مصالحه سیاسی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزاره ی نظری و انضمامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو ضمن تأکید بر توسعه به مثابه آرمانی ملی و فراگیر در سطح جهان، با طرح و تشریح نظریه‌ها و دیدگاه های معطوف به نسبت میان "مصالحه و مصالحه سیاسی" با "توسعه و توسعه ملی" به ویژه نظریاتی که مدعی اند توسعه در بستر صلح و جهان عاری از خشونت و جنگ محقق خواهد شد تلاش دارد نسبت میان مصالحه سیاسی و توسعه ملی در ایران را بازنمایی نموده، به ضرورت و بایسته های آن بپردازد.
در چارچوب ملاحظات نظری و رویکردی این اثر؛ جوامع و از جمله جامعه، نیروهای اجتماعی، نخبگان و نظام سیاسی در ایران برای رسیدن به توسعه ناچارند تا از میزان تعارضات و درگیری‌های درونی و بیرونی کاسته و توان و همت خود را در بستری مصالحه‌جویانه و آرامش طلبانه برای نیل به توسعه و پیشرفت تجمیع نمایند. بر اساس این الگو و در قالب روشی کیفی و گردآوری اسنادی- کتابخانه ای داده ها؛ مقاله به طرح 5 گزاره کلیدی که ناظر بر الزامات و بایسته های انضمامی و راهبردی برای دستیابی به مصالحه سیاسی و توسعه است می پردازد.
در وجوه ایجابی و سلبی؛ خروج از بدفهمی ها و کژفهمی ها نسبت به موضوع مصالحه، تبدیل گفتمان های سلبی به گفتمان های ایجابی و الگو بودگی، شناسایی حداکثری کنشگران، ظرفیت سازی برای توسعه نهادهای مدنی و آموزش شهروندی و گفتمان سازی درباره صلح، 5 گزاره ای است که نویسنده در این مقاله مورد دقت نظر قرار می دهد.

واژگان کلیدی: مصالحه، مصالحه سیاسی، صلح، توسعه، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political reconciliation and development in Iran; Investigation of some theoretical and practical propositions

نویسنده [English]

 • Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University. Central Tehran Branch
چکیده [English]

Political reconciliation and development in Iran;
Investigation of some theoretical and practical propositions

Abstract:

The present study seeks to examine the relationship between "reconciliation and political reconciliation" and " development and national development" in Iran.
In this article, he first deals with development as a national and all-encompassing ideal in the world. It then goes on to outline theories and views that claim that development will be achieved in a context of peace and a world free of violence and war.
In the framework of theoretical and approach considerations of this work; Communities, including society, social forces, elites and the political system in Iran, in order to achieve development, have to reduce the amount of internal and external conflicts and conflicts and their efforts in a conciliatory and peaceful context to achieve development. And aggregate progress. Based on this model and in the form of a qualitative method and documentary-library data collection; The article outlines 5 key propositions that address the concrete and strategic requirements for achieving political reconciliation and development.
In positive and negative aspects; Elimination of misunderstandings and misunderstandings regarding the issue of reconciliation, transforming negative discourses into positive discourses and role models, Maximum identification of actors, capacity building for the development of civic institutions and citizenship education and discourse about peace are 5 propositions that the author carefully considers in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: reconciliation
 • Political reconciliation
 • peace
 • development
 • Iran
 • اسماعیل نیا، علی اصغر و وصفی اسفستانی، شهرام (1395)، « تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی کشورهای منتخب »، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 61
 • بوتول، گاستون (1388)، جامعه شناسی صلح، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران، انتشارات جامعه شناسان
 • تودارو، مایکل،(1391)، توسعه در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، انتشارات کوهسار
 • حاجی یوسفی، امیر محمد و مهدخت ذاکری،(1396)، «شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه»، یک مدل نظری»، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم
 • ذاکری، مهدخت (1397)، «شناسایی حداکثری و امنیت هستی شناسانه به مثابه ابزار صلح سازی»، در کتاب چکیده مقالات همایش چیستی صلح، مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران.
 • ذوالفقاری، وحید (1397)، «انتخابات؛ جناح های سیاسی و صلح پاراسیاسی در ایران؛ نمایندگان شکاف های سیاسی یا کارگزاران صلح؟»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره x، شماره xx، بهار.
 • سن، آمارتیا (1381) توسعه به مثابه آزادی، ترجمه احمد موثقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • شورای اجتماعی کشور (1395)، گزارش وضعیت اجتماعی کشور، تهران، شورای اجتماعی کشور و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سه جلد.
 • شیانی، ملیحه و صدیقی، فاطمه (1395)، ضعف مسئولیت پذیری شهروندی، در گزارش وضعیت اجتماعی کشور، تهران، شورای اجتماعی کشور و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سه جلد، ج 1.
 • صفا، ذبیح الله (1346)، «صلح و داد در عرفان و ادب ایرانی»، مجله مهر، سال سیزدهم، دوره دوم.
 • عبدی، عباس (1395)، منازعات فردی و جمعی، در گزارش وضعیت اجتماعی کشور، تهران، شورای اجتماعی کشور و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سه جلد، ج1.
 • فاضلی، نعمت الله (1398)، چرا و چگونه علوم انسانی و اجتماعی در خدمت ناصلح قرار می گیرد، سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»، تهران،https://civilica.com/doc/976376
 • فراستخواه ، مقصود (1397)، «کنشگران مرزی در ایران؛ و تقلاهای ناتمام صلح، وفاق و همبستگی اجتماعی» در همایش (در جستجوی صلح/ گزارش «سازندگی» از دومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران منتشر شده در شماره ۳۱۵ ، ۹ اسفند)
 • گرامیان، سعیده سادات (1399)، «آسیب شناسی نظام پاسخگویی در ایران از منظر رئالیسم انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی»، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 6 ، شماره 3 ، پاییز.
 • گزارش­های رصدخانه توسعه؛ پویش فکری توسعه به آدرس: https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/indexes)
 • گلپسی، مایکل آلن(1393)، «گفتگوی انتقادی منجر به رفاه و پیشرفت جوامع می شود/ نقش گفتگوی انتقادی در توسعه جامعه»، حبرگزاری مهر، 29 تیر، قابل دسترس د ر: https://www.mehrnews.com/news/2333642/
 • مظاهری، سهراب (1397)، "صلح و جایگاه آن در حیات اجتماعی؛ مروری بر مفهوم جامعه شناختی صلح"، نشریه صفیر حیات، بیست و دوم و بیست و سوم، مهرو آبان/آذر و دی
 • مقصودی، مجتبی ( 1396)، «غلبه گفتمان "ادبیات سیاسی نفی"؛ مهم ترین مانع سیاستگذاری صلح در ایران»، در چکیده مقالات همایش چیستی صلح؛ مبانی مفهومی – نظری و چشم اندازهای راهبردی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 • مقصودی، مجتبی و منیره عرب( 1388)، «بررسی تطبیقی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان»، رهیافت سیاسی و بین المللی، سال پنجم، شماره 19، پاییز.
 • مقصودی، مجتبی (1398)، «چیستی مصالحه و مصالحه سیاسی؛ تاملات نظری»، مجمع فلاسفه ایران، تابستان
 • مقصودی، مجتبی (1385)، «مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری)»، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 28، زمستان
 • مقصودی، مجتبی و کمالی دولت آبادی، سمانه (1395)، «مصالحه جویی سیاسی در ایران و چالش های آن(مطالعه موردی دولت چهارم قوام السلطنه  1326-1324 و دولت مهندس بازرگان 1358-1358) »، اولین همایش ملی همایش دولت پژوهی، واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی.
 • مقصودی، مجتبی(1399)، «نقش و جایگاه انجمن علوم سیاسی ایران در مسیر ناهموار گفتگوی انتقادی و مصالحه سیاسی در ایران»، در کتاب: نقشه راه دانش سیاست در ایران(به اهتمام دکتر مجتبی مقصودی) تهران، خانه اندیشمندان علوم سیاسی
 • ودان، فقیر محمد (2013)، مصالحه ملی؛ اندیشه سیاسی گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح، انتشارات بامیان، فرانسه، 2013.

- Berdal, Mats(2013), " Peacebuilding and development",available in: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/51563

- Dallmayer, Fred (2003). “Cosmopolitanism, Moral and Political” Political Theory, Vol. 31 No. 3, 421-442.  DOI: 10.1177/0090591703251909

-https://knoema.com/atlas/Iran/topics/World-Rankings/World-Rankings/Global-peace-index

- J. Whittaker, David, (1999) " Conflict and Reconciliation in the Contemporary World", London and New York.

- Lederach, John Paul (1999), Sustainable Reconciliation in Divided Societies, Washington, D.C United States Institute of Peace Press.

- Mackatiani, Caleb, Imbovah, Mercy & Imbova, Navin (2014), " Peace and Development in Africa: Prospects and Challenges", International Affairs and Global Strategy, Vol.21,

- Malley, Kathleen, Andrea Mercurio, Morrison & Twose, Gabriel (2013) International Handbook of Peace and Reconciliation, Springer-Verlag New York

- Murphy, Colleen, (2010) A Moral Theory of Political, cambridge university press

- Santhirasegaram, Selvarathinam (2008) Peace and Economic Growth in Developing Countries: Pooled Data Cross –Country Empirical Study. International Conference on Applied Economics – ICOAE

- Schaap, Andrew (2005), Political Reconciliation, London & New York, Routledge,

Washington, D.C. Third printing.

- Vatanka, Alex (2021), The Battle of the Ayatollahs in Iran: The United States, Foreign Policy, and Political Rivalry since 1979, London, I.B. Tauris.

- Wolff, Jonas and etc, (2013) Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2013), "Development for Peace and Security", BMZ Strategy Paper 4/2013 e: 8