تلاش برای شناسایی: تفسیری بازنمایانه از روابط ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

معمولاً رابطه‌ دولت‌ها برحسب رفتارهای مبتنی بر بیشینه‌سازی قدرت و منفعت تبیین می‌شود. این مقاله مدل متفاوتی برای تبیین روابط دولت‌های ایران و آمریکا معرفی می‌کند که متمرکز بر «تلاش برای شناسایی» است. دولت‌ها می‌خواهند هویتشان به‌عنوان یک واحد حاکمیتی مستقل، (هویت طلبی) احترامشان به‌عنوان یک عضو برابر در جامعه بین‌الملل (برابری طلبی) و عزتشان به‌عنوان عضوی با ویژگی‌های خاص (عزت طلبی) در عرصه بین‌الملل به رسمیت شناخته شود و برای کسب شناسایی مورد نظرشان مبارزه و تلاش می‌کنند.
دولت‌ها نه‌تنها برای کسب منافع مختلف بلکه برای دفاع از کیستی خود دست به اقدام می‌زنند؛ منافع دولت‌ها صرفاً مادی و فردی نیست و دولت‌ها با خود-توصیفی خواهان تأیید روایت تاریخی خود توسط دیگران و پذیرفته شدن در جامعه بین‌الملل نیز هستند.
 این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان تلاش می‌کند نشان دهد؛ «مبارزه برای شناسایی» انگیزه‌ اصلی شکل‌گیری و تداوم منازعه در روابط ایران و آمریکا و عامل تعیین‌کننده در روابط تقابلی این دو دولت بوده است و می‌کوشد با تمرکز بر بازنمایی‌ها از خود و دیگری با توجه به روایت‌های هویتی هر دولت توضیح دهد چگونه این دولت‌ها خود و دیگری را شناسایی می‌کنند. برای این منظور از بستر خاص مناقشه ایران-آمریکا در پرونده هسته‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Struggle for Recognition: A Representative Interpretation of the Relations Between Iran-US

نویسندگان [English]

 • Mahboob Shahbazi 1
 • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi 2
1 Ph.D candidate in international relations, Allameh tabataba'i university
2 Professor, Department of International Relations, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Usually the relationship between states is explained by behaviors based on maximizing power and benefit. This article introduces a different model for explaining the relationship between the Islamic Republic of Iran and the United States of America governments, which focuses on “struggle for recognition". States want their identities recognized as an independent sovereign unit, their respect as an equal member of the international community and their dignity as a member of special qualities in the international arena and they struggle and fight for getting their desired recognition.
States not only take action to gain different interests, but also to defend who they are, the interests of states are not merely material and individual, and governments, self-descriptively, want to affirm their historical narrative by others and be accepted into the international community.
This paper using the qualitative method of critical discourse analysis and; based on Axel Honneth theory shows that "struggle for recognition" has been the main motivation for the formation and continuation of the conflict in Iran-US relations and the determining factor in the confrontational relations between these States. It also argues how these governments recognize each other, focusing on binary representations of “self and the other” and given the identity narratives of each state. For this purpose, the special context of the Iran-US conflict on the nuclear issue has been applied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "struggle for recognition"
 • "identity narrative"
 • "binary "
 • "representation"
 • "nuclear issue"
 • استیل، برنت.( 1392) امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل، ترجمه دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و رستمی، فرزاد و قاسمی، محمدعلی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

  افضلی توحید، موسوی سید محمد علی (پاییز ۱۳۹۵)، تحلیل سازه انگارانه مبانی هویتی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران؛ فصلنامه علوم سیاسی، سال نوزدهم شماره ۳  صص ۱۵۱ -۱۷۱

  تاجیک،محمدرضا (1386) هگل و رابطه ایران و آمریکا ؛ رهیافت سیاسی و بین‌المللی، شماره 12

   حاجی یوسفی محمد ؛ ذاکری مهدخت (1396) ؛شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه یک مدل نظری؛ فصل نامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم، صص79-108

  دهقانی فیروزآبادی، سید جلال(1388) هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در کتاب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و مهدی عطایی(1395) گفتمان‌های هسته‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  دهقانی فیروزآبادی، سید جلال( 1392) امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: پژوهشکده مطالعات و راهبردی؛ چاپ دوم.

  سلیمی، حسین(1388) «رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و آمریکا »، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره دوم.

  سنجر، ابراهیم( 1364) نفوذ آمریکا در ایران؛ بررسی سیاست خارجی آمریکا و روابط با ایران، تهران، نشر مؤلف.

  صحیفه امام خمینی، جلدهای 19، 21 و 15.

  فوکویاما، فرانسیس(1393) پایان تاریخ و واپسین انسان، ترجمه زهره عربی. تهران: نشر سخنکده؛

  رستمی فرزاد ، غلامی حسن آبادی مسلم (۱۳۹۵) علل تداوم مناقشه ایران و آمریکا پس از توافق هسته ای؛فصلنامه سیاست جهانی، سال پنجم شماره ۲

  قنبرلو عبدالله (۱۳۹۶)، ریشه های بازتولید مخاصمه ایران و امریکا پس از توافق هسته ای؛ نشریه جستارهای سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره ۲

  قوام عبدالعلی و روان بد امین (1390)؛ مبارزه برای شناسایی: حلقه مفقوده در تحلیل روابط بین الملل؛ فصلنامه راهبرد؛ سال بیستم؛ شماره 61 

  کالاهان، پاتریک(1387) منطق سیاست خارجی آمریکا : نظریه‌های نقش جهانی آمریکا، ترجمه داوود غرایاق زندی، محمود یزدان‌فام و نادر پورآخوندی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  گریفیتس، مارتین(1393) پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: نشر نی.

  ندلیبو، ریچارد (1390) نظریه فرهنگی روابط بین الملل، ترجمه دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و طالبی آرانی، روح الله و نورمحمدی، مرتضی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  • Arjomand SA (1988) The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford: Oxford University Press.
  • Anderson, Joel. (1996). Introduction in Struggle for Recognition, Published by Polity Press.
  • Boroujerdi M (1996) Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
  • Brzezinski Z (2010) From hope to audacity: Appraising Obama’s foreign affairs. Foreign Affairs 89(1): 16–30
  • Bush GW (2006) State of the Union Address by the President. Available at: http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/stateoftheunion/2006/ (accessed 10 November 2014)
  • Petherbridge, Danielle. (2013). The Critical Theory of Axel Honneth, Published by Lexington Books.
  • Campbell D (1998) Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
  • Dabashi H (2008) Iran: A People Interrupted. New York, NY: The New Press.
  • Doty RL (1996) Imperial Encounters: The Politics of Representation in North–South Relations. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
  • Duncombe C (2015) Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship. European Journal of International Relations 1 –24
  • Dunn DH (2007) ‘Real men want to go to Tehran’: Bush, pre-emption and the Iranian nuclear challenge. International Affairs 83(1): 19–38.
  • Dunn K (2006) Examining historical representations. International Studies Review 8(2): 370–381.
  • 14) Fabry, M. (2013) 'Theorizing State Recognition', International Theory, 5:1, 165-70.
  • Foster P (2013) Barack Obama holds historic phone conversation with Iran leader Hassan Rouhani. The Telegraph, 28 September. Available at: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/ middleeast/iran/10340979/Barack-Obama-holds-historic-phone-conversation-with-Iranleader-Hassan-Rouhani.html (accessed 10 October 2014).
  • Honneth A (1992) Identity and disrespect: Principles of a conception of morality based on the theory of recognition. Political Theory 20(2): 187–201.
  • Honneth A (1995) The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press.
  • Honneth, Axel. (2007). Disrespect: The Normative Foundations of critical theory, Cambridge: polity.
  • Lindemann T (2010) Causes of War: The Struggle for Recognition. Essex: ECPR Press.
  • Lindemann T (2011) Peace through recognition: An interactionist interpretation of international crises. International Political Psychology 5: 68–86
  • Marsden L (2011) Religion, identity and American power in the age of Obama. International Politics 48(2/3): 326–343.
  • Murray, M. (2010), Identity, Insecurity and Great Power Politics: the tragedy of German Naval ambition before the first World War, Security Studies, 19:656-688
  • Nel P (2010) Redistribution and recognition: What emerging regional powers want. Review of International Studies 36(4): 951–974.
  • Obama B (2009) Remarks by President Obama and President Lee Myung-Bak of the Republic of Korea in joint press The White House Press Office. Available at: https:// www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-and-president-lee-republickorea-joint-press-availability (accessed 8 February 2015).
  • Obama B (2010) Remarks by the president at the signing of the Iran Sanctions Act. The White House Press Office. Available at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarkspresident-signing-iran-sanctions-act (accessed 8 February 2015)
  • Obama B (2012) President Obama’s Nowruz message. The White House Blog. Available at: http://www.whitehouse.gov/blog/2010/03/19/president-obamas-nowruz-message (accessed 11 January 2012).
  • Obama B (2014) Remarks by the president on foreign policy. Available at: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/16/remarks-president-foreign-policy (accessed 15 September 2014)
  • Olstead R (2002) Contesting the text: Canadian media depictions of the conflation of mental illness and criminality. Sociology of Health and Wellness 24(5): 621–643
  • Ricoeur P (2005) The Course of Recognition. Massachusetts, MA: Harvard University Press.
  • Ringmar E (1996) Identity, Interest and Action: A Cultural Explanation of Sweden’s Intervention in the Thirty Years War. Cambridge: Cambridge University Press
  • Ringmar E (2002) The recognition game: Soviet Russia against the West. Cooperation and Conflict 37(2): 115–136.
  • Ringmar E (2012) Introduction: The international politics of recognition. In Lindemann T and Ringmar E (eds) The International Politics of Recognition. Boulder, CO: Paradigm Publishers, pp. 26–52.
  • Ringmar E(2015) China’s Place in Four Recognition Regimes, - Recognition in International Relations, Edited by Christopher Daase, Caroline Fehl, Anna Geis and Georgios Kolliarakis
  • Sanadjian M (2008) Nuclear fetishism, the fear of the ‘Islamic’ bomb and national identity in Iran. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture 14(1): 77–100
  • Seymour LJM (2014) Let’s bullshit! Arguing, bargaining and dissembling over Darfur. European Journal of International Relations 20(3): 571–595
  • Sharifian F (2009) Figurative language in international political discourse: The case of Iran. Journal of Language and Politics 8(3): 416–432
  • Steele B (2014) Recognizing non-recognition: A reply to Lindemann. Global Discourse 4(4): 497–498.
  • Taylor, Charles. (1994). The Politics of Recognition’. Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Amy Gutmann (ed.), Princeton: Princeton University Press.
  • Thompson, Simon. (2006). The Political Theory of recognition: A Critical Introduc-tion, Cambridge: Polity.
  • United States Senate (2015) An open letter to the leaders of the Islamic Republic of Iran. 9 March. Available at: http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/09/world/middleeast/documentthe-letter-senate-republicans-addressed-to-the-leaders-of-iran.html (accessed 20 March 2015).
  • Wilson S and Lynch C (2013) Obama, Iranian President Rouhani speak by phone. The Washington Post, 27 September. Available at: http://www.washingtonpost.com/ politics/2013/09/27/228f6ece-27af-11e3-b75d-5b7f66349852_story.html (accessed 10 October 2014).
  • Waltz K (2012) Why Iran should get the bomb: Nuclear balancing would mean stability. Foreign Affairs 91(4): 2–5. Available at: http://www.foreignaffairs.com/articles/137731/kenneth-nwaltz/why-iran-should-get-the-bomb (accessed 9 September 2012).
  • Wolf R (2011) Respect and disrespect in international politics: The significance of status recognition. International Theory 3(1): 105–142
  • Strömbom, L. (2014), Thick recognition: Advancing theory on identity change in intractable conflicts, European Journal of International Relations, 20(1), pp. 168–191.
  • Gustafsson, K. (2016), Recognizing Recognition Through Thick and Thin: Insights from Sino-Japanese Relations, Cooperation and Conflict, 51(3): 255-271

  Goerzig, C. and Hofmann, C. (2015), The Dark Side of Recognition: Mutual Exclusiveness of Passive and Active Recognition in the Middle East Conflict,  in  Daase  C.  et  al.  (2015)  Recognition  in  International  Relations  Rethinking  a  Political  Concept  in  a  Global  Context, UK: Palgrave  Mcmillan,  pp.  237-247.