رهیافت مقایسه‌ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

چکیده

نظریههای مختلف روابط بینالملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علیرغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بینالملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق میباشند. اما سؤال بنیادی این است که چگونه میتوان صدق و کذب نظریههای متعارض روابط بینالملل را تعیین کرد. براساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریههایی صادقند که از آزمایشات و آزمونهای منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.
هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسهای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بینالملل است. روش مقایسهای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی یا کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریههای مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیههای نظریههای نو واقعگرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه ١٢ مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (١٩٩٢ ـ ١٩٦٩) مورد سنجش قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رهیافت مقایسه‌ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین‌الملل

چکیده [English]

نظریههای مختلف روابط بینالملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علیرغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بینالملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق میباشند. اما سؤال بنیادی این است که چگونه میتوان صدق و کذب نظریههای متعارض روابط بینالملل را تعیین کرد. براساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریههایی صادقند که از آزمایشات و آزمونهای منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.
هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسهای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بینالملل است. روش مقایسهای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی یا کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریههای مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیههای نظریههای نو واقعگرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه ١٢ مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (١٩٩٢ ـ ١٩٦٩) مورد سنجش قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : رهیافت مقایسهای بول
  • مطالعه موردی
  • مطالعه متغیر محور
  • نو واقعگرایی
  • نوکارکردگرایی
  • نهادگرایی نولیبرال
  • همکاری سیاسی اروپا