کرامت انسانی و خشونت در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله تلاش می‌کند بر مبنای ابعاد سیاسی قرآن، سنت پیامبر و سیرة امام علی، ابتدا به تبیین دو مفهوم کرامت و خشونت بپردازد، و سپس ارتباط بین آن دو را روشن سازد. مقاله دارای دو رویکرد اصلی است، اول اینکه مباحث نظری و عملی اسلام به هم آمیخته است و دیدگاهها همراه با شواهد تاریخی مورد بحث قرار گرفته‌اند. دوم اینکه بحث دارای صبغة امروزی است و نگاهی به حل مسائل امروز جوامع مسلمان دارد. پس از تبیین جایگاه کرامت انسانی از نگاه اسلام تحت عناوین چیستی کرامت، حق یا فضیلت بودن کرامت انسانی و مبانی کرامت انسانی، آیات مربوط به جنگ و جهاد در قرآن مورد بررسی، تحلیل و دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. سپس مباحث با صبغة تحلیلی تاریخی و از منظر اندیشة سیاسی، به تبیین سیرة پیامبر اکرم و امام علی پرداخته‌اند و در طی مباحث، سعی شده ارتباط کرامت انسانی و خشونت نیز روشن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

کرامت انسانی و خشونت در اسلام

چکیده [English]

این مقاله تلاش می‌کند بر مبنای ابعاد سیاسی قرآن، سنت پیامبر و سیرة امام علی، ابتدا به تبیین دو مفهوم کرامت و خشونت بپردازد، و سپس ارتباط بین آن دو را روشن سازد. مقاله دارای دو رویکرد اصلی است، اول اینکه مباحث نظری و عملی اسلام به هم آمیخته است و دیدگاهها همراه با شواهد تاریخی مورد بحث قرار گرفته‌اند. دوم اینکه بحث دارای صبغة امروزی است و نگاهی به حل مسائل امروز جوامع مسلمان دارد. پس از تبیین جایگاه کرامت انسانی از نگاه اسلام تحت عناوین چیستی کرامت، حق یا فضیلت بودن کرامت انسانی و مبانی کرامت انسانی، آیات مربوط به جنگ و جهاد در قرآن مورد بررسی، تحلیل و دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. سپس مباحث با صبغة تحلیلی تاریخی و از منظر اندیشة سیاسی، به تبیین سیرة پیامبر اکرم و امام علی پرداخته‌اند و در طی مباحث، سعی شده ارتباط کرامت انسانی و خشونت نیز روشن شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اسلام
  • قرآن
  • پیامبر اکرم
  • خشونت
  • کرامت انسانی
  • اندیشة سیاسی اسلام