بررسی رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، شهر رشت، کشور ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. مسأله این است که میزان عملکرد دولت تاچه حد بر میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است؟ بررسی این مسأله در قالب پژوهشی کمی صورت گرفته و داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه ۳۸۴ نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، جمع‌آوری‌شده است، جامعه آماری شهروندان مناطق پنج‌گانه شهر رشت هستند. طبق یافته‌های پژوهش، وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان شهر رشت در سطح متوسط است. شهروندان رشت کارآمدی دولت را در سطح متوسط و پایین ارزیابی می‌کنند. بین کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و کارآمدی دولت دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی است. عدالت توزیعی حدود ۵۷ و عملکرد سیاسی حدود ۲۲ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می‌کنند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می‌شود. فرضیه فرعی اول درخصوص معناداری تفاوت اعتماد اجتماعی بین مناطق شهری رد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر معناداری تفاوت کارآمدی دولت در مناطق شهری مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between state efficiency and social trust in Iranian society

نویسندگان [English]

 • Zeynab Sabet 1
 • Hadi Noori 2
 • Mohammadreza Gholami 2
1 Department of Sciences Faculty of human Sciences, University of Guilan, Rasht, City, Country of Iran
2 ِDepartment of social sciences, Faculty of human sciences, University of guilan, Rasht city, Country of iran
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the relationship between state efficiency and social trust in the citizens of Rasht. The question is, to what extent does the level of state performance affect the level of social trust? The study of this issue has been done in the form of a quantitative research and the research data have been collected by a questionnaire with a sample size of 384 people and by random cluster sampling method. The statistical population is the citizens of the five districts of Rasht. According to the research findings, the social trust of Rasht citizens is at a moderate level. The citizens of Rasht evaluate the efficiency of the state at a medium and low level. There is a significant correlation between state efficiency and social trust and state efficiency has direct and indirect effects on social trust. Distributive justice accounts for about 57% and political performance for about 22% of changes in social trust. Therefore, the main hypothesis of the research is confirmed. The first sub-hypothesis about the significance of the difference in social trust between urban areas was rejected and the second sub-hypothesis about the significant difference in state efficiency in urban areas was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social trust
 • state efficiency
 • distributive justice
 • political performance
 • Rasht
 • استونز، راب (1385)، متفکران بزرگ جامعه شناسی ترجمه مهرداد میر دامادی، تهران: نشرمرکز.
 • اسلندر، اریک (1387)، همه چیز برای همه: برابری و اعتماد اجتماعی، ترجمه: ابوعلی ودادهیر و مرتضی زین‌آبادی، پژوهشنامه اعتماد اجتماعی، تابستان، شماره 16، صص 127-150.
 • ادریسی، افسانه و رحمانی خلیلی، احسان و حسینی امین، سیده نرگس (1391)، «اعتماد اجتماعی، رهاورد هنجارهای دینی و ارزش های اخلاقی (جامعة آماری: استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)»، جامعه پژوهی فرهنگی، سال سوم، بهار و تابستان، شماره 1، صص 1- 24.
 • الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فرد، حسن (1380)، «مدیریت دولتی و اعتماد عمومی»، ویژه‌نامه مدیریت دولتی، سال چهاردهم- شماره 55، صص5-28.
 • استوار، سامیه (1397)، «بررسی تأثیر هوش سیاسی مدیران سازمان های دولتی بر اعتماد اجتماعی باتوجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: ادارات کل شهر زاهدان)»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: امیرکبیر.
 • باقری، محمود و شارع پور، محمود و کریمی موغاری، زهرا (1398)، «بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)»، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، دوره ششم، پاییز و زمستان، شماره 14، صص 287-315.
 • بلیکی، نورمن(1384)، «طراحی پژوهش های اجتماعی»، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی.
 • بیدل، پریناز، صادقی، علی‌اکبر (1393)، «رابطه اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی در شهر مشهد»، رفاه اجتماعی، دوره 14 شماره 55، صص 167-198.
 • پاتنام، رابرت (1384)، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات روزنامه اسلام.
 • جلایی‌پور، حمید (1385)، «فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در ایران 1376-1384»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 3، صص 75-59.
 • چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تهران نشر نی.
 • رزم آهنگ، مهدی و صادقی شاهدانی، مهدی (1399)، «واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم یافته»، مجلس و راهبرد، سال بیست و هفتم، پاییز، شماره 103، صص 31-50.
 • ربانی، رسول و صمد بهشتی (1390)، «بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان، شماره 17، صص 79-102.
 • رفیع‌پور، فرامرز (1387)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر، تهران: سروش.
 • ریتزر، جورج (1380)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
 • زتومکا، پیوتر (1386)، اعتماد: نظریه‌های جامعه‌شناختی، ترجمه غلامرضا غفاری، تهران: شیرازه.
 • سعادت، رحمان (1385)، «تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی در استان‌ها»، رفاه اجتماعی، سال ششم ، شماره 23، صص 173-169.
 • صداقت زادگان، شهناز و پنجستونی، بهرام و ملکشاهی، مالک (1397)، «بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام»، فرهنگ ایلام، دوره 19، شماره 60 و 61، صص 70-101.
 • فیروزآبادی، سید احمد، ایمانی جاجرمی، حسین (1385)، «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی اجتماعی در کلان‌شهر تهران»، رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، صص 197-224.
 • فیروزجائیان، علی اصغر (1386)، «فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، طرح پژوهشی»، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • قاسمی، عبدالصباح و فاضل، رضا و انصاری، حمید (1399)، «بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضای سازمان های مردم نهاد در خانواده (مطالعه موردی: استان ایلام)»، فرهنگ ایلام، دوره 21، بهار و تابستان، شماره 66 و 67، صص 205-232.
 • قاسمی، وحید و عدلی پور، صمد و میرمحمدتبار دیوکلایی، سیداحمد (1392)، «رابطه هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران»، دین و ارتباطات، سال بیستم، پاییز و زمستان، شماره 44، صص 73-100.
 • قدوسی، حامد (1384)، «رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی از منظر نهادگرایی»، در سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی، مریم شریفیان، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
 • گودرزی، محسن (1387)، «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی ایرانیان (کل کشور)»، یافته‌های پیمایش ملی تحولات فرهنگی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 • گیدنز، آنتونی (1384)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
 • لوئیس، اسکار (1387)، فرزندان سانچز، ترجمۀ حشمت کامرانی، تهران: انتشارات هرمس.
 • نوابخش، مهرداد (1398)، «تبیین جامعه شناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهران (مطالعه موردی: ساکنان منطقه 2 شهر تهران)»، راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال هشتم، بهار، شماره 30، صص 89-116.
 • یاری، حامد و هزارجریبی، جعفر (1391)، «بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)»، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، زمستان، شماره 4، صص 39-58.

 

 • Almond, G. A. and Verba, S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University).
 • Benveniste, Cuy (1987), Professionalizing the organization, san Francisco.
 • Benjamins, Maureen R. (2006), "Religious influences on trust in physicians and the health care system", INTL. J. Psychiatry in Medicine, vol. 36(1), pp. 69-83.
 • Coleman, James S. (1988), “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations andInstitutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120Published.
 • Flexon, Jeymz. L, Lurigio A. J. (2009), “Exploring the dimensions of trust in the police among Chicago juveniles”, Jornal of Criminal Justice, Volume 37, Issue 2, pp. 180-189.
 • Inglehart.Ronald. (1999), Trust well-being and democracy; in Mark E. Warren (ed)’ Democracy and Trust Combridge Camber University p 89.
 • Johnson, David (1993), Reaching out: interpersonal effectiveness and self actualization, Boston, Allyn and Bacon, Book ‏: ‎ 424 pages.
 • M (2001), Social capital trust and democracy: in search of missing linkage.
 • Luhmann N. (1988), Famility, Confidence, Trust: Problems and alternative. In Trust: Making and Breaking Cooperative Ralations, Cambridge Press, ed. D Gambetta, 94-108.
 • Letki (2002), Natalia- Evans. Geoffrey –Social trust and responses to political and economic tansformation in Eastk-Central Europe.
 • Lipset, Seymour Martin (1963), Political Man: The Social Bases of Politics. Anchor Books, New York.
 • Mata, Fernando (2013)," Religious Affiliations and the Trust in Persons and Institutions
 • P (1995), Bowling Alone: America's Declining Social Capital, Volume 6, Number 1, pp. 65-78.
 • Sabine T. Koeszegi. (2004), Trust-building strategies in inter-organizational negotiations. Journal of Managerial Psychology Vol.19 No.6 pp.
 • Stark, Rodney & Glock, Charles (1970), American piety: The Nature of Religious Commiment. University of California.
 • Thibaut, J, & Walker, L. (1975), Procedural justice: A psychological analysis. Hillsdale, NJ. Van Katwyk, P. T, Fox, S, Spector, P. E., & Kelloway, F. K. (2000), Using the job – related a vective well–being scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of Occupational Health Psychology.
 • thomas (1999), Americans and social trust: who, where and why. Pew Research Center, http:pewresearch.org.
 • Welch, Michael & et.al (2004), "Trust in god and Trust in man: the ambivalent role of religion in shaping dimension of social trust", Journal for the scientific study of religion, vol.