نقش زبان‌آموزی با رویکرد کل‌نگری و موضوع‌محور برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش‌های آموزش زبان در قرن حاضر به دلیل تغییرات چشمگیر در حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌گونة ناباورانه‌ای تغییر کرده اما در بیشتر مراکز آموزشی کشور و حتی در بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز از روش‌های سنتی انتقال دانش و معلم‌محوری استفاده‌ می‌شود. مسئله بعدی نادیده گرفتن نیاز واقعی یادگیرنده است؛ یعنی درس‌ها، اهداف، روش‌های آموزشی و ارزشیابی در راستای رفع نیازهای واقعی آموزش‌گیرندگان تهیه نمی‌شود. مسئله بعدی عدم درک ارتباط مستقیم حوزه‌های دانش است که امروزه کمتر به آن پرداخته شده است. اینها مجموعه مسائلی است که در این پژوهش مختصر به آن توجه شده است. نوع پژوهش، تلفیقی از اقدامات کمّی و کیفی است. بدین ترتیب که وضعیت موجود از طریق ارائه پرسشنامه‌های چهارجوابی و از نوع باز و مصاحبه با تعدادی از معلمان، مسئولان و صاحب‌نظران آموزش زبان در دانشکده علوم انسانی و روابط بین‌الملل و سایر مراکز آموزشی مشابه و همچنین بررسی شواهد و اسناد موجود به‌دست آمده است. جمع‌آوری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله براساس قواعد حاکم بر پژوهش‌های تلفیقی و کیفی مرحله به مرحله و همزمان با انجام مصاحبه‌ها و بررسی شواهد موجود انجام شده که نشان از وجود کاستی‌های فراوان در آموزش زبان و اتلاف وقت و سرمایه‌های ملی داشت. پژوهشگران حاضر با تکیه بر نظر مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، چاره کار را در عنایت به رویکردی کلی‌نگر و موضوع‌محور می‌دانند که در آن همه ابعاد وجودی یادگیرنده درگیر یادگیری است و همه مسائل در ارتباط با هم درک ‌می‌شوند. این رویکرد باید با روشی مشارکتی و فعالیت‌محور و انتخاب رویکردی عینی و عملکردسنجی برای ارزشیابی همراه شود که در آن یاد‌گیرنده با بهره‌گیری از زبان انگلیسی، درگیر یادگیری موضوعات و مسائلی می‌شود که با زندگی واقعی او رابطه تنگاتنگ دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش زبان‌آموزی با رویکرد کل‌نگری و موضوع‌محور برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

چکیده [English]

Along with conspicuous changes in social, economic, and political arenas, teaching and leaning methods have also drastically changed almost worldwide today. Unfortunately these voices have not been heard in most of the educational organizations including universities in Iran yet. English as a second/foreign language is still taught by traditional transmission model of teacher centered education in most of the universities around the country. Syllabi are hardly developed based on the real need of the students; neither are teaching and learning methods of education. Disciplines are not touched on an integrated basis in most of the schools in Iran either. These together make the problem of this study conducted in a form of integrated approach. English language teachers and some educational authorities plus a number of educators specialized in the focus of political sciences and international relationship participated to help us conduct, find answers to questions and suggest solutions to the above problems. Information was gathered, managed and analyzed simultaneously along with the conduction of the research. The result showed that the outcome of English language learning in most schools in the country is almost in vain. The researchers suggest that a paradigm of subject based holistic curriculum in which all dimensions of the learner are involved and issues are integrated may solve the problem of language leaning in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نقش زبان‌آموزی با رویکرد کل‌نگری و موضوع‌محور برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل