بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برون گروهی بر فرهنگ سیاسی؛ مطالعه موردی نخبگان سیاسی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیارگروه جامعه شناسی ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر

3 استادیار گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

توجه بسیاری ازکشورهای پیشرفته وتوسعه یافته حاکی از آن است که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود درفرآیند تصمیم گیری امور و اداره کشور ونقش الگویی، تاثیر مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کنند.توسعه یافتگی از پیامدهای ثبات در جامعه است که این امر خود متاثر از فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی تصمیم گیرنده است، در این بین عواملی در تعیین این نوع فرهنگ سیاسی تأثیر‌گذار است که مهمترین آن سرمایه اجتماعی برون گروهی است. این پژوهش با روش کمی و به صورت پیمایشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی برون گروهی و فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی استان خوزستان پرداخت، روش نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) بوده و 214 نفر از نخبگان سیاسی استان خوزستان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای سنجش متغیرها-فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی برون گروهی- از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در حد متوسط بوده (61/78) است و میانگین فرهنگ سیاسی رو به متوسط (19/64) بود. نتایج همچنین نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت برون گروهی) با فرهنگ سیاسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. (r=./514). به طور کلی می توان گفت که سرمایه اجتماعی برون گروهی می تواند باعث ایجاد تغییراتی در فرهنگ سیاسی جامعه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the effect of extra-group social capital on political culture (Case study: political elites of Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • Ali Hasan Fard Baboli 1
  • Abdul Reza Hashemi 2
  • Ahmad ali Hesabi 3
1 Islamic Azad University, Faculty of Humanities, Department of PhD in Political Sociology
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar
3 Islamic Azad University, Faculty of Humanities, Department of PhD in Political Sociology
چکیده [English]

The attention of many developed and developed countries indicates that the country's elites, especially the ruling political elites, play an important role in the development process by playing a key role in the decision-making process and administration of the country and role model.Development is one of the consequences of stability in society, which is itself influenced by the political culture of decision-making political elites. Among these factors are influential in determining this type of political culture, the most important of which is extra-group social capital. This study investigated the relationship between extra-group social capital and the political culture of political elites in Khuzestan province using a quantitative and survey method. The sampling method was available (voluntary) and 214 political elites in Khuzestan province based on Morgan table was selected as a sample, a researcher-made questionnaire was used to measure the variables - political culture and extra-group social capital. The results showed that the amount of extra-group social capital was moderate (78.61) and the average political culture was moderate (64.19). The results also showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions of social capital (trust, cohesion and extra-group participation) with political culture. (r =. / 514). In general, it can be said that extra-group social capital can cause changes in the political culture of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political culture
  • extra-group social capital
  • trust
  • participation
  • cohesion
احمدی، یعقوب و نمکی، آزاد (1391). سرمایه اجتماعی و گونه های دموکراتیک فرهنگ سیاسی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 59: صفحه، 246-300.
ادریسی، افسانه؛ همتی، محمدابراهیم؛ ذوالفقاری، ابولفضل (1398). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش به فرهنگ دموکراتیک، مورد مطالعه شهروندان شهرستان سمنان، دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 2،(15).
افشانی، سیدعلیرضا و جعفری، زینب (1395). رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 25، شماره 73: 92-115.
آلموند، گابریل (1376). جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 114، 113.
باستانی، علیرضا؛ رزمی، سیدمحمد جواد (1393). رتبه بندی غیرمستقیم استان های ایران بر حسب سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 55
باگناسکو، آرنالدو (1385). اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه محمد خضری، فرامز تقی لود و فرزاد پورسعید، پژوشکده مطالعات راهبری.
بشیریه حسین (1380). موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نور.
بشیریه، حسین (1370). توسعه و فرهنگ، میزگرد نامه فرهنگ، شماره 5 و 6.
پای، لوسین (1370). فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی، ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ، شماره 5-6- سال دوم.
پای، لوسین، (1380). بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا سروری، تهران، نشر مطالعات راهبری.
تاجبخش، کیان (1385). سرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسی، تهران، شیرازه توس.
چیلکوت، رونالد (1378). نظریه های سیاست مقایسه ای، ترجمه وحید جهان بزرگی و علیرضا طیب، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
حاجی زاده، حمدالله (1397). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش به دموکراسی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد.
خانیکی، هادی (1382) قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران، طرح نو.
رحمانی، تیمور؛ عباسی نژاد، حسین و امیری، میثم (1386). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شماره 2.
رهبرقاضی، محمودرضا، گشول، سعید؛ عربیان، حسین و آشنایی، سهیلا (1395). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی مشارکتی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی –فرهنگی، دوره چهارم، شماره 4، 101-122.
سریع القلم، محمود (1389). فرهنگ سیاسی ایران، تهران، فرزان.
شریف، محمدرضا (1381). انقلاب آرام، درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران، تهران، روزنه.
شهرام نیا، امیرمسعود؛ اسکندی، مجید (1389). ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی، نشریه گنجینه اسناد، شماره 77.
قوام، عبدالعلی (1373). سیاست های مقایسه ای، تهران، سمت.
کتابی، محمود؛ گنجی، محمد؛ احمدی، یعقوب و معصومی، رضا (1383). دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش، 17: 192-169.
محمدی فر، نجات؛ مسعودنیا، حسین و مرادی، گلمراد (1390). بررسی رابط بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه اصفهان، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال دوزادهم، شماره شانزدهم، صفحه 204-234.
مظلوم خداشهری، مهدی و همکاران (1399). بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران، مطالعه موردی شهروندان شهر رشت، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره سوم، تابستان 1399، صص200-177.
معین الدینی، جواد؛ صنعت خواه، علیرضا و دادخواه فر، معصومه (1392). سرمایه اجتماعی برون گروهی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر کرمان، مطالعات جامعه شناسی شهری، سال سوم، شماره ششم: 80-57.
-Almond, Gabriel A. (1956), "Comparative Political Systems", Journal of Politics, No. 18.
-Arneil, Barbara. (2006). Diverse Communities, The problem with social capital, Cambridge University Press.
-Arneil, Barbara. (2006). Diverse Communities, The problem with social capital, Cambridge University Press.
-Benavides,U. (2011). The Impact of elite political culture and political institutions on democratic consolidation in Latin America: a comparative study of Colombia and Venezuela.” ." the Journal of politics. vol.18, No.3.
-Bourdieu, Pierre (1986). Forms of capital. Richards (ed). Hand book of theory and research for the sociology of education, New York: green wood press
- -Cohen, M. J., Lupu, N., & Zechmeister, E. J. (2016). The political culture of democracy in the Americas, 2016/17. Americas, 17.
-Gillen, L., Coromina, L., Saris, W. E (2011). Measurement of Social Participation  and its Place in Social Capital Theory. Social Indicators Research, 100.
-Harper, Rosalyn(2011). The measurement of Social Capital in the United Kingdom , www.oecd.org/dataoecd/21/48/2381103.pdf.
Kirbis. I.(2013). politicil- participation and noh- democratic political Culture in western Europc, East Centraleurope and post yuyoslar countries, Democracyin transition.
-Lynch, J. & Kaplan, G.(1997). "Understanding How Inequality in the Distribution of Income Effect Health". Journal of Health Psychology, Vol.2, p.297-314.
-Poortinga, W. (2006). Social Relations or Social Capital? Individual and Community Health Effects of Bonding Social Capital. Social Science and Medicine 63:255–270.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and schuster.
-Ston. W. Jody .H (2011). Measuring Social Capital: Towards a standardised approach, http://www.aes.asn.au/conferences/2002/PAPERS/Hughes.pdd
-Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career     success. Academy of management journal, 44(2), 219-237.
-Voicu, Bogdam (2011). Eastern Europeans and their lower levels of Bridging Social Capital: Between individual and societal determinants ,www.iccv.ro /valori/ conferinte.html