امر سیاسی و حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب

چکیده

این مقاله بر آن است تا در بررسی تعاملات دو حوزه دینی و دنیوی در سه دوره فکری در تاریخ فلسفه سیاسی غرب، قبل از مسیح، دوره کلیسا و جدید نشان دهد جدایی دین از سیاست در اندیشه سیاسی غرب پدیده‌ای دولایه در حوزه سپهر و عرصه عمل است. به عبارت دیگر لایه درونی فلسفه به دنبال بازخوانی امور و تفکیک ذهنی امر سیاسی از امر غیرسیاسی است تا معیار روشنی جهت عاملین سیاسی تجویز کند؛ هرچند در عرصه عمل عاملین سیاسی و غیر آن ناگزیر از تعامل با یکدیگرند. باز به بیان دیگر این مقاله ضمن پژوهش در حقوق شهروندی و ضرورت تعامل و پیوند عاملان سیاسی از عاملان غیرسیاسی، نشان می‌دهد چرا و چگونه امر سیاسی و غیر آن در سپهر نظر ناگزیر از تفکیک و تمیزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political and Citizenship Rights in Western Political Philosophy

چکیده [English]

Surveying the interaction between, secular area and religious world: before Christ, Christian, and the modern times, signifies that secularism in western political thought, is a two layer: ideal and real phenomenon. The inner layer, which follows the intellectual meaning of “The political” and other realm, prescribing a clear criteria for political agents; and the layer of inevitable interaction of the two realms. In the other words, the present essay, concentrating on citizenship rights and inevitable practice between the political agents and the others, examines that why and how “The political” is theoretically a problematic controversy in western tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Western Political Philosophy
  • Citizenship
  • Secularism
  • The Political