نزاکت، جامه و خانه‌ی نخبگان در آغاز پیوستن به مُدرنیته؛ بررسی تطبیقی ایران قاجاری و ژاپن مِی‌جی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات جنوب‌وشرق آسیا و اقیانوسیه (مطالعات ژاپن)، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.

چکیده

پیامد مواجهه جوامع قاجار و مِی‌جی با تمدن غرب در سده نوزدهم، تکوین قالب‌های فرهنگی دوگانه و التقاطی متشکل از عناصر بومی و فرنگی بود. نخبگان این جوامع نیز مبتنی بر دریافت خود از ویژگی‌های فرد مُدرن، تلاش کردند تا با نمایش نمادهای تمدن جدید در زندگی روزمره، رفتار مُتمدنانه‌ای در حوزه عمومی از خود به نمایش‌بگذارند. تبدیل هنجارهای مدنی خویشتن‌داری به کنش مسلط اجتماعی در حوزه عمومی با تکوین دولت‌‌های مطلقه غربی و راندن رفتارهای طبیعی و عاطفی به حریم خصوصی، مُراد الیاس از عقلانی‌شدن فرد در جوامع معاصر غربی بود و او کوشید تا در قالب نظریه «فرایند مُتمدن‌شدن» پیشینه تاریخی آن را تبیین کند. با توجه به اهمیت تجارب تاریخی، پژوهش حاضر می‌کوشد تا ذیل پرسش بزرگ‌تر و دیرینه‌ای چون علل ناکامی و توفیق ایران و ژاپن در فرایند نوسازی، به این سوال پاسخ دهد که در تعارض میان وجوه جدایی‌ناپذیر عقلانی و عاطفیِ فرد و تحیُر و تنش‌های روحی ناشی از آن، نخبگان این جوامع چه راه‌کاری یافتند؟ با کاربست نظریه الیاس و روش تطبیقی-تاریخی، تلاش شده تا با بررسی و تحلیل اطلاعات تاریخی و سنجش شاخص‌هایی چون جامه، خانه و ادب‌ونزاکت در زندگی نخبگان، پناه‌بردن به حوزه‌های خصوصی به‌عنوان راه‌حل احتمالی برای تسکین فشارها تبیین‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Elite's Etiquette, Dress and Home at the Outset of Nineteenth Century: A comparative Study of Qajar Iran and Meiji Japan

نویسنده [English]

  • Ali Golmohammadi
Assistant Professor, Department of South , East Asia and Oceania Studies (Japan Studies).
چکیده [English]

The formation of dual and eclectic cultural patterns consisting of indigenous and Western elements was the consequence of Qajar and Meiji societies’ confrontation with Western civilization in the nineteenth century. Based on their perception of the modern individual’s characteristics, the elite of these societies tried to present civilized behavior in the public sphere by displaying the symbols of the new civilization in everyday life. The dominance of self-control in the public sphere with the formation of absolute states in the West and the enclosure of natural and emotional behaviors in private sphere was what Elias meant by individual rationalization in contemporary Western societies. Regarding the importance of historical experiences, it is tried here to answer the question what was the elite’s solution of the conflict between the inseparable rational and emotional aspects of the individual in these societies? It is a question along an old and important question of the causes of failure and success of Iran and Japan in the modernization process. It was attempted to analyze the historical data and measurement indexes such as clothing, housing and etiquette in the elite life by applying Elias’s theory and comparative-historical method to explain their seeking refuge in the private sphere as a possible solution to relieve pressures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilizing process
  • Elite
  • Qajar
  • Meiji
  • Norbert Elias
اباذری، مانا و حبیب‌الله طیبی، «مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین‌شاه قاجار به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان)»، پژوهش هنر، 13، 30-15، .1396
ابراهیمی، غلامرضا؛ سلطان‌زاده، حسین؛ و کرامتی، غزال،«بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه‌های اواخر قاجار شهر همدان»، باغ نظر، 14 (47)، 38-29، 1396.
اکبری‌معلم، علی، «واکنش روشن‌فکران ایرانی در مواجهه با فرهنگ غربی»، رواق اندیشه، 9، 84-69، 1381.
الهی، محبوبه، «لباس به‌مثابه هویت»، نشریه مطالعات‌‌ملی، 4، 30-3، 1389.
پولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه پولاک (ایران و ایرانیان)، کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی، 1368.
جهانی، مهناز و چنگیز، سحر، «مطالعه تطبیقی مُد لباس بانوان دربار فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار»، زن در فرهنگ و هنر، 9 (3)، 407-385، 1396.
رجبی، اشرف، «تاریخچه تحول پوشاک بانوان در دوره‌ی قاجاریه»، آموزش تاریخ، 21، 44-39، 1384.
سرکار آرانی، محمدرضا، فرهنگ آموزش در ژاپن. تهران: روزنگار، 1378.
سیّدامامی، کاووس، پژوهش در علوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری و انتقادی. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.
شهری، جعفر، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم: زندگی، کسب‌وکار ...، 2، تهران، اسماعیلیان و مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، 1367.
غیبی، مهرآسا، هشت‌هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، تهران، هیرمند،1384.
فرجی، مهدی، فرایند گسترش تمدن فرنگی در ایران از دوره ناصری تا پایان پهلوی اول (از 1228 تا 1320)، رساله دکتری، اباذری و شریعتی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم‌اجتماعی، 1388.
فروید، زیگموند، «شرحی کوتاه درباره روان‌کاوی»، حسین پاینده، ارغنون، 21، 25-1، 1382.
فروید، زیگموند، ناخوشایندی های فرهنگ، امید مهرگان، تهران، گام نو، 1382.
کوزمیکس، هلموت، «فرایند مُتمدن‌شدن»، محمدحسین هاشمی، نشریه جامعه شناسی ایران، 6 (3)، 179-146، 1384.
مجدالدین، اکبر، «نوربرت الیاس بنیان گذار جامعه شناسی فرایند»، پژوهش‌نامه علوم انسانی، 42-41، 148-131، 1383.
محمدی، منظر و سیداحمدی زاویه، سیدسعید، «لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مُدرنیته (دوران پهلوی اول)»، تاریخ ایران، 81، 102-75، 1396.
موسوی، سیده مطهره؛ حسن‌علی پورمند؛ و کریمی‌فرد لیلا، «شیوه تعاملِ مبلمان، معماری و سبک زندگی در خانه‌ها و کاخ‌های سنتی ایران (با تاکید بر دوه  قاجار و شهر تهران)»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، 24، 171-147، 1399.
نوریان، عبدالحسن، « نقش نخبگان سیاسی در رشد و توسعه متوازن جوامع معاصر آسیایی»، جستارهای سیاسی معاصر، 12، 158-133، 1393.
وبر، ماکس، اقتصاد و جامعه، عباس منوچهری و دیگران، تهران، سمت، 1384.
 
Chamberlain, Basil Hall, Japanese Things, London: Kelly & Walsh Limited, [1985] 1904.
Elias, Norbert, The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations, Oxford: Wiley-Blackwell, 2000.
Elias, Norbert, The Court Society (CS), New York: Pantheon, [1969] 1983.
Elias, Norbert, The Germans: Power Struggles and the Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge: Polity Press, 1996.
Esenbel, Selcuk, “The Meiji Elite and Western Culture”, 103-115 in Leaders and Leadership in Japan, edited by Ian Neary, Richmond: Japan Library (Curzon Press Ltd), 1996. 
Fogel, Joshua A., The Teleology of the Modern Nation-State Japan and China,. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005.
Goudsblom, John & Mennel, Stephen, The Norbert Elias Reader, Oxford: Blackwell Publishers, 1998.
Hanley, Susan, “Material Culture: Stability in Transition”, 447-469 in Japan in Transition from Tokugawa to Meiji, edited by Marius B. Jansen and Gilbert Rozman. Princeton: Princeton University Press, 1986.
Hiroaki Inatsugu, (2001), Personnel Systems in Japanese Local Governments, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, D.C., U.S.A, available in: http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37174.pdf ,last visited: 2022,14,4
Howell, David L., Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan, London: University of California Press, (2005).
Kōdansha Encyclopedia of Japan, 2 & 6, Tokyo: Kōdansha, 1983.
Lebra, Takie Sugiyama, Above the Clouds: Status Culture of the Modern Japanese Nobility, London: University of California Press, 1993. 
Mahdavi, Shireen, “Everyday Life in Late Qajar Iran”, Iranian Studies, 3 (45), 355-370, 2012.
Maso, Benjo, “Elias and the Neo-Kantians: Intellectual Backgrounds of The Civilizing process”, Theory, Culture & Society, 12, 43-79, 1995.
Okazaki, A; K, Nakamura.,(2003), Symposium: Aesthetic Education in Japan Today, the Journal Aesthetic Education, 37(4), 1-3.
Racel, Masako Nohara, Finding their Place in the World: Meiji Intellectuals and the Japanese Construction of an East-West Binary, 1868-1912, PhD Dissertation, Douglas R. Reynolds, Department of History, Georgia State University, USA, (2011).
Roberts, Luke S., Mercantilism in a Japanese Domain: The Merchant Origins of Economic Nationalism in 18th-Century Tosa, Cambridge University Press, 1998.
Seidensticker, Edward, Low City, High City: Tokyo from Edo to the Earthquake, New York: Alfred A. Knopf Inc., 1983.
Shibusawa, Keizo, Japanese Culture in the Meiji Era: Japanese Life and Culture in the Meiji Era, Charles S. Terry,Tokyo: The Toyo Bunko, 1969.
Slade, Toby, Japanese Fashion: a Cultural History, Oxford: Berg Publishers, 2009.
So, Alvin Y., Social change and development: Modernization, dependency, and world-systems theories, Newbury Park, Calif: Sage Publications, 1990.
Tiryakian, Edward A., “The Civilization of Modernity and the Modernity of Civilizations”, International Sociology, 16 (3), 277-292, 2001.
Turner, Bryan S., “Weber and Elias on Religion and Violence: Warrior Charisma and the Civilizing Process”, 245–264 in The Sociology of Norbert Elias, edited by S. Loyal and S. Quilley, Cambridge: University Press, 2004.
Van Krieken, Robert, Norbert Elias (Key Sociologists), United Kingdom: Taylor & Francis e-Library, 2005.
Yanagida, Kunio, Japanese manners and customs in the Meiji era; (Centenary Cultural Council. Japanese culture in the Meiji era), Charles S. Terry, Tokyo: Toyo Bunko, 1969.