تجزیه و تحلیل دلایل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی تضاد بین عین و ذهن افراد از طریق واکاوی نظام معنایی آنها دربارۀ پدیدۀ تضاد انجام شده است. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی متوالی است. در مرحلۀ کیفی پژوهش از روش مصاحبه‌ای و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش استفاده شد. جامعۀ مطالعه‌شده، دانشجویان شهر اصفهان است. تعداد نمونه در مرحلۀ کیفی پژوهش 30 نفر و در مرحلۀ کمی 250 نفر است. شیوۀ نمونه‌گیری در مرحلۀ کیفی، اشباع نظری و در مرحلۀ کمی، خوشه‌ای است. برای تحلیل داده‌ها در مرحلۀ کیفی از شیوۀ کدگذاری و در مرحلۀ کمی از رویکرد مدلسازی معادلۀ ساختاری PLS استفاده شده است. یافته‌های مرحلۀ کیفی پژوهش نشان‌دهندۀ شکل‌گیری نظام معنایی دانشجویان دربارۀ پدیدۀ تضاد بین فکر و رفتار سیاسی پیرامون تعدادی مقولۀ عمده و یک مقولۀ هسته به نام «بی‌اعتمادی سیاسی» است. یافته‌های مرحلۀ کمی پژوهش بیان‌کنندۀ این است که میانگین متغیر تضاد در جامعۀ آماری پژوهش بالاتر از حد متوسط است. متغیرهای مستقل پژوهش در حد نسبتاً بالایی توان تبیین متغیر تضاد را دارند و در الگوی تجربی پژوهش تاثیر بی‌اعتمادی سیاسی بر روی تضاد، مثبت و در سطح 0.001 معنی‌دار است. متغیرهای دموکراسی، وفاداری به نظام و امیدواری برای آینده بهتر تاثیر معنی‌دار و منفی روی بی‌اعتمادی سیاسی دارند. و متغیرهای فرهنگ غیر‌مدرن و هویت ملی تاثیر معنی‌داری بر بی‌اعتمادی سیاسی ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the reasons for the conflict between political thought and behavior, using a combined research method

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghorbani 1
  • Hossein Masoudnia 2
  • Alireza Aghahosseini 2
1 Department of Political Science, University of Isfahan
2 Associate Professor of Department of Political Science, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study is sociological explanation of the contradiction between thought and political behavior of individuals through investigating their semantic system about contradiction. It was carried out using combination research and sequential exploration strategy. In the qualitative section, interview was employed and in the quantitative section, field study was utilized. The statistical population included the university students in Isfahan City. The sample size was equal to 30 persons in the qualitative section and 250 persons in the quantitative section. Theoretical saturation was used in the qualitative section and cluster sampling was used in the quantitative section. Data analysis was conducted through coding in the qualitative section and PLS structural equation modeling in the quantitative section. The findings of the qualitative section reveal creation of the students' semantic system about the contradiction between political thought and behavior around a number of main categories and a core category known as "political distrust". The findings in the quantitative section show that mean of contradiction in the statistical population is above average. The independent variables can explain contradiction at a relatively high level. In the empirical model, the effect of political distrust on contradiction is positive and significant at the level 0.001. Variables such as democracy, loyalty to the system, and hope for a better future have a negative and significant effect on political distrust. Moreover, non-modern culture and national identity do not have a significant effect on political distrust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Weakness
  • Nationalism
  • Loyalty to the System
  • Hope
  • Political Distrust
  • Contradiction between Political Thought and Behavior
اصلاحچی، مرتضی (1387). پیش بینی ناپذیری رفتار سیاسی ایرانیان. نشریه گزارش، 17(200)، 31 - 29
اکوانی، سیدحمدالله و موسوی نژاد، سیدولی (1392). نظریه آشوب، مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران. پژوهشنامه علوم سیاسی (علمی پژوهشی/ ISC)، 8(30)، 225 – 183
امام جمعه زاده و همکاران (1392). بررسی رابطه دین داری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز). دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، 3(8)، 44 - 27
پرستش، شهرام (1380). اسطوره سیاست (ساخت اجتماعی واقعیت سیاسی)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،1(3)، 130- 103
جمالزاده، سیدمحمدعلی. (1345) خلقیات ما ایرانیان. تهران: کتابفروشی فروغی
خان محمدی، یوسف (1392). فرهنگ سیاسی رفتار انتخاباتی مردم ایران چگونه است؟. تهران: انتشارات خرسندی
دارابی، علی (1388). نظریه های رفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظریه ها. تهران: انتشارات سروش
سریع‌القلم، محمود. (1395)  فرهنگ سیاسی ایرانیان. تهران: انتشارات فروزان روز
سورین، و. ج تانکارد. (۱۳۸۱) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان. تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول
موریه، جیمز. (1824) سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی. تهران: انتشارات نگاه
Barnes, S. H. (1966); “Ideology and the organization of conflict: on the relationship between political thought and behavior”, The Journal of Politics28, 3: 513-530.‏ Bateson, Gregory (1972); Steps to an ecology of mind, Chicago: University of Chicago Press.
Bazin, Jean. (2008) Des trous dans la joconde: L’anthropologie autrement. Toulouse: Anacharsis.
Berliner, D. (2011); “Luang Prabang, sanctuaire Unesco et paradis gay”, Genre, sexualité & société, 5.‏
Berliner, D. (2013); “Le désir de participation ou comment jouer à être un autre”,  L’Homme. Revue française d’anthropologie, 206: 151-170.
Berliner, D., Lambek, M., Shweder, R., Irvine, R., & Piette, A. (2016); “Anthropology and the study of contradictions”, HAU: Journal of Ethnographic Theory6, 1: 1-27.
Berliner, D. (2017); “Contradictions: From the intrapersonal to the social, and back”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, 7, 2: 45-49.
Bohner, G.; M. Wanke. (2002) Attitudes and Attitude Change. East Sussex, UK: Psychology Press.
Campbell, D. T & Stanley, J. C. (1963); Experımental and Quasi-Experiment al Designs for Research, Chicago: Rand McNally & Company.
Chawla, L.& Heft, H (2002); “Children's competence and the ecology of communities: a functional approach to the evaluation of participation”,  Journal of environmental psychology22, 1-2: 201-216.‏
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000); “Determining Validity in Qualitative Research”, Theory into Practice, 39, 3: 124–130.
Creswell, J.W. (2003); Research Design: Qualitative, Quantitative & Mixed Method Approaches, 2nd Edition, California: SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks.
Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2016); Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. California: Sage publications.‏
Creswell, J. W.,& Clark, V. L. P. (2017); Designing and conducting mixed methods research, Sage publications.‏
De Vaus, D. (2001); Research design in social research. California: Sage.‏
Dennett, D. C., & LaScola, L. (2010); “Preachers who are not believers”, Evolutionary Psychology8(1), 147470491000800113.‏
Farazmand, A (2009); “Persian Legacies of Bureaucracy and Public Administration”, Public Administration and Public policy, 1: 98-109
Fuller, G. E. (1991). The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran, Colorado: Westview Press; 1st edition.
Houseman, M. (2007); “Menstrual slaps and first blood celebrations”, in: Berliner, D. & Ramon Sarro, Learning Religion, New York: Berghan, 31-48
Ipsos, (2017). Pathways to Progress Global Youth Survey: Economic Prospects & Expectations, 24 February.
Jean, B. (2008); Des clousdans la Joconde: l’anthropologi eautrement. Toulouse: Éditions Anacharsis.‏
Johnson, R. B & Christensen, L. (2019); Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches, California: SAGE Publications.‏
Jovanović, D. (2016); “Ambivalence and the study of contradictions”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, 6, 3: 1-6.‏
Jovanović, D. (2016). Heroic endurance under the smoke: Ethnographic notes from an industrial town in Serbia. Toxic News, November Issue, Available at: https://toxicnews.org/2016/11/08/heroic-endurance-under-the-smoke-ethnographic-notes-from-anindustrial-town-in- serbia/?iframe=true&theme_preview=true. Accessed November 22, 2021
Jovanović, Deana (2016b); “Prosperous pollutants: Bargaining with risks and forging hopes in an industrial town in Serbia”, Ethnos: Journal of Anthropology. doi:10.1080/00141844.2016. 1169205.
Lazarsfeld, P., Berelson٫ B., & Hazel G. (1944). The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press.
Marcus, G., & MacKuen, M (1983). Anxiety, enthusiasm, and the vote, The emotional underpinning of learning and involvement during presidential campaigns. American Political Science Review, 87(3), 672-685
McLeod, M. J. Mira sotirvic. (2001) “Values, communication behavior, and political participation,” Political communication 18, 3: 273-300, < doi.org/10.1080/10584600152400347>.
Mendes, E. (2011). In US, Optimism About Future for Youth Reaches All-Time Low. Gallup, May 2, 2011, Available at: http://news.gallup.com/poll/147350/optimism-future-youth-reaches-time-low.aspx. Accessed June 20, 2021
Paloniemi, R., & Vainio, A (2011). Why do young people participate in environmental political action?. Environmental Values20(3), 397-416.‏
Patton, M. Q. (2002); Qualitative research and evaluation method, Thousand Oaks. Cal.: Sage Publications.‏
Ricoeur, Paul. (1995); Oneself as another. Translated by Kathleen Blamey. Chicago: University of Chicago Press.
Rosenberg, S. A. (1976). Hand book of Political socialization:Theory and Research.  New York: Free Press.
Shweder, R. A. (2016); “Living by means of the law of non-contradiction”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, 6, 1: 1-27.‏
Silverman, D. (2013); Doing qualitative research: A practical handbook. California: SAGE publications limited.‏
Smelser, N. J. (1998); “The rational and the ambivalent in the social sciences”,  American Sociological Review, 63: 1-16.‏
Tajadura-Jiménez, A., & Tsakiris, M. (2014); “Balancing the “inner” and the “outer” self: Interoceptive sensitivity modulates self–other boundaries”, Journal of Experimental Psychology: General, 143, 2, 736.‏
Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2003); “Major issues and controversies in the use of mixed methods in the social and behavioral sciences”, Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 1: 13-50.
Tuysuzoglu, Idil & Lucas Ward (2017). IOP Youth Poll Finds Pessimistic Views. Institute of Politics, December.
Van Leuven, M. C. Post, WM, Van Aback, W. F., Vander Worde, HV Groote, S. Lindeman, E. (2010); “Social Support and Life Satisfaction in Spinal Code Injury During and up to One Year after Inpatient Rehabilitation”, Journal of Psychology, 3: 265-271.‏
Watzlawick, P., Bavelas, J. B., & Jackson, D. D. (2011); Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns, pathologies and paradoxes. New York: WW Norton & Company.‏