then explains the characteristics of his reconstruction, which is founded upon the rejection of market concept of human nature. Critiquing McPherson’s critical approach, the paper at last points to the most important factor that reduces his critique power of the concept of monopolistic individualism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democratic Concept of Human Nature
  • Liberal Democracy Theory
  • Market Concept of Human Nature
  • Monopolistic Individualism
  • Unlimited Individual Ownership.