سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه‌ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد در ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد لوایح ورزشی تبدیل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح های ورزشی «2 مورد» برتری قابل ملاجضه ای داشته است. حیطه موضوعی قوانین ورزشی مرتبط به: اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان های ورزشی، مشارکت ورزشی در سطح قهرمانی، همکاری فرهنگی - آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی، تامین منابع مالی و خصوصی سازی در ورزش است و بر اساس تقسیم بندی سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز طرح ها و لوایح ورزشی ارائه شده به ترتیب مرتبط به حیطه‌های تنظیمی، توزیعی و نمادین است و حیطه استخراجی که در جهت کسب درآمد و استخراج منابع می باشد مواردی را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش، دو مورد از نطق نمایندگان دوره سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشکیلات سازمان تربیت بدنی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sport Policy Making in the Legislative System of the Islamic Republic of Iran (1980-2001)

نویسندگان [English]

  • Fariborz Zarifi 1
  • Ali Ashraf Khazaei 2
  • Bahram Yousefi 3
  • Zohreh Hassani 2
1 PhD Student of Sport Management, Razi University, Kermanshah.
2 Assistant Professor of Sport Management, Razi University, Kermanshah
3 Associate Professor of Sport Management, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

The purpose of this study is to policy sports in the Iranian legislative system in the first and second decades of the Islamic Revolution. The research method is qualitative at the descriptive-analytical level and the data have been collected using secondary library-documentary sources. The results showed that in the first to fifth terms of Islamic Consultative Assembly, the number of sport bills converted into law was "6 cases" that had a significant advantage over the number of sport plans that were "2 cases". The subject area of sports laws is related to: reforming the structure and statutes of sports organizations, sports participation at the championship level, cultural-educational-research cooperation at the international level, financing and privatization in sports, and based on the Almond et al (2008) and policy division, the focus of the proposed sports plans and bills is related to the regulatory, distributive and symbolic domains, respectively, and the extracted domain, which is for revenue and extraction of resources, does not include items, and in the final part of the research two examples of speeches of the representatives of the third and fifth term of Islamic Consultative Assembly in relation with the bill on the establishment of sports clubs by the people under government supervision and the plan to reform the goals and structure of the Physical Education Organization from the perspective of Fairclough critical discourse analysis at three levels: description, interpretation and explanation have been studied and through this, the link between the text and society was represented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • Policy Making
  • Islamic Consultative Assembly
  • Legislative Performance
  • discourse analysis
1-      آشوری، داریوش.(1370). دانشنامه سیاسی،تهران، انتشارات مرارید.
2-      ابریشمی راد، محمد امین، نظریان، حمید. (1398). حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی. دانش حقوق عمومی, 8(23 ), 63-86.
3-      احمدی پور زهرا، جنیدی رضا، بویه چمران، حسینی دمابی سعادت(1392) مفهومسازی ژئوپلیتیک ورزش. فصلنامه ژئوپلیتیک،9(2)، 48-1.
4-      جهان محمدی رضا(1389) مجلس شورای اسلامی دوره سوم.انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
5-   خداپرست، محبوبه، سلطان حسینی، محمد و سلیمی، مهدی. (1397). برآورد سهم نسبی عوامل مدیریتی بر فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه ای باشگاه های ورزشی استان اصفهان. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, 10(2 ), 101-113.
6-      خسرو شیری علی، جوان مصطفی(1392).مجلس پنجم شورای اسلامی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
7-      خورشیدی، ابوالفضل صادقی پور نرگس(1394). بررسی و تحلیل وضعیت تربیت بدنی و ورزش با تأکید بر احکام برنامه های پنجگانه توسعه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14519
8-      خوشزاد اکبر(1386) مجلس شورای اسلامی دوره اول.انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
9- دانایی فر حسین، آذر عادل، شیرازی مهدی(1391)، چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی(نمایندگان مجلس قانن گذاری)، فصلنامه مجلس و راهبرد، 19(70)، 32-1.
10-  دلفانی،علی.، زارع اشکذری، مجتبی.، احمدی پنجکی، غلامرضا.(1396). اهمیتوجایگاهقانون گذاریدرپارلمان )مطالعهموردی کشورهایایرانوانگلستان)، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 13(41)، 149-129.
11- ربانی خوراسگانی علی، میرزایی محمد(1394). تحلیل تقابل گفتمانی اصول گرایی و اصلاح طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 26(4). 64-45.
12- رغبتی، علی، هادوی، فریده، آقایی، نجف، الهی، علیرضا. (1398). راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه ای ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 18(44 ).
13- رمضانی نژاد، رحیم، و هژبری، کاظم. (1396). مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران. مجلس و راهبرد, 24(91 ), 233-263.
14- زارع امین، بابائیان احمدی علی، مرادی غلامرضا، حسینی سید عبدالرسول(1393) شناسایی و رتبه بندی چالش های موجود در روند خصوصی سازی باشگاههای فوتبال کشور بر اساس مدل PEST.نشریه مدیریت ورزشی 6(4). 593- 575.
15- زارعی، علی، فوزی، یحیی. (1396). تحلیل بافت سیاسی, اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی, ادوار اول تا پنجم. جستارهای سیاسی معاصر, 8(1 )
16- زمانی سمیه(1397) بررسی طرح ها و لوایح سیاسی 9 دوره  مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 16021، 194-1.
17- ستاری فرد صادق(1395).اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور. 1395، شماره ثبت:179، ص3.
18- سینایی، وحید، و زمانی، سمیه (1390). نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری, به سوی یک الگوی نظری. راهبرد, 20(58) (بخش ویژه بررسی های حقوقی), 65-93
19- شفیعی فر محمد، خضری احسان(1399) چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی، الگوی مفهومی چند علیتی. فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، سال نهم،9(32). 54-37.
20- عادل خانی امین، رضوی سید محمد حسین، دوستی مرتضی(1398) آسیب شناسی سیاسی حقوقی مصوبات مرتبط به ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم. نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، 15(1)، 217-185. 
21- علی دوست قهفرخی ابراهیم، سجادی سید نصرالله، محمودی احمد، ساعتچیان وحید(1395) بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور. نشریه مدیریت ورزشی، 6(2)، 231-246.
22- فاضلی حبیب الله(1391) ورزش و سیاست هویت، نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، 7(2)، 174-150.
23-  فروزنده لطف اله، وجدانی فوائد(1388) سیاست گذاری عمومی چیست؟ فصلنامه سیاسی اقتصادی، 270-269، 205-180.
24- فوزی، یحیی، زارعی، علی. (1396). تحلیل بافت سیاسی, اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی, ادوار ششم تا دهم. جستارهای سیاسی معاصر, 8(4 ), 83-108.
25- فقهیی ابوالحسن، ذاکری محمد، اسدی اسماعیل(1393) ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مورد مطالعه مجلس سوم تا هشتم). فصلنامه راهبرد،سال بیست وسوم، 72، 207- 181.
26- کشگر سارا، سلیمانی مجتبی(1391) نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان، نشریه پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش.  2، 99-104.
27- کلانتری صمد، عباسزاده محمد،سعادتی موسی،پورمحمد رعنا، محمدپور نیر(1388)، تحلیل گفتمان: با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی.فصلنامه جامعه شناسی، 1(4). 28-7.
28- محرم زاده، مهرداد، و غایب زاده، شهروز، توکلی انگوت، سخاوت. (1394). بررسی چالش های اجرایی ماده 88 (خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, 5(10 ), 73-84.
29- مستمع رضا(1391) بررسی وضعیت 9 دوره قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ. مرکز  پژوهش های مجلس شورای اسلامی. شماره مسلسل 15090، 29-1.
30- مرکزمالمیری احمد، حاتمی زاده سعید(1395)عملکرد تقنینی مجلس نهم در حوزه اقتصاد( 7خرداد 1391 لغایت 6 خرداد 1395). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 15161.
31- مرکزمالمیری، احمد، عطار، سعید. (1397). آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری. مجلس و راهبرد, 25(96 ), 213-236.
32- معمارزاده غلامرضا، پورمهدی کتایون(1386) بررسی نظام ارتباطی اثربخش در تدوین دستور کار خط مشی گذاری کل کشور. نشریه بررسی های بازرگانی، 27(13). 124-111.
33- میرشکاران زهره، بحرالعلوم حسن، باقری هادی(1398) بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی ورزش قهرمانی زنان ایران، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(18) 14-1.
34- نوذری حمزه، جمشیدیها غلامرضا، غلامیپور،اسماعیل، ایرانی،یوسف(1392)  سودمندی گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل متون انضمامی: با نگاهی به متون تولید شده ی رسانه ای با محوریت بحران اقتصادی و اجتماعی اخیر اروپا و آمریکا. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران.2(1) 176-153.  
35- وحید مجید(1380) درآمدی بر سیاست گذاری عمومی، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره 52، 217-185.
36- Almond, Gabriel , Powell Jr, G. B. J. (2008), Strøm, K. J.& Dalton, R. J. Comparative Politics Today: A Theoretical FrameworkPearson Higher Ed
37- Coghill, K. Donohue, R. Holland, P. Richardson, A. & Neesham, C.(2009). Capacity building for new parliamentarians: survey of orientation and induction programmes. The Journal of Legislative Studies15(4), 521-534.
38- Hazell, R. (2001).The challenges facing our Parliaments: how can we improve their performance?[Article based upon lectures given at the Parliament Houses in Canberra, Sydney and Wellington in March and April 2001]. Australasian Parliamentary Review, 16(2), 5.
39- Lindholm, J. (2016). The Second Annual International. International Sports Law Journal 16(3–4), 129–130.