کرونا و زایش تراژدی؛ بایسته هایی برای سیاست ورزی ایرانی به منظور برون شد از بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پیدایی بیماری فاجعه­بار کرونا ضمن به هم ریختن سبک زندگی و مدل حکومت­مداری، جان انسان­های بی­شماری را گرفته است. این ویروس نامرئی با ایجاد اختلال در سبک زندگی و به حاشیه راندن شادی، نشاط و سرزندگی ناشی از سبک زندگی مدرن بار دیگر واقعیت عریان و غمبار زندگی یعنی مساله مرگ را بیشتر از گذشته فرا روی انسان­ها نهاده و به زایش تراژدی نیز یاری رسانده­است. اکنون انسان دوره پساکرونا با بحران معنا مواجه شده و به عبارتی از امید، نشاط و سرزندگی دوران پیشاکرونا به طرز محسوسی فاصله گرفته­است و به این می­اندیشد که آیا اراده انسانی، خود باعث زایش چنین تراژدی دردناکی شده است یا این­که نیرویی مافوق طبیعی در رقم زدن چنین مصیبتی موثر بوده است. نوشتار پیش رو  به شیوه توصیفی و تحلیلی و با هدف نمایش جلوه­های مخرب کرونا ویروس در بافتار سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- مذهبی جامعه ایرانی با محوریت عملکرد دوسویه کارگزاران سیاسی و شهروندان، برآن است تا با تاکید بر عشق در وجوه مادی و معنوی­اش و ترویج آن به عنوان مبنای نظام سیاستگذاری ایران به عنوان راهکار اساسی در برون شد از بحران کرونا، می­توان از اثرات دردناک و فاجعه­بار این ویروس مخرب به نحو چشمگیری کاست و حس امید به زندگی را در قالب آفرینش­گری هنری، جهت تزکین روان رنج­کشیده جامعه بیدار ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corona Virus and the Birth of Tragedy; Requirements for Iranian politics in overcoming the Corona crisis

نویسندگان [English]

  • Peyman Zanganeh 1
  • Sayeed Hossein Athari 2
1 PhD student in Political Science (Political Thought), Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The emergence of the catastrophic Corona disease has taken the lives of countless people while disrupting lifestyles and governance models. This invisible virus, by disrupting the lifestyle and marginalizing the joy and vitality of the modern lifestyle, has once again exposed the bitter and sad reality of life, the issue of death, to human beings more than before, and has also contributed to the birth of tragedy. The man of the post-Corona period is now faced with a crisis of meaning, in other words, he has much distanced himself from the hope and vitality of the post-Corona period, wondering whether the human will itself gave birth to such a painful tragedy or a supernatural force in Figuring out such a tragedy has been effective. This article based on descriptive and analytical approach to show the destructive effects of coronavirus in political, economic, social and cultural-religious context of Iranian society with a focus on the bilateral action of political agents and citizens, intends to emphasize love in its material and spiritual aspects and promoting it as the basis of Iran's policy system as a fundamental solution of the coronavirus crisis. The painful and catastrophic effects of this destructive virus can be dramatically reduced and awakened a sense of hope in life in the form of artistic creation, to embellish the suffering psyche of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Virus
  • Tragedy
  • Eros
  • The Issue of Death
  • Destiny
- احمدی، بابک (1393)، ساختار و تاویل متن، چاپ هفدهم، تهران، نشر مرکز.
- ایمانی جاجرمی، حسین (1399)، پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران، فصلنامه علمی- تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، شماره دوم، ویژه­نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا، کوید19، اردیبهشت­ماه.
- باقری دولت­آبادی، علی و سیف­آبادی، محسن (1399)، سیاست خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه­ای،  پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره دوم، بهار، صص46-7.
- برمن، مارشال(1397)، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، تهران، طرح نقد.
- بورل، آر.ام (1392)،همه­گیری وبا در ایران در سال 1904، ترجمه فریدون فرزی و زهرا نظر زاده، فصلنامه خردنامه، سال چهارم، شماره 11،صص1-21.
- بهبهانی، کاوه (1396)، والنتاین: روز اروس: تاملی بر مفهوم عشق در مدرن از رهگذر خواندن شعر والنتاین کرول ان دافی، فلسفه و کلام، نشریه حمت و معرفت، سال دوازدهم، شماره 4، صص 35 تا 40.
- تاثیر کرونا بر حیات فرهنگی(1400)، قابل دسترسی در isna.ir/ 1400061611770
- چیت­ساز، محمدجواد (1399)، کرونا و دین­داری: چالش­ها و تحلیل­ها، فصلنامه علمی-تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، ویژه­نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا؛ کوید19، شماره دوم، اردیبهشت.
- سهرابی­فر، وحید (1399)، ظرفیت‌های کرونا برای ایده‌پردازی جدید در حوزه الهیات، قابل دسترسی در: https://urd.ac.ir/fa/cont/9675
- حمیدی، سمیه و قادری، هاشم (1398)، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور، فصلنامه دولت­پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 20، زمستان،صص 250-221.
- ضرورت بهره­گیری از ظرفیت­های جامعه برای مقابله با بحران کرونا،(1399)، قابل دسترسی در سایت: https://www.irna.ir/news/83722069
-ذبیح نیا عمران، آسیه (1387)، تراژدی فرزندکشی، مجله نامه پارسی، بهار و تابستان، دوره 46و47،صص113-96.
- خسروی، حسن (1399)، حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کوید19 (کرونا ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه­گرایی کانت، مجله علمی پژوهش­های فلسفی دانشگاه تبریز، سال14، شماره 31 ، تابستان، صص219-199.
-خلیلی، محسن(1399)، بازی تاج و تخت کرونا، آموزه­ای برای سیاست­ورزی ایرانی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره دوم، بهار، صص118-72.
- ...............(1399)، برساختن گمینشافت مجازی در روزگار کرونا، پژوهش­های راهبردی سیاست، شماره33، تابستان، صص 157-190.
-فیرحی، داود (1399)، کرونا، الهیات و جامعه، گلشن مهر، سال بیست و دوم، شماره2119.
- عباسی، ابراهیم (1400)، " بحران­های پاندمیک (بیماری­های همه­گیر) و سیاست: فرصت­ها و تهدیدهای پساکرونایی در ایران"، فصلنامه سیاست: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 51، شماره 1، بهار، صص260- 233.
- کالارد، آگنس (1400)، چه اهمیتی دارد اگر بدانیم روزی نسل بشر به پایان خواهد رسید، قابل دسرسی در: fararu.com/fa/news/ 500
- کرونا دینداری را تقویت کرد/ نسبت رنج و بیماری با گرایشات دینی،(1399)، قابل دسترسی در سایت: https://www.mehrnews.com/news/4904124
-گریمال، پیر(1367)، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمه احمد بهمنش،
- گمبل، اندرو (1381)، سیاست و سرنوشت، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
- گمپرتس، تئودر (1399)، متفکران یونانی،جلدهای اول و دوم، تهران، انتشارات خوارزمی. 
- روند و موانع توسعه در ایران معاصر(1399)، قابل دسترسی در aa.com.tr/fa/182264
- رئیسی، علیرضا (1399)، نزول شدید پروتکل­های بهداشتی، فقط 42 درصد مردم رعایت می­کنند.،قابل دسترسی در: mehre news.com/5044906
- علوی تبار، علیرضا (1393)، فلسفه رنج شوپنهاور و راه­های رهایی از آن، قابل دسترسی در www.tasnim news.com
- علی، بختیار (1395)، آیا با لاکان می­­توان انقلابی بود؟، تهران، افراز.
- منوچهری، عباس(1399)، پاندمی کرونا به مثابه یک جنگ آشکار- نادیدنی، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی، 12(2)، 26-9، پیاپی 44، بهار.
- ....................... (1390)، نظریه­های انقلاب، تهران، انتشارات سمت.
- میلر، دیوید (1387)، فلسفه سیاسی، ترجمه بهمن دارالشفایی، تهران، نشرماهی.
- نصیری­حامد، رضا (1399)، بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاست اکنون، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره دوم، بهار، صص261-225.
- یگر، ورنر (1376)، پایدیا، ترجمه محمدحسن لطفی،چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی.
-Ahrensdorf, peter J (2009), GREEK TRAGEY AND POLITICAL PHILOSOPHY, Rationalism and Religion in Sophocles Theban plays, CAMBRIDGE university PRESS.
- Agamben, Goorgio(2020), “the state of exception provoked by an unmotivated emergency”, February, positions website.orge/gic.
- pityana, N. Barney (2020), A theological statement on the coronavirus pandemic, Religion and theology, brill.com/view/ journals/rt/27/3-4/ article-p324-8- xml? Language= en.