الگویی برای تبیین رفتار رأی‌دهی بین نسلی ایرانیان؛ مطالعه موردی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر پویش فکری توسعه

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تبیین رفتار رأی‌دهی بین نسلی ایرانیان با تمرکز بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کل شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان است که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 2243249 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول لین 384 نفر به دست آمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای تفنن‌گرایی سیاسی، وظیفه‌گرایی سیاسی، علاقه‌مندی سیاسی و احساس تعلق اجتماعی با رفتار رأی‌دهی پاسخگویان در بین نسل اول رابطه معنادار وجود دارد. بین متغیرهای تفنن‌گرایی سیاسی، وظیفه‌گرایی سیاسی، علاقه‌مندی به سیاست، احساس تعلق اجتماعی و جستجوی منافع با رفتار رأی‌دهی پاسخگویان در بین نسل دوم رابطه معنادار وجود دارد و برای نسل سوم بین همه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه معنادار وجود دارد. نتایج کلی پژوهش نشان می‌دهد که الگوی رفتار رأی‌دهی ایرانیان ماهیتی پویا و نه ایستا دارد؛ به عبارت دقیق‌تر این الگو در طی چهار دهه‌ای که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد همواره دچار سیالیت و دگرگونی بوده و در گذر زمان از مفاهیم سنتی به سمت مفاهیم مدرن پیوسته در حال حرکت بوده به گونه‌ای که باعث ظهور پدیده جدیدی به نام تفنن‌گرایی سیاسی به عنوان یکی از مفاهیم غالب در جامعه و سیاست ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Explaining the Intergenerational Voting Behavior of Iranians; Case Study: Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Nejat Mohammadifar 1
  • Davood Najafi 2
1 Assistant Professor of Political Science, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 PhD in Political Science and Researcher of Intellectual Movement of Development.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to provide a model for explaining the intergenerational voting behavior of Iranians with emphesis on Iran’s thirteenth presidential election, which was conducted by survey method and using a questionnaire. The statistical population of this study includes all 15 years and older citizens in Isfahan, which according to the 2016 census was equal to 2243249 people. The sample size was obtained using the Lin table of 384 people who were selected by stratified random sampling method. Findings show that there is a significant relationship between the variables of political Hobbyism, political conscientiousness, Political interest and sense of social belonging with respondents' voting behavior among the first generation. There is a significant relationship between the variables of political Hobbyism, political conscientiousness, Political interest, sense of social belonging and pursuit of interests with the voting behavior of the respondents among the second generation and for the third generation between all independent variables. There is a significant relationship between social belonging, tendency to make changes, social approval and the pursuit of interests) with the dependent variable. The overall results of the study show that the pattern of Iranian voting behavior is dynamic and not static in nature; More precisely, this model has always been fluid and transformed during the four decades that have passed since the establishment of the Islamic Republic, and over time it has been constantly moving from traditional to modern concepts, so that a new phenomenon called political Hobbyism has emerged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voting Behavior
  • Hobbyism
  • Conscientiousness
  • Sense of Social Belonging
  • Social approval
آزاد ارمکی، تقی (1386)، «فرآیند تغییر نسلی بررسی فراتحلیلی در ایران»، فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 1 (1): 68-41.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد؛ رهبرقاضی، محمودرضا؛ عیسی نژاد، امید؛ مرندی، زهره (1391)، «بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 7(28): 34-7.
بیدل، پری‌ناز؛ محمودزاده، علی‌اکبر (1391)، «بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی»، مطالعه موردی شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 5(2): 31-63.‎
پناهی، محمدحسین؛ علویون، سیدهادی (1397). «فاصله نسلی در ایران: فراتحلیل و نقد تحقیقات پیشین»، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، 13 (36): 171-147.
تیلور، پی.جی؛ جانستون، آر.جی (1386)، جغرافیای انتخابات، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری، تهران: قومس.
جعفری نژاد، مسعود؛ بابانسب، حیدر؛ ربیعی، شهریار (1390)، «تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 3 (7): 206-159.
حیدری فر، محمدرئوف؛ سلیمانی مقدم، پرویز؛ پاهکیده، اقبال؛ مرادی، نظیر (1397)، «جغرافیای انتخابات و نقش عوامل انگیزشی و منابع اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر شاهو)»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، 3(4): 147-125.
خان محمدی، یوسف (1392)، فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی، تهران: خرسندی
دهقانی، حمید (1398)، «تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان: یک مطالعه موردی»، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 9(33): 191-170.
طالبان، محمدرضا؛ عسکری، احسان (1396)، «نگرش به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 3 (12): 137-113.
عبدالله، عبدالمطلب (1388)، «سیری در نظریه‌های رفتار رأی‌دهی»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 3(8): 104-87.
عیوضی، محمدرحیم (1382)، «عبور از استبداد/ انقلاب اسلامی و تأثیر احزاب سیاسی بر روند رفتار انتخاباتی»، مجله زمانه، 2(15): 42-35.
فرهمند، مهناز؛ وکیلی قاسم‌آباد، سمیه؛ پورجیمیان، الهه (1395)، «بررسی مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 15(33): 37-1.
قیطاسی، اسدالله (1395)، تجزیه‌وتحلیل جامعه‌شناختی سیاسی رفتار انتخاباتی با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ( مطالعه موردی شهر الشتر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره).
مسعودنیا، حسین؛ محمدی فر، نجات؛ مرادی، گلمراد؛ فروغی، عاطفه (1391)، «بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 23(4): 124-103.
منصوریان، ناصر علی؛ شیبانی، عادل (1395)، «مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانون‌گذاری ایران»، نشریه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 21(75): 117-142.
هرمز، مهرداد (1378)، جامعه‌پذیری سیاسی، تهران: پاژنگ
هزارجریبی، جعفر (1390)، «بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 22(3): 62-41.
یزدانی، عنایت‌الله؛ قادری، علی (1390)، «شکاف نسل‌ها؛ بررسی جامعه‌شناختی فاصله نسل‌ها از انقلاب اسلامی تاکنون»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 8(24): 238-207.
نوذری، حمزه (09/07/1399)، «‌منفعت شخصی هدایتگر یا رذیلت اخلاقی»، روزنامه شرق، در دسترس در: https://www.pishkhan.com/news/197094
Bali, V. A., Robison, L. J., & Winder, R. (2020). What Motivates People to Vote? The Role of Selfishness, Duty, and Social Motives When Voting. SAGE Open, 10(4): 1-18.
Mannheim, K. (1970). The problem of generations. Psychoanalytic review, 57(3), 378-404.
Berinsky, A. J. (2005). The perverse consequences of electoral reform in the United States. American Politics Research, 33(4), 471-491.
Brooks, C. (2014). Introduction: Voting Behavior and Elections in Context. The Sociological Quarterly, 55(4), 587-595.
Castillo, J. C., Palacios, D., Joignant, A., & Tham, M. (2015). Inequality, distributive justice and political participation: An analysis of the case of Chile. Bulletin of Latin American Research34(4), 486-502.
Cook, K. S., Cheshire, C., Rice, E. R., & Nakagawa, S. (2013). Social exchange theory. Handbook of social psychology, 61-88.
Dawson Richard, E., & Prewitt, K. (1968). Political Socialization: An Analytic Study. Boston, MA: Brown.
Deutsch, M. (1975). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice? Journal of Social Issues. 31:137–49.
Edlin, A., Gelman, A., & Kaplan, N. (2007). Voting as a rational choice: Why and how people vote to improve the well-being of others. Rationality and society, 19(3), 293-314.
Elcock, H (1976). Political behaviour. London: Methuen & Co Ltd.
Fiorina, M. P. (1990). Information and rationality in elections. Information and democratic processes, 329-342.
Fowler, J. H. (2006). Altruism and turnout. The Journal of Politics, 68(3), 674-683.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. World and I, 10, 264-268.
Gerber, A. S., Green, D. P., & Larimer, C. W. (2008). Social pressure and voter turnout: Evidence from a large-scale field experiment. American political Science review, 102(1), 33-48.
Graafland, J (2009). “Self-interest”, in Handbook of Economics and Ethics, Edited by:  Jan Peil and Irene van Staveren, Edward Elgar Publishing, pp.477-483
Hersh, E. (2017). Political hobbyism: a theory of mass behavior. Available at: https://www.eitanhersh.com/uploads/7/9/7/5/7975685/hersh_theory_of_hobbyism_v2.0.pdf.
Hersh. E. (2020). Politics Is for Power: How to Move Beyond Political Hobbyism, Take Action, and Make Real Change. Scribner. New York.
Hoene, E. (2011). Asian Americans and politics: Voting behavior and political involvement. Unpublished senior thesis. Bemidji State University.
Karakoç, E. (2021). The Effect of Social Media on Voter Behavior: The Sample of Kayseri Province. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 30(1), 828-840.
Kinder, D. R., & Kiewiet, D. R. (1981). Sociotropic politics: the American case. British Journal of Political Science, 11(2), 129-161.
Langton, K. P. (1969). Political socialization. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Levin, J., & Milgrom, P. (2004). Introduction to choice theory. Available from internet: http://web. stanford. edu/~ jdlevin/Econ20202.
Levy. A (2021). Testing the Self-Interested Voter Hypothesis Evidence from the Macron victory in France. Available at: http://economics.mit.edu/files/19248.
Lin, N. (1974). Foundation of social Research .Journal of Education Research, 5(38), 195.
Mannheim, K. (2010). Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
Miller, J. M., & Saunders, K. L. (2016). It’s not all about resources: Explaining (or not) the instability of individual-level political participation over time. American Politics Research, 44(6), 943-981.
Niemi, R. G., & Hepburn, M. A. (1995). The rebirth of political socialization. Perspectives on Political Science, 24(1), 7-16.
Painter, J., & Jeffrey, A. (2009). Political geography. Sage. Publications Ltd, Houston, TX, U.S.A.
Prysby, Ch & Scavo, C. (2004). Voting Behavior: The 2004 Election. An instructional resources project sponsored by the APSA, ICPSR, and SETUPS. University of Michigan.
Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
Renninger, K. A., & Hidi, S. E. (2015). The power of interest for motivation and engagement. Routledge.
Rule, S. (2014). Voting Behavior. In: Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer, pp. 6985-87.
Ryder, N. B. (1965). The Cohort as a Concept in the Study of Social Change. American Sociological Review, 30(6): 843-861.
Said, M. G., Rahman, A. U., & Yousufi, M. (2021). The Impact of Religion on Voting Behavior. Humanities & Social Sciences Reviews, 9(2): 14-24.
Sapiro, V. (2004). Not Your Parents’ Political Socialization: Introduction for a New Generation. Annual Review of Political Science, 7(1):1-23.
Simonson, P., & Weimann, G. (2003). Critical research at Columbia: Lazarsfeld’s and Merton’s “Mass communication, popular taste, and organized social action.”. Canonic texts in media research: Are there any, 12-38.
Wahl-Jorgensen, K. (2004). Katherine Cramer Walsh. Talking about Politics: Informal Groups and Social Identity in American Life. Chicago: University of Chicago Press.
Wall, G. (1975). The concept of interest in politics. Politics & Society, 5(4), 487-510.
Wang, T. Y. (2019). Generations, political attitudes and voting behavior in Taiwan and Hong Kong. Electoral Studies, 58, 80-83.